Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
10. sjednica Senata održana 18.11.2013.
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 09/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Prijedlog predstavnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof.dr.sc. Rifeta Đogića za člana Senata Univerziteta u Zenici
3. Doktorati nauka:
Filozofski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ante Ledića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Ekonomski fakultet
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Seada Talovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Mašinski fakultet
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ernada Bešlagića i podobnosti teme doktorske disertacije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Zdravstveni fakultet
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Senada Ljuce
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
4. Donošenje Odluke o izboru:
Ekonomski fakultet
a) as. Ajle Muratović, MA u zvanje viši asistent za naučnu oblast Računovodstvo i revizija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nino Serdarević
Fakultet za metalurgiju i materijale
b) doc.dr.sc. Ilhana Bušatlića u zvanje vanrdni profesor za polje: Hemijsko inženjerstvo, grana: Proizvodno hemijsko inženjerstvo i predmet: Instrumentalne metode ispitivanja
Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
Islamski pedagoški fakultet
c) mr. Jusić Mersihe u zvanje viši asistent na naučnoj oblasti Psihologija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Almira Isić
Zdravstveni fakultet
d) doc.dr.sc. Amra Macić-Džanković u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Intenzivna i postintenzivna njega
Izvjestilac: prof.dr.sc. Belma Pojskić
e) dr.sc. Rasima Skomorca u zvanje docent za nastavni predmet Hirurgija sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Amir Denjalić
f) dr.sc. Mersije Kasumović u zvanje docent za nastavni predmet Imunologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salem Alajbegović
g) dr.sc. Alme Alić u zvanje docent za nastavne predmete Porodična medicina i Zdravstvena njega u zajednici i patronaža
Izvjestilac: doc.dr.sc. Larisa Gavran
Mašinski fakultet
h) doc.dr.sc. Nurudina Avdića u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Inženjerig zaštite zraka, Inženjering zaštite voda i Modeliranje ekoloških sistema
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
Filozofski fakultet
i) mr. Ahmeda Buljubašića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama plana pokrivenosti nastave (nastavnički tim) za akademsku 2013/2014. godinu na Filozofskom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale, Politehničkom, Mašinskom, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
6. Donošenje Odluke o realizaciji nastave petog semestra (III godine) dodiplomskog studija, studentima koji su treću godinu studija upisali kao strani državljani na studijskom programu Zdravstvena njega na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
7. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnka i saradnika na Filozofskom, Politehničkom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale, Islamskom pedagoškom fakultetu  Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
8. Akcioni plan za pripremu provođenja procesa eksterne evaluacije i akreditacija Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome Selme Begić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
10. Usvajanje zaključaka Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Damiru Kukiću, doc.dr.sc. Dževadu Burgiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
12. a) Obavijest o neprovođenju Zaključka Senata Univerziteta u Zenici
b) Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi sa naprovođenjem Rješenja Kantonalnog inspektora za obrazovanje i Presude Kantonalnog suda u Zenici
c) Informacija o Odluci Ustavnog suda BiH i Zahtjev za provođenje konkursne procedure za izbor u više zvanje putem Senata Unvierziteta u Zenici u skladu sa Instrukcijom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK br:10-38-6219-7/12 od 28.11.2012.godine – podnosilac dr. Edin Berberović
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
13. Uputstvo za organizaciju i upravljanje  web stranicom Univerziteta u Zenici i web stranicama organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
14. Informacija – Zaključci Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
15.  Dopis Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Bakir Pojskić, student
16. Dopis Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Bakir Pojskić
17. Ratifikacija Ugovora o naučno-nastavnoj saradnji između Sveučilišta Josipa Jurja STROSSMAYERA u Osijeku i Univerziteta u Zenici (materijal će biti dostavljen na sjednici Senata)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Tekuća pitanja
19. Izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić, predsjednik Komisije

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

9. sjednica Senata održana 06.11.2013.
