Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
11. sjednica Senata održana 24.12.2014.
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 10/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Informacija – izvještaj i program rada organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Izdavačka djelatnost:
a)            donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Aras Borić,dipl.bibl.
5. Doktorati nauka:
Filozofski fakultet:
b)           donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Šejle Džanan
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Skelić      
c)            donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Amine Pehlić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
d)           donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fehima Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
e)           donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata dr.sc. Dženana Skelića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
f)            donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Zijade Karalić  podobnosti doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
g)            donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Sivre i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amel Alić
Mašinski fakultet
h)           donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senada Alića
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
6. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
i)             dr.sc. Adnan Velagić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Novi vijek i savremeno doba
Izvjestilac: prof.r.sc. Salih Jalimam
b)  dr.sc. Zilka Spahić-Šiljak u zvanje docent za predmete Rod i kultura i Kultura i identitet
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
c)            donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za kandidata dr.sc. Edisu Gazetić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enver Kazaz
Mašinski fakultet
d)           dr.sc. Džafer Dautbegović u zvanje docent za predmete: Upravljanje opasnim otpadom i Ekološke osnove održivog razvoja
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
e)           v.as.dr.sc. Ibrahim Plančić u zvanje docent iz područja Tehničkih nauka, oblast Proizvodno mašinstvo, uža naučna oblast: Tehnologija, mašine i alati za obradu deformisanjem
Izvjestilac: prof.dr.sc. Himzo Đukić
Pravni fakultet
f)            v.as.dr.sc. Alaudin Brkić u zvanje docent za užu naučnu oblast Građansko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
g)            Dženana Radončić,dipl.prav. u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Građansko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
7. Donošenje Odluke o imenovanju šefa Katedre za hemiju i fiziku i šefa Katedre za metalnr materijale na
Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
1.            Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima:
a.            I (prvi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Ekonomskom fakultetu
b.            I (prvi) i II (drugi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Pravnom fakultetu
c.            I (prvi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Politehničom fakultetu
d.            I (prvi) ciklus studija za akademsku 2014/2015. godinu na Mašinskom fakultetu
Izvjestioci: dekani fakulteta
doc.dr.sc. Nezir Pivić
2.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom, Fakultetu za metalurgiju i materijale, Politehničkom, Filozofskom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
3.            Donošenje Odluke o imenovanju člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici ispred OJ Mašinski fakultet
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
4.            Donošenje Odluke o krajnjem datumu doktoriranja na fakultetima Univerziteta u Zenici za promociju doktora nauka u 2015.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
5.            Informacija o ekvivalenciji i dodjeljivanja statusa studenta ponovca
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
6.            Razmatranje inicijativa za produženje roka za završetak postdiplomskog studija na Pravnom i Ekonomskom fakultetu i studenata Pravng fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: doc.dr.sc. Nezir Pivić
7.            Informacija  o analizi prolaznosti studenata za 2013/2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8.            Donošenje Odluke o izmjeni datuma odbrane doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Aide Mulalić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
9.            Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

