Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
11. sjednica Senata održana 05.12.2012. godine
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 10/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka
Zdravstveni fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Mersije Kasumović pod naslovom «Istraživanje korelacije ekspresije TIMP-1 i MMP-1 gena i nekih specifičnih biomarkera kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Pravni fakultet
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Mahmutovića pod naslovom «Jačanje demokratskog legitimiteta u institucionalnoj arhitekturi evropske unije»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Tarik Haverić 
3. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) mr.sc. Dijane Sulejmanović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Psihologija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dženan Skelić
b) Danijele Đondraš, prof.njem.jez.i knjiž. u zvanje asistent za naučnu oblast Njemački jezk i književnost (Materijal dostavljen na 9/12 sjednici Senata Univerziteta)
Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Mašinski fakultet
c) dr.sc. Abaza Mandžuke u zvanje docent za predmet Mašine za obradu deformacijom
Izvjestilac: prof.dr. Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga odluke o izmjenama Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst)
Izvjestilac: Arnaut Mediha,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunamaNastavničkog tima I (prvog)ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013.godinu
Izjvestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2012/2013. godinu
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
10. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za Krivično pravo
Izvjestilac: prof.dr. Dr.h.c. Sabahudin Ekinović
11. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis autora prof.dr.sc. Zuhdije Adilovića i ass. Amela Sarajlića, pod naslovom Metode istraživanja akaidskih tema, prihvati kao univerzitetsko izdanje, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b) rukopis autora doc.dr.sc. Irdine Drljević i doc.dr.sc. Kenana Drljevića, pod naslovom Alergeni, prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Fahrije Nišić-Leskovci
Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
13. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saranika na Zdravstvenom, Politehničkom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanvi prof.dr.sc. Damiru Kukiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Nedimu Hodžiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
16. Pregled pokrivenosti nastave na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013.godine
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
17. Informacija o mogućnostima organizovanja ljetne škole na Univerzitetu u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
18. Tekuća pitanja.
10. sjednica Senata održana 31.10.2012. godine
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 09/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka
Filozofski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Predraga Hegeduša pod naslovom «Pedagoško-umjtnički pokret Bauhaus (1919-1933) i njegov značaj u svijetu suvremenih didaktičko-metodičkih paradigmi»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Almira Huskanovića pod naslovom «Analiza sposobnosti studenata u shvatanju pojma granične vrijednosti funkcije i njegovog značaja u teoriji matematičke analize»
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
Zdravstveni fakultet
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Selimovića pod naslovom «Značaj prevencije anksioznosti i bola kod oralno hirurškog zahvata i njihov utjecaj na vitalne parametre»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
Ekonomski fakultet
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Arnauta pod naslovom «Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Kadrija Hodžić
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Dubravke Bošnjak pod naslovom «Savremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine»
Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
Pravni fakultet
f)  Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Mahmutovića pod naslovom «Jačanje demokratskog legitimiteta u institucionalnoj arhitekturi evropske unije»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
3. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) doc.dr.sc. Memnune Hasanica u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Njemački jezik
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Mašinski fakultet
b) v.prof.dr.sc. Nađije Haračić u zvanje redovni profesor za naučne oblasti Materijali i Termička obrada
Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Ćatović
Zdravstveni fakultet
c) dr.sc. Alme Mekić-Abazović u zvanje docent za nastavne predmete Urgentna medicina i Urgentna medicina sa njegom
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
d) mr.sc. Lejle Mahmutović u zvanje viši asistent za nastavni predmet Medicinska biohemija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edhem Hasković
Pravni fakultet
e) doc.dr.sc. Džemala Najetovića u zvanje vanredni profesor za predmet Savremeni pravno-politički sistemi
Izvjestilac: prof.dr.sc. Tarik Haverić
Politehnički fakultet
f)  Ismeta Kalče,ma. u zvanje viši asistent za predmete Inženjerska matematika I i Inženjerska matematika II
Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za II ciklus studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Donošenje Odluke o potvrđivanju Nastavničkog tima za II ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa za II ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Mišković Draška
Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, iZdravstvenom i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta   
12. Dnošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Memnuni Hasanica
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Nadiri Aljović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanvi doc.dr.sc. Dževadu Burgiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Samiru Lemešu, prof.dr.sc. Safetu Brdareviću i doc.dr.sc. Maliku Čabaravdiću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokškolskoj ustanovi prof.r.sc. Mirsadi Rizvanović i prof.dr.sc. Suadi Bikić