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 08/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Doktorati nauka:
Filozofski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Aide Tarabar
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nezira Halilovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Pravni fakultet
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sedžada Milanovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Adnan Duraković
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emine Huseinspahić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
4. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) dr. Kamiah Arnaut-Karović, dr. Mirna Begagić i dr. Vildana Dubaravac u zvanje docent za naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
b) mr. Feđa Imamović u zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
c) Edin Tabak u zvanje asistent za predmete: Metodika nastave matematike I i Metodika nastave matematike II
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
d) Majda Nizamić u zvanje asistent za naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
Fakultet za metalurgiju i materijale
e) doc.dr.sc. Farzet Bikić u zvanje vanredni profesor za Polje:Hemija, predmete: Analitička hemija, Fizikalna hemija, Opšta i neorganska hemija, Korozija i zaštita i Hemija okoliša
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Mašinski fakultet
f) Amer Haračić,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za predmete Termodinamika, Prijenos toplote, Energetska postrojenja, Procesna tehnika, Mehanika fluida i Hidraulika i pneumatika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
g) Amina Ahmić,dipl.inž.maš. u zvanje asistent za naučnu oblast Mehanike
Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović
Islamski pedagoški fakultet
h) mr. Muamer Neimarlija u zvanje asistent za naučnu oblast Tefsir
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safvet Halilović
Pravni fakultet
i) doc.dr.sc. Zlatan Meškić u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Građansko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
5. Donošenje Odluke
a) o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na Odsjeku za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
b) o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini
c) o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju strani državljani, studenti trećeg ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima na studijskom programu I (prvog) ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2013/2014.godinu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskj 2013/2014.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini
Izvjetilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
9. Donošenje Odluke o dopuni nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefik Baraković
11. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog dijela Elaborata o doktorskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
12. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Politehničkom, Zdravstvenom,  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome Aldina Ćatića
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
14. Usvajanje zaključaka Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Mirsadi Rizvanović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Memnuni Hasanica i doc.dr.sc. Nebojši Vasiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Darki Petkoviću i prof.dr.sc. Nedimu Hodžiću
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
18. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Željki Rička i doc.dr.sc. Almiru Alihodžiću
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
19. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Salihu Jalimamu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
20. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o dodjeli zvanja profesor emeritus
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
21. Inicijativa za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Zenici o načinu realizacije nastave na II (drugom) ciklusu studija na Univerzitetu u Zenici broj:01-108-320-1639/12 od 30.05.2012.godine
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
22. a) Informacija o realizaciji Ugovora o zajedničkom organizovanju i izvođenju dodiplomskih i master studija
(Projekat o saadnji: Univerzitet u Zenici (OJ Zdravstveni fakultet) – ECPD – Politehnički fakultet u Puli)
b) Očitovanje Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici sa Prijedlogom odluke broj:05-200-001-0424/13 od 22.10.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
23. Prijedlog postupanja po rješenju Ministarstva, presudi kantonalnog suda i rješenju inspektora za obrazovanje, sa prilogom Zaključka Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj:03-200-001-0668/13 od 09.10.2013.godine
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
24. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

8. sjednica Senata održana 25.09.2013.
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 07/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o sadržaju diplome počasnog doktora nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.s. Halid Kurtović
3.  Doktorati nauka:
Mašinski fakultet
a)  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Radoja Karadžića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Filozofski fakultet
b)  Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ante Ledića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c)  Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Biljane Vrbić-Mačak i podobnosti teme doktorske disertacije i odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Biljane Vrbić-Mačak i podobnosti teme doktorske disertacije broj:01-108-305-0743/12 od 29.02.2012.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Ekonomski fakultet
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Safeta Agovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ognjena Ridžića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Faruka Unkića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
4 Donošenje Odluke o izboru:
Pravni fakultet
a) dr.sc. Dubravko Grgić u zvanje docent za predmet Pravo osiguranja
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić
b) dr.sc. Larisa Velić u zvanje docent za užu naučnu oblast Građansko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Hašić    
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa I (prvog) ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
6. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim terminima na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7. Donošenje Odluke o imenovanjima šefova katedri na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Inicijativa za pokretanje procedure razrješenja Šefa katedre za energetiku i procesno inženjerstvo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
doc.dr.sc. Samir Lemeš
9. Donošenje Odluke
a) o opštim, posebnim uslovima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici
b) o raspisivanju Konkursa za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja (dva člana) i člana iz reda studenata (jedan član) Univerziteta u Zenici
c) o imenovanju Konkursne komisije za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
11. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
12.  Univerzitetska izdanja:
a) donošenje odluke o usvajanju prijedloga za rukupis pod naslovom Karcinom tijela materice, autora doc.dr. Kenana Drljevića i doc.dr. Irdine Drljević, objavio kao univerzitetsko izdanje STRUČNE MONOGRAFIJE, iz pravo korištenja znaka Univerziteta u Zenici.