10. sjednica Senata održana 26.11.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 09/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Donošenje Odluke o verifikaciji mandata doc.dr.sc. Almira Alihodžića za člana Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
3.            Donošenje Odluke o verifikaciji mandata doc.dr.sc. Nezira Pivića za člana Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
4.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije mr.sc. Ivice Buljeta
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Zdravstveni fakultet
b.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Šaban i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
Materijal dostavljen uz poziv za 08/14 sjednicu Senata Univerziteta u Zenici
c.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Berine Hasanefendić i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
d.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bajre Torlak i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za mentora i komentora kandidatu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević
e.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ednana Drljevića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora kandidatu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
Pravni fakultet
f.             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije mr.sc. Aide Mulalić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović      
5.            Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a.            dr. Fatih Destović u zvanje vanredni profesor za predmet Vjerovatnoća i statistika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b.            dr. Edisa Gazetić u zvanje docent (reizbor) za užu naučnu oblast Književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
c.            v.as.dr. Edina Rizvić-Eminović u zvanje docent za užu naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
d.            Elma Čamdžić, MA u zvanje viši asistent za naučnu oblast Njemački jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
e.            Slobodanka Omerović,dipl.prof.njem.jez.i knjiž. i Harun Alić,dipl.prof.njem.jez.i knjiž. u zvanje asistent za naučnu oblast Njemački jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
Pravni fakultet
f.             doc.prof.dr.sc. Zlatan Meškić u zvanje vanredni profesor za predmet Pravo Evropske unije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
g.            dr.sc. Maša Alijević u zvanje docent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
Politehnički fakultet
h.            dr.sc. Lana Kudumović u zvanje docent za predmet Urbanističko planiranje
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
Mašinski fakultet
i.             doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
j.             doc.dr.sc. Amra Talić-Čikmiš u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika inženjerskog dizajna
Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
k.            v.as.dr.sc. Nusret Imamović u zvanje docent za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite okoliša
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
l.             mr.sc. Mustafa Hadžalić u zvanje viši asistent za predmet Rudarske mašine II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
m.          Amar Mašić,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Proizvodni sistemi
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
n.            Denis Mujezinović,dipl.proizv.inž. u zvanje asistent za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
Fakultet za metalurgiju i materijale
o.            donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije s prijedlogom za zasnivanje randog odnosa s v.as.mr.sc. Nadirom Bušatlić
p.            donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije s prijedlogom za zasnivanje radnog odnosa s as. Azrom Smajić,dipl.inž.hem.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
6.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima:
a.            I (prvi) i II (drug) ciklus studija u akademskoj 2014/2015.godini na Fakultetu za metalurgiju i materijale
b.            I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015. godini na Politehničkom fakultetu
c.            dodiplomski studij u akademskoj 2014/2015.godini na Mašinskom fakultetu
d.            I (prvi) i II (drugi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015.godini na Zdravstvenom fakultetu
Izvjestioci: dekani fakulteta
7.            Donošenje Odluke o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini
Izvjestilac: prfo.dr.sc. Enes Bikić
8.            Donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju Konkursa za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2014/2015.godini na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
9.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Filozofskom, Pravnom, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
10.          Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a.            doc.dr.sc. Edina Solak i doc.dr.sc. Nebojša Vasić – Filozofski fakultet
b.            prof.dr.sc. Ana Beroš – Fakultet za metalurgiju i materijale
Izvjestioci: dekani fakulteta
12.          Donošenje Odluke o razrješenju prof.dr.sc. Senada Balića za člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
13.          Donošenje Odluke o ratifikaciji Protokola o saradnji između Univerziteta u Zenici i Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14.          Donošenje Odluke o ratifikaciji Protokola o saradnji između Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Zagrebu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15.          Tekuća pitanja
a.            Akti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:10-38-20569-1/14 od 12.11.2014.godine i broj:10-38-2110-1/14 od 12.11.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

9. sjednica Senata održana 29.10.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje dopune Zapisnika sa 07/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Usvajanje Zapisnika sa 08/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3.            Izdavačka djelatnost:
a.            rukopis pod naslovom Zbirka rješenih ispitnih zadataka iz Otpornosti materijala, autora prof.dr.sc. Aleksandra Karača, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika zbirke zadataka, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta,
b.            rukopis pod naslovom Zbirka ispitnih zadataka iz Tehničkog crtanja s nacrtnom geometrijom, autora doc.dr.sc. Amre Talić-Čikmiš i mr.sc. Denisa Spahića, objavi kao univeritetsko izdanje univerzitetskog udžbenika zbirke zadataka, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta,
c.            rukopis pod naslovom SolidWorks Flow Simulatins:praktični priručnik uz udžbenik Razvoj proizvoda uz podršku CAD i CAE tehnologija i SolidWorks familije softvera, autora prof.dr.sc. Senada Balića, Ernada Bešlagića i Kemala Arifovića, ne zadovoljava izdavačke standarde koje zahtijeva Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici,
d.            rukopis pod naslovom  Odabrana poglavlja mehanike tla, autora doc.dr.sc. Zlatana Talića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta u Zenici,
e.            rukopis pod naslovom Materijali u građevinarstvu I, autorica prof.dr.sc. Mirsade Oruč i doc.dr.sc. Raze Sunulahpašić, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta u Zenici
f.             rukopis pod naslovom Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita, autorice doc.dr.sc. Lejle Čalkić et al., objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu korištenja znaka Univerziteta u Zenici,
g.            rukopis pod naslovom Sudskomedicinsko vještačenje u oftamologiji, autora mr.sc. Azre Drino, prof.dr.sc. Dževada Drine i Melike Čaušević-Vučak, ne zadovoljava izdavačke standarde koje zahtijeva Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici.
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.            Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet
a.            Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Saše Mitrića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
b.            Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Tase
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Rička
Zdravstveni fakultet
c.            Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dijane Štimjanin-Koldžo i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac:  prof.dr.sc. Salem Alajbegović
Filozofski fakultet
d.            Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Medine Džanbegović i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
e.            Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dženana Kosa i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
Mašinski fakultet
f.             Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alana Lisice i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
5.            Donošenje odluke o izboru:
Islamski pedagoški fakultet
a.            prof.dr.sc. Šukrija Ramić u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Islamsko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
b.            mr. Azemina Durmić u zvanje viši asistent za naučnu oblast Socijalna pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
Ekonomski fakultet
c.            Alem Merdić,dipl.ecc. i Anisa Šišić-Topalović,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović
Politehnički fakultet
d.            dr.sc. Suvad Isaković u zvanje docent za predmet Organizacija i ekonomika
e.            mr.sc. Dino Arnaut u zvanje viši asistent za predmet Organizacija i ekonomika
f.             Alem Merdić,dipl.ecc. u zvanje asistent za predmet Organizacija i ekonomika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Mašinski fakultet
g.            mr.sc. Semir Selimović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Energetsko-procesni sistemi
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
Zdravstveni fakultet
h.            dr.sc. Ognjen Ridžić u zvanje docent za nastavni predmet Zdravstveni menadžment
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
(Materijal dostavljen na 08/14 sjednici Senata Univerziteta u Zenici od 01.10.2014.godine)
6.            Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima na
a.            Filozofskom fakultetu u akademskoj 2014/2015.godini,
b.            Ekonomskom fakultetu I (prvi) i II (drugi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015.godini
c.            Politehničkom fakultetu zimski/ljetni semestar u akademskoj 2014/2015.godini
d.            Mašinski fakultet I (prvi) ciklus studija u akademskoj 2014/2015.godini
Izvjestioci: dekani fakulteta
7.            Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Zdravstvenom, Ekonomskom, Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
8.            Donošenje odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi:
a.            Mirza Oruč, MA – Zdravstveni fakultet,
b.            Prof.dr.sc. Rifet Đogić, prof.dr.sc. Željko Rička, doc.dr.sc. Nino Serdarević i v.as. Ajla Muratović, MA- Ekonomski fakultet,
c.            Prof.dr.sc. Memnuna Hasanica, prof.dr.sc. Damir Kukić i prof.dr.sc. Dževad Burgić – Filozofski fakultet,
d.            Prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, prof.dr.sc. Darko Petković, doc.dr.sc. Almir Huskanović.
Izvjestioci: dekani fakulteta
9.            Postupanje po Zaključku Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj:01-101-317-2727/14 od 30.09.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10.          Odgovor na Zahtjev za preispitivanje Odluke o izboru Dijane Sulejmanović u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
11.          Razmatranje Inicijative za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
12.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

