Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  "TECHNO-EDUCA 2011"

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, Business-start up Centar Zenica i WUS Austria - Ured u Gracu organizatori su pete studentske konferencije TECHNO-EDUCA 2011 pod naslovom POKAŽI KOMPETENCIJE I KREIRAJ SVOJE RADNO MJESTO koja će se u dane 10. i 11.novembra 2011. godine održati na Univerzitetu u Zenici.
Živimo u vremenu kada se tržište rada nalazi u svojevrsnoj tranziciji. Osnovno obilježje tranzitivnog procesa je usmjereno na odstupanje od klasičnog poimanja u kojemu je dovoljno da menadžeri posjeduju reproduktivna znanja i ljudske, konceptualne i tehničke vještine. Tržište rada današnjice oslanja se sve više na više nivoe vještina i trasverzalne kompetencije. Stoga bi visoko obrazovanje trebalo obučiti studente naprednim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su potrebne u njihovim profesionalnim životima. Mogućnost zaposlenja pojedinca u potpunosti će zavisiti od njegovih mogućnosti na tržištu rada koje se konstantno mijenja. Temeljem ovih kriterija koncipirana je konferencija Techno- Educa 2011.koja će omogućiti studentima tehničkih, ekonomskih i drugih srodnih fakulteta da pokažu svoje kompetencije i tako se na najbolji način predstave tržištu rada.
Važnost i značaj razvoja kompetencija i njihova usklađenost za zahtjevima tržišta rada postaje glavni strateški cilj svih visokoškolskih ustanova. Analizirajući rezultate i komparirajući ih, dolazi se do nesmuljivih zaključaka koji su usmjereni na nužnost formiranja integrativnog modela koji treba da uspostavi funkcionalan okvir razvoja kompetencija i njihova usklađivanja sa zahtjevima tržišta rada. Ove dvije varijable su ključne u tom procesu: tržište rada kao nezavisna varijabla i kompetencija koje značajno zavise od kretanja tržišta rada i nastojanja usklađivanja sa zahtjevima koje postavlja. Izgradnjom tog integrativnog modela prevaziće se širok raspon terminoloških razlika koji se pojavio tokom prilagodbe Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Vjerovatno jedan od glavnih faktora koji dovodi do nužnosti usklađivanja ovih elemenata su aktivnosti učenja, koje će im omogućiti da razviju svaku kompetenciju. Inheretno tome je da se na svakoj kompetenciji kroz različite aktivnosti učenja i različite sadržaje dodijeli kompetencija koja mora biti manja od broja sadržaja i aktivnosti učenja. Planiranje kompetencija treba da dizajnira svaka visokoškolska organizacija za sebe. Jedan mogući pristup bi trebalo da se odvija na dva nivoa odgovornosti: prvi nivo koji odgovara tijelu zaduženom za dizajniranje stepena sa planom koji osigurava kompetencije za koje smatra da su neophodne u određenom stepenu, i da su u potpunosti njome pokrivene i koherentne, gdje je nesumnjiv doprinos predmeta koji će ih i razvijati. Ovo je planiranje "odozgo prema dole". Drugi način bi uključivao kolektivnu definiciju kompetencija koje je potrebno garantovati diplomcu, samostalno prijavljivanje komepetencija i kolektivna verfikacija postignutog nivoa usklađenosti i korekcija. Ovaj pristup se može nazvati "odozdo prema gore". To 3 podrazumijeva institucionalizaranje kompetencija i njihova integracija u okvir sistema koji se odvija u obrazovnom procesu.

Tematika konferencije

Studentska konferencija TECHNO-EDUCA 2011. sa temom "POKAŽI KOMPETENCIJE I KREIRAJ SVOJE RADNO MJESTO" je koncentrisana na stručnu pomoć privrednicima iz sektora kako velikih privrednih sistema, tako i malih i srednjih preduzeća (MSP). Ona treba da pomognu privrednicima u prevazilaženju ozbiljnog, kako tehnološkog tako i ekonomskog zaostajanja koji je nastao u rezultatu više od decenijskog odsustva iz propulzivnog razvoja metaloprerađivačkih, drvoprerađivačkih i drugih tehnologija, trendova i pravaca. KONFERENCIJA JE NAMJENJENA STUDENTIMA TEHNIČKIH, EKONOMSKIH I DRUGIH FAKULTETA TE SVIM DRUGIM KOJI SVOJIM RAZMIŠLJANJIMA STREME EKONOMSKOM PROSPERITETU ZAJEDNICE.