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Safetu Brdareviću i doc.dr.sc. Samiru Lemešu, doc.dr.sc. Dževadu Drini, doc.dr.sc. Spahiji Kozliću, prof.dr.sc. Salihu Jalimamu prof.dr.sc. Halidu Kurtoviću i prof.dr.sc. Enesu Hašiću, prof.dr.sc. Rifetu Đogiću i doc.dr.sc. Jasminu Halebiću
Izvjestioci: dekani fakulteta
14. Inicijativa za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o JU Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
15. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
16. Prijedlog izmjene Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
17. Informacija o realizaciji postupaka apliciranja na projekte od strane Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Razmatranje zahtjeva Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Dino Tihić
19. Informacija o neprisustvu članova Senata sjednicama Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
20. Izbor članova novog privremenog Upranvnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda akademsko osoblja i studenata Univerziteta u Zenici
21. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

7. sjednica Senata održana 17.07.2013.
DNEVNI RED
1.Usvajanje Zapisnika sa 06/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka:
Filozofski fakultet
a. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Aide Tarabar
Izvjetilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
Ekonomski fakultet
b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Hajrudina Hadžidedića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halil Gutošić
Pravni fakultet
c. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sedžada Milanovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Adnan Duraković
3. Donošenje Odluke o izboru:
Islamski pedagoški fakultet
a. doc.dr.sc. Halil Mehtić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Kiraet i kur'anske znanosti
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safvet Halilović
b. dr. Sulejman Durej'Ali Durej u zvanje docent za naučnu oblast Islamsko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safvet Halilović
Ekonomski fakultet
c. doc.dr.sc. Nedžad Polić u zvanje docent (izbor u isto zvanje) za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Nino Serdarević          
Filozofski fakultet
d. Edin Tabak,dipl.prof.mat.i inf. u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
4. Donošenje Odluke o:
a. visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
b. visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima I (prvog) i II (drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
7. Donošenje Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa I (prvog) ciklusa studija na Odsjeku Turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Solak
8. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Mediha Arnaut,dipl.prav.
9. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Mediha Arnaut,dipl.prav.
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Pravnom fakultetu i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
11. Inicijativa za pokretanje inicijative za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
12. Inicijativa za izmjenu uslova za prelazak na više godine studija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
13. Inicijativa za produženje roka za završetak studija studentima upisanih po starom sistemi
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
14. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

6. sjednica Senata održana 26.06.2013.
DNEVNI RED
1.Usvajanje Zapisnika sa 05/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.Donošenje Odluke o usvajanju Interne evaluacije Univerziteta u Zenici za 2012.godine
Izvjestilac:v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
3. Doktorati nauka:
Zdravstveni fakultet
a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Haruna Hodžića
Izvjestilac: prof.r.sc. Amir Denjalić
4. Donošenje Odluke o izboru:
Ekonomski fakultet
a. doc.dr.sc. Halil Gutošić izbor u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Menadžment i organizacija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
b. doc.dr.sc. Hasan Mahmutović u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Filozofski fakultet
c. doc.dr.sc. Almir Huskanović u zvanje docent i za naučnu oblast Metodika nastave matematike
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Zdravstveni fakultet
d. doc.dr.sc. Sead Karakaš u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Epidemiologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
e. dr.sc. Amra Macić-Džanković u zvanje docent za nastavne predmete Interna medicina sa njegom i Interna medicina sa njegom II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
Islamski pedagoški fakultet
f. mr.sc. Naira Jusufović u zvanje viši asistent za predmet Metode igre
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
g. mr.sc. Selvedin Delić u zvanje viši asistent na predmet Priprema djece za školu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
Ekonomski fakultet
h. mr.sc. Ernad Bešlagić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Informatika i računarstvo
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
5. Donošenje Odluka:
a. o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
b. o visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
c. o visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
6. Donošenje Odluke o izmjeni dijela Konkursa za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
7. Donošenje Odluke:
a. o upisu studenata na III (treći) ciklus studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
b. o visini školarine i drugih usluga koje fakultet pruža studentima na III (trećem) ciklusu studija u akademskoj 2013/2014. godini
c. o troškovima studija za strane državljane na III (trećem) ciklusu studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku
d. o visini naknade za spoljne saradnike angažovane na III (trećem) ciklusu studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
8. Donošenje Odluke o visini nagrade rektora i nagrade dekana Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: rektor Univerziteta i dekani fakulteta
9. a) Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za akademsku 2013/2014. godinu I (prvog) ciklusa
studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Zdravstvenom, Politehničkom,
Pravnom,Islamskom pedagoškom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
b) Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za akademsku 2013/2014. godinu II (drugog) ciklusa
studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Zdravstvenom, Pravnom, Islamskom
pedagoškom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
c) Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkog tima za III (treći) ciklus studija na Islamskom pedagoškom
fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
10. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga odluke o izmjeni Statuta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Islamskom pedagoškom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
13. a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti rektora Univerziteta u Zenici i stavljanje
van snage Odluke broj:01-108-320-1783/13 od 29.05.2013.godine
b) Donošenje Odluke o potvrđivanju izbora i imenovanje prof.dr.sc. Dževada Zečića za rektora Univerziteta u
Zenici
c) Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti rektora Univerziteta u Zenici prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Džafera Dautbegovića.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
15. Donošenje Odluke o usvajanju Protokola o saradnji sa International Burch University Sarajevo i Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović 
16. Donošenje Odluke o usvajanju Protokola o saradnji sa Ondokuz Mayis University (Turkey) i Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
17. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

5. sjednica Senata održana 29.05.2013.