8. sjednica Senata održana 01.10.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 07/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Donošenje Odluke o utvrđivanju Okvirnog rasporeda/kalendara održavanja sjednica Senata Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
3.            Izdavačka djelatnost:
a)            o usvajanju rukopisa pod naslovom Osnovi zdravstvene informatike, autora doc.dr. Suada Sivića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo korištenja znaka Univerziteta u Zenici
b)           o usvajanju rukopisa pod naslovom Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz Mašinskih elemenata, autora prof.dr. Nedeljka Vukojevića i doc.dr. Fuada Gadžikadunića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika zbirke zadataka, uz pravo korištenja znaka Univerziteta u Zenici
c)            Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a)            donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
                Mašinski fakultet
b)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidta mr.sc. Raifa Seferovića
Izvjestilac: professor emeritus dr.sc. Dušan Vukojević
c)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Miralema Mehanovića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
d)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sanina Hasanića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
                Zdravstveni fakultet
e)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Vildane Arnautović-Torlak i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hajrudin Skender
f)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Aide Šaban i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
                Pravni fakultet
g)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Alaudina Brkića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
5.            Donošenje Odluke o izboru:
Mašinski fakultet
a)            mr.sc. Sakib Jusić u zvanje viši asistent za naučnu oblast Elektrotehnika
b)           mr.sc. Namira Škaljo u zvanje viši asistent za načnu oblast Elektrotehnika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Malik Čabaravdić
c)            Amar Mašić,dipl.inž. u zvanje asistent za naučnu oblast Održavanje
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
                2
Zdravstveni fakultet
d)           dr.sc. Halima Hadžikapetanović u zvanje docent za oblast Neuropsihijatrija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević
e)           dr.sc. Ibrahim Aličković u zvanje docent za predmet Epidemiologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
f)            dr.sc. Ognjen Ridžić u zvanje docent za oblast Zdravstveni menadžment
Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
Filozofski fakultet
g)            doc.dr.sc. Dževad Burgić u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
                Politehnički fakultet
h)           mr.sc. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Završni radovi i instalacije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
i)             mr.sc. Dino Čustović i mr.sc. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Sanacija građevinskih objekata
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
j)             mr.sc. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Organizacija i tehnologija građenja
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
k)            mr.sc. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Tehnologija montaže
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
6.            Donošenje Odluka o
a)            visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti (magistri nauka) i (magistri struke) na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini
b)           visini školarine i ostalih naknada za strane državljane koje plaćaju studenti (magistri nauka) i (magistri struke) na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
7.            Donošenje Odluke o povećanju broja studenata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale u akademskoj 2014/2015.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
8.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015.godini (treći upisni rok) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
9.            Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
10.          Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015.godinu na Filozofskom, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
11.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12.          Donošenje Odluke o imenovanju Konkursne komisije za izbor prorektora Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Zdravstvenom, Islamskom pedagoškom, Filozofskom, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
14.          Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Aldina Ćatića
Izvjestilca: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
15.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi
a)            prof.dr.sc. Dževadu Drini, prof.dr.sc. Salihu Jalimamu i prof.dr.sc. Adnanu Durakoviću – Pravni fakultet
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
b)           prof.dr.sc. Mirsadi Rizvanović – Fakultet za metalurgiju i materijale
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
c)            prof.dr.sc. Nedimu Hodžiću i doc.dr.sc. Samiru Lemešu – Mašinski fakultet
Izvjestilac: doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić
16.          Donošenje Odluke o imenovanju šefa Katedre za energetiku i procesno inženjerstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić17.          Ratifikacija, produženje Memoranduma o saradnji između Bahcesehir Univrsity, Turkey i Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18.          Ratifikacija Ugovora o saradnji između Sveučilišta u Splitu i Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
19.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