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Dževadu Drini i prof.dr.sc. Halidu Kurtoviću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
18. Donošenje Odluke o ratifikaciji Ugovora o akademskoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Technical Trainers College iz Rijada, Saudijska Arabija
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
19. Donošenje Odluke o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu između Univerziteta u Zenici i Mediteranske međuuniverzitetske mreže&Agencije za istraživanje i provjeravanje
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
20. Donošenje Odluke o usvajanju Protokola o akademskoj saradnji između Univerziteta u Zenici i Univerziteta Dokuz Eylul, Turska
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
21. Informacija o prispjeću akata Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona:
a) Zahtjev za izvršenje pravosnažnih rješenja inspektora za obrazovanje i sudskih presuda, traži se
b) Zaključak o dozvoli izvršenja broj:10-05-38-2593-5/12 od 17.10.2012.godine
Izvjetilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
22. Tekuća pitanja.
9. sjednica Senata održana 03.10.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 08/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka
Zdravstveni fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senke Balorda i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Tuberkulozoa nekad, danas i sutra» - Materijal dostavljen na 7/12 sjednici Senata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Zehra Dizdarević
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom «Istraživanje korelacije ekspresije TIMP-1 i MMP-1 gena i nekih specifičnih biomarkera kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom» kandidata mr.sc. Mersije Kasumović
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ismete Elezović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom «Holistički marketing koncept kao imperativ konkurentnosti trgovinskih preduzeća kroz kvalitet usluge» i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
d)  Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom «Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini» kandidata mr.sc. Edina Arnauta
Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a)  v.prof.dr.sc. Izeta Mašića u zvanje redovni profesor za nastavni predmet «Zdravstveni menadžment»
Izjvestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
b)  dr.sc. Lejle Žunić u zvanje docent za nastavni predmet «Farmakologija sa toksikologijom»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
c)  dr.sc. Lejle Žunić u zvanje docent za nastavni predmet «Medicinska biohemija»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Edhem Hasković
d)  Nizame Rudić Aliefendić, ma. u zvanje viši asistent za nastavni predmet «Principi zdravstvene njege»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
e)  mr.sc. Emira Čabrića i mr.sc. Enesa Hodžića u zvanje viši asistent za nastavni predmet «Hirurgija sa njegom»
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Filozofski fakultet
f)  v.prof.dr.sc. Zilhada Ključanina u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Književnost
Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
g)  mr.sc. Mirzane Pašić-Kodrić i zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Književnost
Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
h)  Mirze Bašića  u zvanje asistent za naučnu oblast Turski jezik i književnost
Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Solak
Pravni fakultet
i)  v.prof.dr.sc. Enesa Hašića u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Građansko pravo
Izvjestilac: prof.dr.sc. Branko Morait
j)  dr.sc. Nezir Pivića u zvanje docent za užu naučnu oblast Krivično pravo
Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija na Fakultetu za metalugiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjetilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za II (drugi) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini (upisna generacija 2011/2012. godini)
Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
7. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini
Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
9. Imenovanje šefa Katedre za opšte programske osnove Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Imenovanje šefa Katedre za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
11. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju Nastavnog plana i programa Odsjeka za razrednu nastavu (prvi ciklus dodiplomskog studija) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
12. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Instituta za kulturološka istraživanja na OJ Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Harisa Rahmanovića
Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Zdravstvenom, Ekonomskom, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: dekani fakulteta
15. Dnošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi doc.dr.sc. Amelu Aliću
Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi prof.dr.sc. Ishaku Mešiću.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanvi prof.dr.sc. Salihu Jalimamu
Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
18. Promjena u rukovodstvu Unije studenata Univerziteta u Zenici
Izvjestilac: Mario Zović
19. Produženi septembarski ispitni rok
Izvjestilac: Mario Zović
20. Tekuća pitanja:
a) Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
rukopis autora doc.dr.sc. Nedžada Polića i doc.dr.sc. Nine Serdarevića, pod naslovom «Praktični aspekti finansijskog menadžmenta» prihvati kao univerzitetsko izdanje, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
b) donošenje odluke o usvajanju nastavničkih timova za II ciklus studija u akademskoj 2012/2013. godinu (kandidati upisani u akademskoj 2011/2012. godine):
c) dostavljanje prijedloga plana upisa kandidata na II ciklus studija u akademskoj 2013/2014.godini.