DNEVNI RED
1.Usvajanje Zapisnika sa 04/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3. Donošenje Odluke o dodjeli počasnog doktorata nauka Bülentu Arinçu, zamjeniku Premijera Republike Turske i Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje sadržaja diplome počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
4. Doktorati nauka:
Mašinski fakultet
a.
Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Radoja Karadžića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
Filozofski fakultet
b.
Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nezira Halilovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Ekonomski fakultet
c.
Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Ognjena Riđića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
d. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Hajrudina Hadžidedića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr. sc. Faruka Unkića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
Fakultet za metalurgiju i materijale
f.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Milenka Rimca
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
5. Donošenje Odluke o izboru:
Mašinski fakultet
a.
o produženju perioda izbor saradnika v.as.mr.sc. Hermina Alajbegović u zvanje viši asistent
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
b. Dženana Tomašević, magistar elektrotehnike u zvanje asistent za naučnu oblast Elektrotehnika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
c. Dr.sc. Almir Huskanović u zvanje docent na predmetima Mateatika I, Matematika II i Matematika III
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
d. Mr.sc. Ernad Bešlagić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Politehnički fakultet
e.
mr. Enes Šiljak,dipl.inž.građ. u zvanje viši asistent za predmet Betonske konstrukcije I
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
f. Dino Trtak,dipl.inž.građ. u zvanje asistent za predmet Drvene konstrukcije I
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
g. Dino Trtak,dipl.inž.građ. u zvanje asistent za predmet Metalne konstrukcije I
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
h. doc.dr.sc. Nedim Suljić u zvanje docent i za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
i. mr.sc. Haris Mešić i mr. Ines Fejzić u zvanje viši asistent za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
j. Azra Smajić,dipl.inž.hem. u zvanje asistent za predmet Hemija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Filozofski fakultet
k.
o produženju perioda izbor saradnika mr. Biljana Vrbić-Mačar u zvanju višeg asistenta za predmete Teorija likovne kulture, Metodika nastave likovne kulture I i II
i. o produženju perioda izbor saradnika Miroslav Šetka u zvanju višeg asistenta za predmete Teorija  likovne kulture, Metodika nastave likovne kulture I i II
n. o produženju perioda izbor saradnika mr. Jasmin Kukavica u zvanju višeg asistenta za predmete Metodika nastave likovne kulture I i II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Ekonomski fakultet
o.
doc.dr.sc. Željko Rička u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Đonlagić
Fakultet za metalurgiju i materijale
p. Azra Smajić,dipl.ing.hem. u zvanje asistent za predmete Instrumentalne metode i ispitivanje, Organska hemija i Organska tehnologija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić
q. Amna Karić,dipl.ing.hem. u zvanje asistent za predmete Hemijsko-inženjerska termodinamika, Elektrohemija i Fizikalna hemija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Zdravstveni fakultet
r.
doc.dr.sc. Amir Denjalić u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Anatomija i histologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasmin Delić
Pravni fakultet
s.