7. sjednica Senata održana 16.07.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 06/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Izdavačka djelatnost:
a)            o usvajanju rukopisa pod naslovom Opća šerijatsko pravna pravila, autora prof.dr. Šukrije Ramića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo korištenja znaka Univerziteta,
b)           o usvajanju rukopisa pod naslovom Eksperimentalna analitička hemija okoline, autora prof.dr. Farzeta Bikića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika praktikuma, uz pravo upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
3.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alena Delića i podobnosti teme doktorske disertacije i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
b)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sedada Mušinovića i podobnosti teme doktorske disertacije i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Mašinski fakultet
c)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Fuada Klisure
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
d)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nusreta Imamovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
e)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Raifa Seferovića
Izvjestilac: professor emeritus dr.sc. Dušan Vukojević
f)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.Vehida Birdahića i podobnosti teme doktorske disertacije i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
g)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Muvedeta Šišića i podobnosti teme doktorske disertacije i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
h)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Sejfe Papića i podobnosti teme doktorske disertacije i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Filozofski fakultet
i)             Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.Medine Džanbegović i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
j)             Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Dženana Kosa i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Muris Bajramović
Zdravstveni fakultet
k)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senada Ljuce
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Pravni fakultet
l)             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Maše Alijević
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
m)          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije zua ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Alaudina Brkića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
4.            Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a)            doc.dr.sc. Vahdeta Čatić u zvanje vanredni profesor za predmete Metodika nastave prirode i društva i Metodika nastave moje okoline
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
b)           dr. Aida Tarabar u zvanje docent za užu naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
c)            Dijana Sulejmanović, MA u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Skelić
Islamski pedagoški fakultet
d)           dr. Esmir Halilović u zvanje docent za naučnu oblast Hadis
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
Ekonomski fakultet
e)           Dino Arnaut,MA u zvanje viši asistent za predmete Poslovno odlučivanje i Tehnike rukovođenja
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Zdravstveni fakultet
f)            mr.sc. Ibrahim Šišić u zvanje viši asistent za nastavni predmet Urgentna medicina
Izvjetilac: doc.dr.sc. Alma Mekić Abazović
g)            doc.dr.sc. Amir Denjalić u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Haris Tanović
h)           mr.sc. Vildana Arnautović-Torlak u zvanje viši asistent za nastavni predmet Interna medicina sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
Fakultet za metalurgiju i materijale
i)             doc.dr.sc. Marina Jovanović u zvanje vanredni profesor za oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
5.            Donošenje Odluke o visini novčane naknade za nagradu rektora i nagradu dekana u akademskoj 2013/2014.godini na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6.            Donošenje Odluke o krajnjem datumu diplomiranja i odbrane magistarskog rada za uključivanje na Promociju Univerziteta u Zenici u oktobru 2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7.            Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2014/2015. godini na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8.            Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za akademsku 2013/2014. godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
9.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na:
a)            Fakultetu za metalurgiju i materijale
b)           Mašinskom fakultetu
c)            Politehničkom fakultetu
d)           Filozofskom fakultetu
e)           Islamskom pedagoškom fakultetu
f)            Ekonomski fakultet
g)            Pravni fakultet i III (treći ciklus studija)
h)           Zdravstveni fakultet
Izvjestioci: prorektor za nastavu i studentska pitanja
dekani fakulteta
10.          Donošenje Odluke o konstituisanju Stalnog stručnog tijela doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (Vijeće studija) za akademsku 2014/2015. godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
11.          Donošenje Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa na prvom ciklusu studija Odsjeka za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
12.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Politehničkom, Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
13.          Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
14.          Donošenje Odluke o izmjeni teksta Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog u listu Oslobođenje dana 03.03.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
15.          Razmatranje Zaključka Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-0133/14 od 01.07.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
16.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti doc.dr.sc. Bernardu Harbašu za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
17.          Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostranih diploma kandidata: a) Denis Lauc, b) Franjo-Krešimir Šenjug, c) Hrvoje Pelcl, d) Ivan Santica, e) Ivica Ćosić, f) Davor Bubalo, g) Danijela Šaban, h) Nikola Ćaćić, i) Sanja Bazina, j) Neven Penjak, k) Renata Grgić, l) Tomislav Novačić, m) Jasmina Đokić, n) Marina Miočić-Hamidović, o) Matea Grgić, p) Mislav Biočić, r) Nenad Grof
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
18.          Donošenje Odluke o usvajanju Procedure za realizaciju projekata na Univerzitetu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
19.          Donošenje Odluke o usvajanju Protokola između Univerziteta u Zenici i Beijing Jiaotong University, Beijing, P.R. China
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
20.          Razmatranje Molbe za organizaciju dodatnih ispitnih rokova
Izvjestilac: Dino Tihić
21.          Razmatranje Informacije o vremenu i važnosti NPP studijskih programa na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