8. sjednica Senata održana 05.09.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 07/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka
Ekonomski fakultet
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Edina Arnauta pod naslovom "Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Mašinski fakultet
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ekrema Bektaševića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog istraživanju uticaja eksploatacije tehničkog kamena na kvalitet zraka" Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
Pravni fakultet
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Dritona Muharremija pod naslovom "Skrivene i teničke mjere praćenja i istrage u krivinom zakonodavstvu Republike Kosovo-novi vid suprostavljanja organizovanom kriminalu" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Dubravka Grgića pod naslovom "Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Filozofski fakultet
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Šejle Džanan i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Povezanost socijalne kompetencije obrazovnih menadžera sa stepenom zadovoljstva uposlenika u obrazovanju" i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
3. Donošenje Odluke o izboru:
Ekonomski fakultet
a) Alme Bajrić,dipl.ecc. u zvanje asistent za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
b) O produženju izbora as. Ajli Muratović u zvanje asistent za naučnu oblast Računovodstvo i revizija Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Fakultet za metalurgiju i materijale
c) v.prof.dr.sc. Mirsade Oruč u zvanje redovni profesor za oblast Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Metalni materijali i grana: Karakterizacija materijala Izvjestilac: prof.dr.sc.Sead Pašić
Pravni fakultet
d) doc.dr.sc. Tarika Haverića u zvanje vanredni profesor za prdmete Teorija države, Teorija prava i Savremeni pravno-politički sistemi Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
Filozofski fakultet
e) dr.sc. Amira Suljičića u zvanje docent za predmete Metodika nastave matematike I i Metodika nastave matematike II Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
f) mr.sc. Naide Osmanbegović u zvanje viši asistent na užu naučnu oblast Književnost Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
Politehnički fakultet
g) Enesa Šiljka,dipl.ing., Mladena Karivan,dipl.ing. i Muamera Trake u zvanje asistent za naučnu oblast Informatika i računarstvo u tehnici Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Islamski pedagoški fakultet
h) mr.sc. Admira Ćerima u zvanje viši asistent za predmete Metodika islamske vjeronauke I i II Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
i) mr.sc. Amne Brdarević-Čeljo u zvanje viši asistent za predmet Engleski jezik Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
4. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
5. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova u akademskoj 2012/2013.godini na fakultetima Univerziteta u Zenici Izvjestilac: dekani fakulteta
6. Donošnje Odluke o:
a) visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini;
b) visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija-magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini;
c) visini školarine za strane državljane studente prvog ciklusa studija-dodiplomski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini;
d) visini školarine za strane državljane studente drugog ciklusa studija-magistarski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini i
e) visini troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
7. Donošenje Prijedloga odluke o izmjeni Statuta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
9. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o dopuni Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
10. Donošenje Odluke o akademskim titulama, stručnim i naučnim zvanjima koja se stiču na fakultetima Univerziteta u Zenici Izvjestilac: dekani fakulteta
11. Donošenje Prijedloga odluke o visini novčane naknade za Nagradu rektora i Nagradu dekana u 2012. godini na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović Mediha Arnaut,dipl.prav.
12. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis autora prof.dr.sc. Nadžije Haračić, pod naslovom "Savremeni materijali za mašinogradnju" prihvati kao univerzitetsko izdanje knjige, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b) rukopis autora prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića i v.as.mr.sc. Edina Begovića, pod naslovom "Napredne proizvodne tehnologije" prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
c) da se pihvati ostavka Azemine Klobodanović,dipl.ing. na članstvo u Komisiji za izdavačku djelatnost, te da prihvati prijedlog Naučnog vijeća Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" da predstavnik ove OJ u Komisiji bude mr.sc. Derviš Mujagić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević Aras Borić,dipl.bibl.
13. Donošenje Odluke o transformaciji Katedre za opšte programske osnove i formiranje Katedre za folozofiju sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
14. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o inoviranju Nastavnog plana i programa drugog ciklusa studija na Odsjeku matematika i informatika na Fizlozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
15. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborta o društveno-ekonomskog opravdanosti pokretanja drugog ciklusa studija Omladinski rad u zajednici na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Larise Velić Izvjestilac:doc.dr.sc. Enes Bikić
17. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ante Perkovića Izjvestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ivice Ćurića Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o nostrifikaciji inostrane diplome magistarskog studija kandidata Dine Arnauta.
20. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Ekonomskom, Pravnom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: dekani fakulteta
21. Tekuća pitanja.

7. sjednica Senata održana 27.06.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 06/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Doktorati nauka
Pravni fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku" kandidata mr.sc. Nezira Pivića Izvjestilac: prof.dr.sc. Tadija Bubalović
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Uspostavljanje novog modela naknade neimovinske štete iz osnova automobilske odgovornosti" kandidata mr.sc. Dubravka Grgića Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Filozofski fakultet
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Analiza sposobnost studenata u shvatanju pojma ranične vrijednosti i njegovog značaja u teoriji matematičke analize" kandidata mr.sc. Almira Huskanovića Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Zdravstveni fakultet
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Značaj prevencije anksioznsti i bola kod oralno hirurškog zahvata i njihov uticaj na vitalne parametre" kandidata mr.sc. Edina Selimovića Izvjestilac: doc.dr.sc. Amir Denjalić
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emira Čabrića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Značaj koncepta dnevne hirurgije katarakte" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) produženje perioda za izbor saradnika v.as.mr.s. Mihada Cikotića u zvanje viši asistent za predmet Priroda Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Fakultet za metalurgiju i materijale
b) Dejane Brkić,dipl.inž.hemije u zvanje asistent za predmete: Opšta hemija, Neorganska hemija, Hemijski reaktori i Korozija i zaštita Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Ekonomski fakultet
c) mr.sc. Dženana Kulovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifet Đogić
d) produženje perioda za izbor saradnika v.as.mr.sc. Nedžada Šaranovića u zvanje viši asisstent za naučnu oblast Informatika i računarstvo Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pravni fakultet
e) mr.sc. Enisa Omerovića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
Islamski pedagoški fakultet
f) v.prof.dr.sc. Šefika Kurdića u zvanje redovni profesor na predmetu Hadis Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
g) mr.sc. Suada Orlića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Krivično pravo Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju kriterija i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini Izvjestilac: Arnaut Mediha,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena fonda sati u okviru inoviranog Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija (prvi ciklus) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Dine Arnauta-materijal će biti dostavljen na sjednici. Izvještaj: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Larise Velić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom, Politehničkom, Mašinskom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
9. Upit o tonskom snimanju sjednica Senata Univerziteta u Zenici po Zaključku Senata broj:01-108-017-1653/12 od 30.05.2012.godine.