doc.dr.sc. Adnan Duraković u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Krivično pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za ljetni semestar na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Donošenje Odluke o izmjeni Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) I ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima II ciklus studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
10. Donošenje Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa magistarskog studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Ekonomskom, Mašinskom, Zdravstvenom, Pravnom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Politehničkom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
13. Donošenje Odluke o imenovanju šefova katedri na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici: Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju, Katedra za internu medicinu, Katedra za fundamentalne medicinske nauke (Fiziologiju, Anatomiju i Patologiju)
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Jasminu Halebiću.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
15. Donošenje Odluke o krajnjem datumu diplomiranja i odbrane magistarskog/doktorskog rada kandidata za uključivanje na promociju Univerziteta u Zenici u oktobru 2013.godine
Izjvestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
16. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
17. Donošenje Odluke o imenovanju Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
18. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za priznanja Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
19. Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Zenici broj 01-101-317-1578/13 od 16.05.2013.godine po Zahtjevu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
20. Odlučivanje po Zahtjevu za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj:01-108-304-1068/13 od 27.03.2013.godine o izboru mr. Nedžada Rožajca u zvanje višeg asistenta, dostavljenog od prijavljenog kandidata mr. Slobodana Mehmedbašića
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
21. Izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda nastavnog osoblja (dva člana) i iz reda studenata Univerziteta u Zenici (1član) prema aktu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj:10-38-95-5/13 od 30.04.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
22. Informacija o dostavljanju:
a)Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-38-10739/13 od 08.05.2013.godine
b) Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-38-10738/13 od 08.05.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
23. Prijedlog za izmjenu Etičkog kodeksa Univerziteta u Zenici dostavljen od strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, akt broj:03-200-020-0161/13 od 25.04.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
24. Donošenje Odluke za produženje roka za završetak magistarskih i doktorskih radova
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
25. Inicijativa za dostavljanje prijedloga nastavničkih timova za I i II ciklus studija od strane organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici radi utvrđivanja plana pokrivenosti nastave za akademsku 2013/2014.godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
26. Plan korištenja godišnjih odmora za zaposlenike Univerziteta u Zenici za 2013. godinu
Izjvestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
27. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti rektora Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
28. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

4. sjednica Senata održana 24.04.2013.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Senata Univerziteta u Zenici
3.Doktorati nauka:
a)Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Haruna Hodžića pod naslovom «Klinički značaj prognostičkih faktora u karcinomu bubrežnog parenhima i mogućnosti predikcije ishoda liječenja»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
4. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet:
a)Doc.dr.sc. Amela Alić u zvanje vanredni profesor za predmete: Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
b)Doc.dr.sc. Nadira Aljović u zvanje docenta i za naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
Zdravstveni fakultet:
c)doc.dr.sc. Edina Tanović u zvanje vanredni profesor za nastavni predmet Medicinska rehabilitacija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Haris Tanović
d)dr.sc. Edin Selimović u zvanje docent za nastavne predmete Načela zdravstvene njege i Medicinska etika sa promocijom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
e)mr.sc. Vesna Trako u zvanje viši asistent za nastavni predmet Neurologija sa njegom
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević
f) mr.sc. Bajro Torlak u zvanje viši asistent za nastavni predmet Psihijatrija sa njegom
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edin Bjelošević
5.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) za ljetni semestar akademske 2012/2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
6.Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima
a)rukopis autora doc.dr.sc. Seada Buturovića pod naslovom «Ratna hirurgija», izdaje kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b)rukopis autora prof.dr.sc. Damira Kukića i dr. Edina Tabaka pod naslovom «Informacijsko ponašanje» izdaje kao univerzitetsko online izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici, uz uvjet da utori sheme i grafičke prikaze u rukopisu prevedu na bosanski/hrvatski/srpski jezik
Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
7.Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija i Plana upisa u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
dekani fakulteta
8.Donošenje Odluke o usvajanju kriterija i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
dekani fakulteta
9. Donošenje Odluke o:
a)visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
b)o visini troškova školarine i drugih naknada koje paćaju studentiII (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
c)o visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
d)o visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini
e)o visini troškova diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, ovjere i potpisa diplome, iznajmljivanja toge za potrebe promocije, nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godine
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
Arnaut Mediha,dipl.prav.
10. Inovirani nastavni plan i program Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
11.
a) Pokretanje procedure za dodjelu počasnog doktorata nauka Bülentu Arinçu, zamjeniku Premijera Republike Turske
b) Imenovanje Komisije za dodjelu počasnog doktorata nauka Bülentu Arinçu, zamjeniku Premijera Republike Turske
Izvjestioci: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
Dekani Pravnog, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta
12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici – Odsjek razredna nastava – .