6. sjednica Senata održana 18.06.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 05/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Izdavačka djelatnost:
a)            o usvajanju rukopisa prijevoda pod naslovom Obrada plimernih kompozita: prijevod odabranih poglavlja (Machining of polymer composites, Springer,Verlag 2009), autora Jamala Ahmada, prevodioca prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića i mr. Edina Begovića i objavi kao univerzitetsko izdanje, uz pravo korištenja znaka Univerziteta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
3.            Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet
a)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Joze Bejića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović
Zdravstveni fakultet
b)           Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktrske disertacije kandidatkinje mr.sc. Jasminke Serdarević-Durmišević
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
c)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ednan Drljević i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
d)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Berina Hasanefendić i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
e)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bajro Torlak i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević
f)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Dijana Štimjanin-Koldžo i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salem Alajbegović
g)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Faruk Hodžić i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Fakultet za metalurgiju i materijale
h)           Dnošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ivica Buljeta
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Mašinski fakultet
i)             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ibrahim Plančić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
j)             Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.Sanin Hasanić i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
k)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Alan Lisica i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
2
Pravni fakultet
l)             Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Maša Alijević
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
m)          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Aida Mulalić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković

4.            Donošenje Odluke o izboru:
Politehnički fakultet
a)            dr.sc. Zlatan Talić u zvanje docent za predmet Sanacija građevinskih objekata
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
b)           dr.sc. Rašid Hadžović u zvanje docent i prof.dr.sc. Mustafe Imamovića u isto zvanje vanredni profesor za predmet Pouzdanost konstrukcija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
c)            dr.sc. Rašid Hadžović u zvanje docent za predmet Ispitivanje konstrukcija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
d)           mr.sc. Ivana Klarić u zvanje viši asistent i Dino Trtak,dipl.inž. u zvanje asistent za predmet Pouzdanost konstrukcija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
e)           mr.sc. Dino Čustović i mr.sc. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Sanacija građevinskih objekata
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
Materijal od podtačke a) do podtačke e) dostavljen na 05/14 sjednici Senata Univerziteta u Zenici
f)            dr.sc. Zahid Bašić i dr.sc. Edis Softić u zvanje docent za predmet Organizacija i tehnologija građenja»
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
g)            mr. Adis Avdić i mr. Sanjin Serdarević u zvanje viši asistent za predmet Završni radovi i instalacije u objektima
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
h)           mr. Adis Avdić u zvanje viši asistent za predmet Tehnologija montaže
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
i)             mr. Adis Avdić i mr. Nedžad Rožajac u zvanje viši asistent za predmet Organizacija i tehnologija građenja
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
Ekonomski fakultet
j)             doc.dr.sc. Nedžad Polić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Emira Kozarević
Filozofski fakultet
k)            mr.sc. Safet Penjić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Algebra
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
Fakultet za metalurgiju i materijale
l)             mr.sc. Sedad Mušinović u zvanje viši asistent za oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija i predmet: Toplotehnika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aida Mahmutović
Pravni fakultet
m)          doc.dr.sc. Enver Išerić reizbor u zvanje docent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
5.            Donošenje Odluka o:
a)            plana upisa I (prvog) ciklus studija za akademsku 2014/2015.godinu
b)           visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akadeskoj 2014/2015. godini
c)            visini školarine za strane državljane, studente prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
d)           plana upisa II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2014/2015. godinu
e)           visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
f)            visini školarine za strane državljane, studente drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
g)            visini troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Mediha Arnaut,dipl.prav.
6.            Donošenje Prijedloga odluka o:
a)            visini školarine  i ostalih naknada koje plaćaju studenti (magistri nauka) i (magistri struke) na III (trećem) ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
b)           visini školarine za strane studente koje plaćaju studenti (magistri nauka) i magistri struke) na III (trećem) ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
7.            Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama plana pokrivenosti nastave na Filozofskom i Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
doc.dr.sc. Edin Berberović
8.            Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama aktuelnog Nastavnog plana i programa II ciklusta studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nezir Pivić
9.            Donošenje Odluke o izmjeni Nastavnog plana i programa na Odsjeku razredna nastava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
10.          Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor prof.dr.sc. Dušana Vukojevića u zvanje professor emeritus na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
11.          Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Instituta za jezike i književnost organizacione jedinice Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
12.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Mašinskom, Ekonomskom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
13.          Imenovanje Komisije za izradu Pravilnika o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostranih diploma na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nezir Pivić
15.          Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Aleksa Stanković
Materijal dostavljen na 05/14 sjednici Senata Univerziteta u Zenici
16.          Usvajanje Zaključka Etičke komisije Univerziteta u Zenici broj: 01-103-606-1519/14 od 05.05.2014.godine
Izvjestilac: doc.dr.sc. Aleksa Stanković
17.          Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Jasminu Halebiću
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
18.          Donošenje Odluke o ratifikaciji sporazuma između The Fatih Sultan Mehmet Vakif University in Istanbul, Turkey i Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
19.          Donošenje Zaključka o dostavljanju prijedloga nastavničkih timova za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Univerzitetu u Zenici za akademsku 2014/2015.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
20.          Tekuća pitanja
a)            Informacija o Rješenju broj: 10-05-38-4155-1/14 od 26.05.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