TECHNO-EDUCA 2011. će se održavati u Svečanoj Sali Fakulteta za metalurgiju i materijale prema slijedećem rasporedu:

10.11.2011:

 • Konferencija: Izlaganja studenata 11,00 -13,00 h i 14,00-18,00 h) : Prezentacije radova studenata i nastavnika tehničkih i ekonomskih fakulteta sa prostora ex-SFRJ i šire koji su rezultat određenih naučno-istraživačkih i stručnih projekata kao i seminarskih, diplomskih, magistarskih i dr. istraživanja a koji obrađuju savremene tehnologije od interesa za proizvodni biznis (poster ili oralne prezentacije). Prezentacije mogu biti oralne ili poster o čemu će autori biti naknadno obavješteni.
11.11.2011:
 • Stručni razgovori i posjete:
  I dio (09,00-10,00 h): Okrugli sto na temu: Perspektive razvoja inovacionih centara u BIH (Čitaonica Metalurškog instituta UNZE).
  11,00-15,00 h Posjeta i razgovori u Poslovnoj zoni PC 96 Vitez (proizvodni pogoni FIS i Economic Vitez)
Dakle, ovo je poziv studentima i nastavnicima visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija sa prostora regije Jugoistočne Evrope i šire da na jednoj specifičnoj konferenciji pokažu rezultate svog zajedničkog naučnog i stručnog rada koji ima širi interes.

Biće prihvaćeni samo radovi koji obavezno imaju učešće studenata i to kao prvopotpisanih autora radova i kao izlagača radova.

Uz seminar i konferenciju biće štampan Zbornik apstrakta te kompletni radovi u elektronskoj formi (pisani + CD materijal). Učesnici konferencije sa radovima su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Tokom posjeta Poslovnoj zoni Vitez planirano je održavanje JOB-FAIR (Sajma poslovne ponude) koji studentima i diplomcima treba da bude ulaznica u svijet rada...razgovori sa predstavnicima kompanija, privrednih komora, asocijacija preduzetnika i dr.Prijava radova

Radove možete poslati u elektronskoj formi na CD-u U WORD I PDF formatu na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI
- Za Techno-Educa 2011 -
Fakultetska 3
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Obim rada je do 10 stranica. Font Arial 11 pt, naslovi 14 pt, podaci o autorima 12 pt. Sve margine uzeti po 2,5 cm. Apstrakti radova trebaju biti napisani obima do jedne A4 stranice zajedno sa podacima o autorima radova i naslovom rada.
Radovi se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom, srpskom, slovenačkom, makedonskom ili crnogorskom jeziku te opciono na engleskom jeziku.
Konačni radovi se dostavljaju do 25. oktobra 2011. godine a prethodnu prijavu radova (naslov i autore) potrebno je izvršiti do 25. septembra 2011. godine na adrese:
iplancic@mf.unze.ba
, sjasarevic@mf.unze.ba, dzenan.kulovic@ef.unze.ba ili dzenan.kulovic@gmail.com

Informacije

Sve informacije o konferenciji možete dobiti u elektronskoj formi ili na telefon od članova Organizacijskog odbora:
V.asistent Mr Sci. Ibrahim Plančić,UNZE (iplancic@mf.unze.ba ; tel. 032 449 120)
V.asistent Mr Sci. Dženan Kulović, CIP UNZE (dzenan.kulovic@gmail.com; tel. 032 449 145)

POZIV ZA AUTORE RADOVA
Download PDF (640 kB)
CALL FOR PAPERS
Download PDF (640 kB)

UNIVERZITET U ZENICI
Centar za inovativnost i preduzetništvo

U saradnji sa:
WUS Austria - Ured Graz
Business Start-Up Centar Zenica

Organizuju Petu studentsku konferenciju

"TECHNO-EDUCA 2011"

Tema: POKAŽI KOMPETENCIJE I KREIRAJ SVOJE RADNO MJESTO

10-11. novembar 2011. u Zenici

 