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
13.Informacija po raspisanom Konkursu za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14. Tekuća pitanja.
3. sjednica Senata održana 27.03.2013.
DNEVNI RED
1.   Usvajanje Zapisnika sa 02/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.   Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški/Filozofski fakultet:
a)      redovnog profesora Muhameda Bajramovića u zvanje redovni profesor i za užu naučnu oblast Teorija likovne umjetnosti
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b)      as.mr. Melise Bureković u zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
c)      as.mr. Almine Lisičić-Hedžić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Njemački jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
d)      mr. Irme Duraković u zvanje viši asistent za naučnu oblast Njemačka književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
e)      o produženju perioda za izbor saradnika mr. Senije Šehanović u zvanje viši asistent za predmet Nastavna komunikacija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
f)       o produženju perioda za izbor saradnika mr. Jasmina Kukavice u zvanje viši asistent za predmet Teorija likovne kulture
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Politehnički fakultet:
g)      doc.dr.sc. Zlatana Talića u zvanje docent za predmet Fundiranje/temeljenje
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
h)      doc.dr.sc. Zlatana Talića u zvanje docent za predmet Zemljani radovi i tuneli
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
i)        doc.dr.sc. Edisa Softića u zvanje docent za predmet Putevi i saobraćajnice
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
j)        doc.dr.sc. Adnana Mujkanovića u zvanje docent za predmet Tehnologija betona
Izvjestilac: doc.dr.sc. Marina Jovanović
k)      doc.dr.sc. Besima Demirovića u zvanje docent za predmet Statika  konkustrukcija I
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
l)        doc.dr.sc. Harisa Jašarevića u zvanje docent za predmet Injektiranje i konsolidacija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
m)    mr. Nedžada Rožajca u zvanje viši asistent za predmet Građevinske mašine i uređaji
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
n)      mr. Nedžada Rožajca u zvanje viši asistent za predmet Fundiranje/temeljenje
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
o)      mr. Asje Fejzić u zvanje viši asistent za predmet Putevi i saobraćajnice
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
p)      mr. Elvire Manso u zvanje viši asistent za predmet Injektiranje i konsolidacija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
q)      mr. Lade Fejzić i Enesa Šiljka u zvanje viši asistent za predmet Mehanika tla i stijena
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
r)       Lade Fejzić u zvanje viši asistent za predmet Zemljani radovi i tuneli
Izvjestilac: doc.dr.sc. Haris Jašarević
s)      Adnana Čehajića u zvanje viši asistent za predmet Tehnologija betona
Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Mujkanović
t)       Mr. Enesa Šiljka u zvanje viši asistent za predmet Statika  konkustrukcija I
Izvjestilac: doc.dr.sc. Samir Lemeš
Zdravstveni fakultet
u)      Doc.dr.sc. Nizame Salihefendić u zvanje vanredni profesor za nastavne predmete Urgentna medicina i Ugentna medicina sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
v)      mr.sc. Faruka Hodžića i mr.sc. Haruna Šestića u zvanje viši asistent za nastavni predmet Hirurgija sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2012.godini
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
4.     Plan rada Univerziteta u Zenici u 2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor rektora Univerziteta u Zenici i Odluke o imenovanju Konkursne komisije za izbor rektora Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Mediha Arnaut,dipl.prav.
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) za ljetni semestar akademske 2012/2013. godine na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima na studijskim programima I ciklusa studija akademske 2012/2013. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima I ciklusa studija akademske 2012/2013. godine na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja III ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
10. Donošenje Odluke o opravdanosti osnivanja studijskog odsjeka za fizioterapiju na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti prof.dr.sc. Damiru Kukiću za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
12.Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom/Filozofskom, Politehničkom, Zdravstvenom, Pravnom, Ekonomskom, Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjetilac: dekani fakulteta
13. Donošenje Odluke o poništenju dijela Kokursa za izbor nastavnika i sradnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.09.2012.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Emine Džafić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
15.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Ene Kapidižić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
16.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Ene Petrušić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
17.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidataMuhameda Hamidovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
18. Prijedlog Etičkog kodeksa Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Mediha Arnaut,dipl.prav.
19.Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

2. sjednica Senata održana 27.02.2013. godine
DNEVNI RED
1.