5. sjednica Senata održana 30.04.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 04/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Usvajanje Zapisnika sa Tematske sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3.            Izdavačka djelatnost:
a.            rukopis pod naslovom Zdravstvena njega u zajednici, autora prof.dr. Muharema Zildžića i doc.dr. Larise Gavran, radi davanja saglasnosti za izdavanje navedenog rukopisa kao univerzitetskog izdanja unuverzitetskog udžbenika, uz pravo upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b.            Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti i usvajanje prečišćenog teksta Pravilnika
c.            Prijedlog Poslovnika o radu Komisije za izdavačku djelatnost
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4.            Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alena Delića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
b.            Donošenje Odluke o izmjeni mentora i komentora doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Zdravstveni fakultet
c.            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emira Čabrića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Mašinski fakultet
d.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ibrahma Plančića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
e.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Fuada Klisure
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
f.             Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Mustafića i podobnosti teme doktorske disertacije i Prijedlog odluke za davanje saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
g.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sejfe Papića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
h.            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Miralema Mehanovića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedeljko Vukojević
i.             Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Vehida Birdahića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
5.            Donošenje Odluke o izboru:
Politehnički fakultet
a.            dr.sc. Farzeta Bikića u zvanje vanredni profesor za predmet Antikoroziona zaštita
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
b.            Dejane Brkić,dipl.inž.hem. u zvanje asistent za predmet Antikoroziona zaštita
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
c.            dr.sc. Zahida Bašića u zvanje docent za predmet Zgradarstvo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović
d.            mr.sc. Ivane Klarić i mr.sc. Enesa Šiljka u zvanje viši asistent za predmet Stabilnost i dinamika konstrukcija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović
e.            mr.sc. Ivane Klarić i Sanjina Serdarevića, MA u zvanje viši asistent za predmet Zgradarstvo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović
f.             Sanjina Serdarevića, MA,dipl.inž.arh. u zvanje viši asistent za predmet Urbanističko planiranje
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
g.            Mr.sc. Harisa Mešića i Ahmeda el-Sayeda, Ma,dipl.inž.građ. u zvanje viši asistent za predmet Komunalna hidrotehnika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
Filozofski fakultet
h.            mr. Dijane Sulejmanović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Skelić
Zdravstveni fakultet
i.             dr.sc. Rifata Sejdinovića u zvanje docent za nastavne predmete Interna medicina sa njegom i Interna medicina sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
j.             doc.dr.sc. Ademira Hadžismailovića u zvanje docent (reizbor) za nastavni predmet Hirurgija sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
Mašinski fakultet
k.            v.prof.dr.sc. Šefketa Goletića u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Inženjerska ekologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
l.             Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje viši asistent mr.sc. Hermini Alajbegović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
Pravni fakultet
m.          doc.dr.sc. Dževada Drine u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Historija države i prava
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
6.            Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija za ljetni semestar akademske 2013/2014.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.s. Šefik Baraković
7.            Donošenje Odluke o inoviranom nastavnom planu i programu za II (drugi) ciklus studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
8.            Donošenje Odluke o:
a) Planu upisa na III (treći) ciklus studija u akademskoj 2014/2015.godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Zenici
b) o visini školarine i drugih usluga koje Pravni fakultet pruža studentima (magistrima nauka) i (magistrima
struke) na III (trećem) ciklusu studija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
9.   Razmatranje i odlučivanje o Molbi za davanje objašnjenja o zaustavljanju procedure za raspisivanje Konkursa na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Enes Bikić
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i
materijale, Mašinskom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
11.          Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
12.          Donošenje Odluke o pokretanju postupka i imenovanju Komisije za izradu pravilnika za izbor i napredovanje nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Sanje Brzina
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zlatan Meškić
14.          Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor r.prof.dr.sc. Dušana Vukojevića za professora emeritusa Univeriteta u Zenici
Izvjestioci: prof.dr.sc. Jovan Sredojević i prod.dr.sc. Ilhan Bušatlić
15.          Tekuća pitanja
-              Informacija o akreditaciji Univerziteta u Zenici – Izvjestilac prof.dr.sc. Dževad Zečić.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