Organizacijski odbor
 • Prof.Dr Darko Petković, predsjednik, UNZE
 • Mr. Sc. Almir Kovačević, zamjenik predsjednika WUS Austria Grac
 • Doc.Dr Nino Serdarević, zamjenik predsjednika BSC Zenica
 • V.asistent Mr Sci. Ibrahim Plančić,sekretar, CIP UNZE
 • Doc.Dr Sci. Sabahudin Jašarević, CIP UNZE
 • Doc.Dr Sci. Ismar Alagić, CIP UNZE
 • Doc. Dr. Sc. Samir Lemeš, CIP UNZE
 • asistent Dženan Kulović, CIP UNZE
 • Mr sc.Đenana Čolaković, BSC Vlade ZE-DO kantona
 • Amir Abazović, Ministarstvo privrede ZDK
 • Fuad Klisura, Institut za privredno inženjerstvo Zenica
Naučni odbor konferencije:
 • Prof.Dr Sabahudin Ekinović, rektor, Univerzitet u Zenici, predsjednik
 • Prof.Dr Stanko Stanić, rektor, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Prof.Dr Neda Bokan, prorektor, Univerzitet u Beogradu
 • Prof.Dr Darko Petković, prorektor, Univerzitet u Zenici
 • Prof.Dr Hazim Bašić, prorektor, Univerzitet u Sarajevu
 • Prof.Dr Zoran Ljuboja, prorektor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Prof.Dr Dražena Tomić, prorektor, Sveučilište u Mostaru
 • Prof.Dr Vesna Mandić, prorektor, Univerzitet u Kragujevcu
 • Prof.Dr Jovanka Tutevska, prorektor, Univerzitet "Sv.Kliment Ohridski" u Bitoli 5
 • Prof.Dr Mejra Festić, prorektor, Univerzitet u Mariboru
 • Prof.Dr Anđelko Lojpur, prorektor, Univerzitet Crne Gore
 • Prof.Dr Gianni Guerra, I3P Incubator, Politecnico di Torino, Italija
 • Prof.Dr Peter Schulte, Direktor Instituta za evropske poslove, Gelsenkirchen, Njemačka
 • Prof.Dr Arjeta Troshani, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Skadru, Albanija
 • Prof.Dr Nagib Neimarlija, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta Novi Sad
 • Prof.Dr Sulejman Muhamedagić, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale, UNZE
 • Prof.Dr Kemal Delijić, dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Uni CG u Podgorici
 • Prof.Dr Ivanka Popović, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta Beograd
 • Prof.Dr Nikola Gluhović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo
 • Prof.Dr Milorad Jovović, dekan Ekonomskog fakulteta Uni. Crne Gore, Podgorica
 • Prof.Dr Brane Markić dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar
 • Prof.Dr Dragan Antić, dekan Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 • Prof.Dr Tatjana Stanovčić, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Kotoru
 • Prof..Dr Nedim Hodžić, prodekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Adnan Salihbegović, prodekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Prof.Dr Šefket Goletić, prodekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Slavko Dolinšek, Direktor Inovacijskog instituta Univerziteta u Ljubljani
 • Prof.Dr Marina Dabić, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište Zagreb
 • Prof.Dr Predrag Ćosić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta Zagreb
 • Prof.Dr Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet, Sveučilište Split
 • Prof.Dr Snježana Rezić, Fakultet strojarstva i računarstva Mostar
 • Prof.Dr Božidar Leković, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad
 • Prof.Dr Sead Pašić, Mašinski fakultet, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar
 • Prof.Dr Rade Polekonakovik, Mašinski fakultet, Univerzitet Skopje
 • Prof.Dr Michael Graef, Fakultet poslovne administracije Univerzitet Worms, Njemačka
 • Prof.Dr Živan Živković, Tehnički fakultet Bor, Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Prof.Dr Cris Van Caer, Tehnički fakultet Ka-Ho Univerziteta u Ghent-u,Belgija
 • Prof.Dr Stefano Tornincasa, I3P Incubator, Politecnico di Torino, Italija
 • Prof.Dr Mladen Ječemenica, Telemark University Porsgrunn, Norveška
 • prof.Dr Mihail Morozov, Ruski Privredno-trgovačko-ekonomski univerzitet, Moskva, Rusija
 • Doc.Dr Aleksa Vučetić, prodekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Kotoru, UNI CG
 • Doc.Dr Đurđica Perović, prodekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Kotoru, UNI CG
 • Prof.Dr Dragana Živković, prodekan,Tehnički fakultet Bor, Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Doc.Dr Sanja Bauk, prodekan Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, UNI CG
 • Doc.Dr Marinko Aleksić, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, UNI CG

Počasni odbor

 • Mr sc. Fikret Plevljak, Premijer Zeničko-Dobojskog kantona (ZDK)
 • Dr sc. Sanja Vlahović, Ministar nauke u Vladi Crne Gore
 • Dr sc. Sanjin Halimović, Ministar preduzetništva, razvoja i obrta Vlade FBIH
 • Gosp. Amir Mašić, Ministar nauke i obrazovanja u Vladi FBiH
 • Gosp. Bernadeta Galijašević, Ministar obrazovanja, nauke, kulture u sporta, Vlada ZDK
 • Dr.sc. Jusuf Duraković, Ministar privrede u Ze-Do Kantonu
 • Mr sc. Raif Seferović, Ministar prostornog planiranja i ekologije u Vladi ZDK

   početna stranica
webmaster