Usvajanje Zapisnika sa 01/13 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ekrema Bektaševića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Prilog istraživanju uticaja eksploatacije tehničkog kamena na kvalitet zraka» i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
3. Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a)v.prof.dr.sc. Sulejmana Muhamedagića u zvanje redovni profesor za oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija
zvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Pravni fakultet
b)mr.sc. Ajdina Huseinspahića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Historija države i prava
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
Filozofski fakultet
c)o produženju perioda za izbor saradnika mr. Aleksandra Belića, u zvanje asistent za predmete Engleski jezik i Fonetika
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Ekonomski fakultet
d)o produženju perioda izbora saradnika u zvanje viši asistent mr.sc. Aide Franjić
Izvjestilac: rof.dr.sc. Ishak Mešić
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni plana pokrivenosti natave (Nastavnički tim) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini na Odsjeku B/H/S jezik i književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
6. Donošenje Odluke o izmjeni Nastavničkog tima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013 godini
zvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga izmjene Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) I ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godinu
zvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (ljetni semestar) u akademskoj 2012/2013. godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
9. Donošenje Odluke o prijedlogu izmjena i dopuna aktuelnog Nastavnog plana i programa I ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
10. Donošenje Odluke o prijedlogu inoviranog Nastavnog plana i programa magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Berine Alispahić
Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Džafera Dautbegovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
13. Razmatranje Prijedloga Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Matthias Carsten Kubler-a po Zaključku Senata Univerziteta u Zenici broj 01-108-017-1960/10 od 26.05.2010.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Ene Petrušić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
15. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) donošenje Odluke/Zaključka o ponovnom dostavljenju lektorisane i sređene verzije rukopisa autora prof.dr.sc. Izudina Kešetovića, prof.dr.sc. Dženana Đonlagića i doc.dr.sc. Željke Rička pod naslovom Javne finansije
b) štampana publikacija autora doc.dr.sc. Amela Alića, pod naslovom Struktura i dinamika obiteljske kulture, prikladna za upotrebu u naučno-nastavnom procesu kao udžebnik Univerziteta u Zenici
c) pokretanje inicijative o formiranju knjižare ili skriptarnice na Univerzitetu u Zenici
d) obavijest o isteku mandata članova Komisije za izdavačju djelatnost Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
16 .Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Politehničkom, Zdravstvenom, Mašinskom, Ekonomskom i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici i donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
17. Žalba Dijane Sulejmanović na odluku Senata Univerziteta u Zenici od 09.01.2013.godine
Dopis Predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici pod nazivom postupanje, broj:01-108-020-0552/13 od 11.02.2013. godine
Akt dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj:04-100-020-0256/13 od 13.02.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović, Prof.dr.sc. Damir Kukić
18. Zahtjev za preispitivanje Odluke o izboru mr.sc. Haruna Kahvedžića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (broj:01-108-304-0127/13 od 09.01.2013.godine)
Zahtjev za preispitivanje Odluke o izboru Amele Omerbašić,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast Marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (broj:01-108-304-131/13 od 09.01.2013.godine) i Odluke o izboru Salihe Čabro-Arnautović,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast Marketing na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (broj:01-108-304-132/13 od 09.01.2013.godine).
Dopisi Predsjedavajućeg Senata Univerziteta u Zenici pod nazivom postupanje, broj:01-108-020-0553/13 od 11.02.2013.godine i broj:01-108-020-0554/13 od 11.02.2013.godine
Akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona pod nazivom Upozorenje, broj:10-05-38-2769/13 od 12.02.2013.godine
Akti dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj:06-100-020-0145/13 od 19.02.2013.godine i broj:06-100-020-0146/13 od 19.02.2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić, doc.dr.sc. Dijana Husaković, prof.dr.sc. Ishak Mešić
19. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Univerziteta u Zenici broj:02-38-3573/13 od 07.02.2013.godine
Prijedlog Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda akademskog osoblja i Odluke o opštim, posebnim uslovima i kriterijima za imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, Mediha Arnaut,dipl.prav.
20. Akti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kutlru i sport Zeničko dobojskog kantona broj: 10-38-125-17/12 od 10.12.2012.godine i broj: 10-38-125-17-1 od 08.01.2013.godine.