4. sjednica Senata održana 26.03.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 03/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Donošenje Odluke o verifikaciji mandata prof.dr.sc. Sulejmanu Muhamedagiću za člana Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac:prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
3.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog) i prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godinu
Izvjestioci: dekani fakulteta
4.            Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
5.            Donošenje Odluke o:
a)            visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
b)           o visini troškova školarine i drugih naknada koje paćaju studenti  II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
c)            o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.. godini
d)           o visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini
e)           o visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godine
Izvjestioci: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Mediha Arnaut,dipl.prav.
6.            Doktorati nauka:
Mašinski fakultet
a)            Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nafije Šehić-Musić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
b)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske diseracije kandidata mr.sc. Nusreta Imamvića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
c)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Muvedeta Šišića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
7.            Donošenje Odluke o izboru:
Islamski pedagoški fakultet
a)            v.prof.dr.sc. Zuhdije Adilovića u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Islamsko vjerovanje
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
b)           doc.dr.sc. Sedada Dizdarevića u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
Filozofski fakultet
c)            v.prof.dr.sc. Damira Kukića u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Komunikologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Besim Spahić
d)           doc.dr.sc. Murisa Bajramovića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Književnost
Izjvestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
e)           dr. Amele Čurković i dr. Belme Šator u zvanje docent za užu naučnu oblast Njemački jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
f)            mr. Dijane Sulejmanović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Skelić
g)            mr. Mirze Džananović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Istorija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Zdravstveni fakultet
h)           doc.dr.sc. Hajrudina Skrendera u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Higijena i zdravstvena ekologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
i)             doc.dr.sc. Kenana Drljevića u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Ginekologija i akušterstvo sa njegom i Ginekologija i akušerstvo sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amid Denjalić
Mašinski fakultet
j)             doc.dr.sc. Edina Berberovića u zvanje docent za naučnu oblast Energetika i procesno inženjerstvo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefko Šikalo
8.            Donošenje Odluke usvajanju Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici u 2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9.            Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Univerziteta u Zenici za 2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10.          Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za akademsku 2013/2014.godinu na Filozofskom, Mašinskom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijalei Ekonomskom fakultetu (za I i II ciklus studija) Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
11.          Donošenje Odluke o utvrđivanju polaganja razlike predmeta na II (dugom) ciklusu studija na Odsjeku matematika i informatika kandidata Amira Adilovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
12.          Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
13.          Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za nemetalne materijale
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
15.          Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
16.          Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika u sva zvanja na Filozofskom, Zdravstvenom, Mašinskom i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerzitetu u Zenici sa zasnivanjem radnog odnosa
Izvjestioci: dekani fakulteta
17.          Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima
a)            rukopis pod naslovom Inženjerska geologija: odabrana poglavlja, autora doc.dr. Nijaza Škripića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo korištenja znaka Univerziteta,
b)           rukopis pod naslovom Matematika II: za tehničke fakultete:prvi dio autora doc.dr. Dževada Burgića, prof.dr. Enesa Duvnjakovića i prof.dr. Dževada Zečića, objavi kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo korištenja znaka Univerziteta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
18.          Pregled pokrivenosti nastave na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
19.          Preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-108-304-3510/13 od 18.12.2013.godine, a po prigovoru  mr. Ahmeda Buljubašića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
20.          Razmatranje Žalbe Edina Mehanovića na Odluku Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
21.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

3. sjednica Senata održana 26.02.2014.
DNEVNI RED

1.         Usvajanje Zapisnika sa 02/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.         Doktorati nauka:
Filozofski fakultet
a)         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Biljane Vrbić-Mačak i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
            Mašinski fakultet
b)         Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Adnana Mustafića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
c)         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komsije za ocjenu uslova kandidata mr. Ernada Bešlagića i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o davanju saglasnosti za ienovanje mentora i komentora kandidatu
Izvjetilac: prof.dr.sc. Senad Balić
            Zdravstveni fakultet
d)         Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emira Čabrića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
e)         Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Jasminke Serdarević-Durmišević
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
            Fakultet za metalurgiju i materijale
f)         Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidra mr.sc. Sedada Mušinovića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
            Ekonomski fakultet
g)         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Seada Talovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović
3.         Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a)         v.prof.dr.sc. Suade Bikić u zvanje redovni profesor za naučne oblasti Fizika i Primjenjena fizika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
            Mašinski fakultet
b)         doc.dr.sc. Malika Čabaravdića u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Automatizacija i robotika
c)         dr.s. Alena Begovića u zvanje docent za naučnu oblast Elektrotehnika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
            Zdravstveni fakultet
d)         dr.sc. Haruna Hodžića u zvanje docent za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
e)         mr.sc. Jasmina Hodžića u zvanje viši asistent za nastavni predmet Ginekologija i akušerstvo sa njegom
Izvjestilac: doc.dr.sc. Kenan Drljević
f)         mr.sc. Subhije Prasko u zvanje viši asistent za nastavni predmet Porodična medicina
Izvjestilac: doc.dr.sc. Larisa Gavran