Obrazloženje Službe za pravne, kadrovske i opće poslove rektorata Univerziteta u Zenici u pripremi podataka iz tabele u prilogu
Akt rektora Univerziteta u Zenici broj 01-100-005-0245/13 od 14.01.2013.godine
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
21. Izjašnjavanje o izmjeni rukovodioca univerzitetskog postdiplomskog magistarskog studija «Naučno-istraživački studij u biomedicini»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Safet Brdarević
22. Ratifikacija Sporazuma o saradnji između Univerziteta «Kralj Juan Carlos» (Španija) i Univerziteta u Zenici (Bosna i Hercegovina)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
23. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI

1. sjednica Senata održana 09.01.2013. godine
DNEVNI RED
1, Usvajanje Zapisnika sa 11/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2.  Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Milenka Rimca pod naslovom «Istraživanje mogućnosti poboljšanja eksploatacionih osobina superlegure na bazi željeza A286 nanošenjem metalnih prevlaka NiCrAIY postupkom KVOF Diamondjet»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruć
3. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) r.prof.dr.sc. Saliha Jalimama u zvanje redovni profesor i za predmete: Uvod u kulturnu povijest, Kulturna povijest starog i srednjeg vijeka i Kulturna povijest BiH
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
b) v.prof. Muhameda Bajramovića u zvanje redovni profesor za predmete: Metodika nastave likovne kulture I i Metodika nastave likovne kulture II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c) doc.dr.sc. Esada Delibašić u zvanje docent i za predmete: Muzeologija i Muzeji, arhivi i biblioteke i informatičkom društvu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
d) doc.dr.sc. Esada Delibašić u zvanje docent i za užu naučnu oblast Kulturologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
e) mr.sc. Vanese Delalić u zvanje viši asistent za predmete: Metodika nastave prirode i društva I, Metodika nastave prirode i društva II i Metodika vannastavnih aktivnosti
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
f) doc.dr.sc. Mirjane Mađarević u zvanje vanredni profesor za predmete Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
g) dr.sc. Edina Berberovića u zvanje docenta za naučnu oblast Računarsko programiranje
Izvjestilac: prof.dr.sc. Aleksandar Karač
h) mr.sc. Mersihe Škrgić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Njemačka književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Memnuna Hasanica
i) mr.sc. Amera Čare u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Pedagodija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
j)   Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Senata Univerziteta u Zenici o izboru Dijane Sulejmanović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Ekonomski fakultet
k) dr.sc. Edina Ramića u zvanje docent za predmet Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
l) dr.sc. Bernarda Harbaša u zvanje docent za naučnu oblast Sociologija i predmet Poslovna etika
Izvjestilac: doc.dr.sc. Spahija Kozlić
m) mr.sc. Haruna Kahvedžića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Menadžmen i organizacija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
n) Emira Skopljak,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dijana Husaković
o) Amele Omerbašić,dipl.ecc. i Salihe Čabro-Arnautović,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Marketing
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
p) Amele Hasanić,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Finansije
Izvjestilac: doc.dr.sc. Almir Alihodžić
Zdravstveni fakultet
q) Adnana Mujezinovića, ma. u zvanje viši asistent za nastavni predmet Anatomija i histologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
r) Mr.sc. Sabine Šestić u zvanje viši asistent za nastavni predmet Mikrobiologija sa parazitologijom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Tandir
Fakultet za metalurgiju i materijale
s)  mr.sc. Suvada Kesića u zvanje viši asistent za predmete Organska hemija i Organska tehnologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
4. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavničkog tima za dodiplomski studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
6. Donošenje Odluke o utvrđivanje prijedloga dopune Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) I ciklsa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademsoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
7. Donošenje Odluke o usvajanju imjena Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
8. Donošenje Odluke o usvajanju studijskog programa Ekonomska teorija i politika, II ciklus studija sa Nastavnim planom i programom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
9. Donošenje Odluke o ustavajanju Nastavnog plana i programa na II (drugom) ciklusu studija Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Darki Petkoviću.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Rifetu Đogiću.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Muhameda Hamidovića
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Ene Kapidžić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Emine Džafić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Mašinskom, Ekonomskom, Zdravstvenom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetuUniverziteta u Zenici
Izvjestioci: dekani fakulteta
16. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog 07.06.2012.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
17. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika u jedno od naučno-nastavnih zvanja na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
18. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog 07.06.2012.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
19. Nacrt plana integriteta Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
20. Aktueliziranje članstva Etičke komisije Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović i Mediha Arnaut,dipl.prav.
21. Tekuća pitanja.
Prethodne sjednice Senata
2012 | 2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

   početna stranica
webmaster