g)         Nine Hasanica,MA, Mirze Oruča, MA i Adnana Mujezinovia, MA u zvanje viši asistent za nastavni predmet Medicinska etika sa promocijom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
h)         Nine Hasanica, MA u zvanje viši asistent za nastavni predmet Načela zdravstvene njege sa historijom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
i)          Semira Husakovića,dr.med. u zvanje asistent za nastavni predmet Medicinska etika sa promocijom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
Politehnički fakultet
j)          mr.sc. Behara Alića, mr.sc. Edina Begovića i mr.sc. Ibrahima Plančića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Proizvodne tehnologije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
Islamski pedagoški fakultet
k)         prof.dr.sc. Edine Vejo u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
l)          prof.dr.sc. Safveta Halilovića u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Tefsir
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Kurdić
4.         Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za akademsku 2013/2014. godinu na Filozofskom, Zdravstvenom, Ekonomskom (I i II ciklus studija) fakultetu,  Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
5.         Donošenje Odluke o imenovanju šefa Katedre za gvožđe i čelik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Devad Zečić
6.         Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom, Filozofskom, Zdravstvenom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
7.         Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima
a)         rukopis pod naslovom «Krivično procesno pravo-posebni dio, autora prof.dr. Tadije Bubalovića i doc.dr. Nezira Pivića, objavi kao univerzitetsko izdanje UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA, uz pravo korištenja znaka Univerziteta
b)         rukopis pod naslovom Ritmička gimnastika u teoriji i praksi autora prof.dr. Mirjane Mađarević i prof.dr. Save Maksimovića objavi kao UNIVERZITETSKO IZDANJE, uz pravo korištenja znaka Univerziteta
Izvjetilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
8.         Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Selme Serdarević (Begić)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
9.         Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku i uslovima za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
10.       Preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj:01-108-304-3013/13 od 06.11.2013.godine, a po prigovoru mr. Enesa Beganovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
11.       Informacija
a)         Elementi analize opterećenosti nastavnog osoblja u 2013/2014.godini
b)         Plan upisa za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015.godine
Izjvestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
12.       Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

2. sjednica Senata održana29.01.2014.
DNEVNI RED

1.            Usvajanje Zapisnika sa 01/14 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.            Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet
a)            Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Tase
Izvjetilac: prof.dr.sc. Željko Rička
b)           Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Nafije Šehić-Mušić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
3.            Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a)            dr.sc. Asima Ibrahimagića u isto naučno nastavno zvanje docent (reizbor) za predmete Hemijski reaktori i Kontrola kvaliteta
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Mašinski fakultet
b)           Softić Adnana,dipl.inž.maš. i Okanović-Ajanović Nađe,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Proizvodne tehnologije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
c)            Arnele Hodžić,dipl.inž.maš. i Mladena Karivana,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Mehanike
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
Islamski pedagoški fakultet
d)           dr. Muharema Adilovića u zvanje docent na predmetu Socijalna politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
4.            Donošenje Odluke o izmjeni Nastavničkog tima za magistarskis tudij (II) ciklus tudija na Ekonomskom fakultetu, Nastavničkog tima za dodiplomski studij na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2013/2014. godinu
Izvjestilac: dekani fakulteta
5.            Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom, Mašinskom, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani
6.            Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o postupku i uslovima za dodjelu počasnog zvanja Professor emeritus Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7.            Donošenje Odluke o odobravanju izdavanja rukopisa pod naslovom «Obrada otpadnih voda» autora prof.dr. Šefketa Goletića, v.as. Nusreta Imamvića i doc.dr. Nurudina Avdića, kao univerzitetskog udžbenika
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
8.            Donošenje Odluke po Zaključku Etičke komisije Univerziteta u Zenici broj: 01-103-606-0222/14 od 23.01.2014.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
9.            Prijedlog za predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici za člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Bikić
10.          Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

1. sjednica Senata održana 15.01.2014.
DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o verifikaciji članstva Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
2. Usvajanje Zapisnika sa 10/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Donošenje Odluke o produženju roka za okončanje započetkog studija za studente upisane po nastavnom planu i programu do akademske 2004/2005. godine, veza akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, broj:10-38-26883-1/13od 25.12.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
prof.dr.sc. Safet Brdarević
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici
Izvjetilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

Prethodne sjednice Senata
2013 | 2012 | 2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

   početna stranica
webmaster