10. Tekuća pitanja.
- nastavnički timovi

6. sjednica Senata održana 30.05.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 05/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke dopuni Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
3. Donošenje Odluke o izboru:
Filozofski fakultet
a) Doc.dr.sc. Dženana Skelića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, materijal dostavljen na 5/12 sjednici Senata Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) Mevludina Mujića i Nedžada Cikotića u zvanje asistent za naučnu oblast Matematička analiza, materijal dostavljen na 5/12 sjednici Senata Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
c) Mr.sc. Amne Brdarević-Čeljo u zvanje viši asistent za naučnu oblast Engleski jezik Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
d) Enise Mehmedbašić i Anele Muran u zvanje asistent za naučnu oblast Računarstvo i informatika Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Islamski pedagoški fakultet
e) mr.sc. Mensur Valjevac u zvanje viši asistent za naučnu oblast Tefsir, materijal dostavljen na 5/12 sjednici Senata Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Halilović
f) Ikbala Smajlovića u zvanje asistent za naučnu oblast Književnost Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
Zdravstveni fakultet
g) v.prof.dr.sc. Sahiba Muminagića u zvanje redovni profesor za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
Mašinski fakultet
h) v.prof.dr.sc. Darke Petkovića u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Proizvodni sistemi i tehnološki procesi Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
i) prijedlog odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje viši asistent mr.sc. Almi Žiga za naučnu oblast Mehanike Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
Ekonomski fakultet
j) v. as.dr.sc. Dijane Husaković u zvanje docent za naučnu oblast Menadžment i organizacija Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifet Đogić
4. Doktorati nauka
Filozofski fakultet
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Predraga Hegeduša pod naslovom "Pedagoško-umjetnički pokret Bauhaus (1919-1931) i njegov značaj u svijetu suvremenih didaktičko-metodičkih paradigmi" Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ante Ledića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Koncept menadžmenta u odnosima između bračnih partnera s ciljem poboljšanja život aobitelji" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora, materijal dostavljen na 5/12 sjednici Senata Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Lejle Abazović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jezik Edhema Mulabdića" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nezira Halilovića i odobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disetacije pod naslovom "Izdržljivost bentonitnog kalupa primjenom modela aktivnog eksperimenta i simulacija stanja prije livenja sivog liva" kandidata mr.sc. Asima Gradinčića Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Zdravstveni fakultet
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvjetaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Hodžić Haruna i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Klinički značaj prognostičkih faktora kod karcinoma bubrežnog parenhima i mogućnost publikacije ishoda liječenja" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Mašinski fakultet
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senada Alića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog pogoljšanju održavanja procesnih ventilator za izborom optimalne strategije održavanja" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Pravni fakultet
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nezira Pivića pod naslovom "Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku" Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
5. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč i dr.sc. Raze Sunulahpašić, pod naslovom "Ispitivanje metalnih materijala II – defektoskopija" prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b) rukopis autora prof.dr.sc. Sulejmana Muhamedagića i prof.dr.sc. Aide Mahmutović, pod naslovom "Metalurški koks:proizvodnja i primjena", prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Azemina Klobodanović,dipl.inž.
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o formiranju katedri na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović prof.dr.sc. Damir Kukić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Šefa katedre za opću kulturologiju Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović 8. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa za studijski program Kulturalni studij Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
9. Donošenje Odluke o načinu realizacije nastave na II (drugom) ciklusu studija na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene Nastavnog plana dodiplomskog studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
11. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavničkog tima dodiplomskog studija za akademsku 2011/2012. godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
12. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavničkog tima dodiplomskog studija za akademsku 2011/2012. godinu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
13. Donošenje Odluke o izmjeni dijela Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
14. Donošenje Odluke o usvajanju kriterija i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini Izvjestilac:
15. Donošenje Odluke o krajnjem datumu diplomiranja i odbrane magistarskog/doktorskog rada kandidata za uključivanje na promociju Univerziteta u Zenici u oktobru 2012.godine Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
16. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Draška Miškovića Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
17. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Pedagoškom, Zdravstvenom i Pravnom fakultetu i poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestioci: dekani fakulteta
18. Interna evaluacija stanja Univerziteta u Zenici za 2011. godinu Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
19. Ratifikacija Sporazuma sa "1 DECEMBRIE 1918" UNIVERSITY OF ALBA IULIA Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
20. Plan korištenja godišnjih odmora za zaposlenike iz reda nastavng osoblja Univerziteta u Zenici za 2012. godinu Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
21. Prijedlog Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici o mogućnosti izvođenja nastave stranog jezika od strane lektora na fakultetima Univerziteta koji nisu matični za strane jezike Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
22. Inicijativa za izmjenu člana 35. Pravilnika o I (prvom), II (drugom) i III (trećem) ciklusu studija na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: Mario Zović, Unija studenata
23. Tekuća pitanja.

5. sjednica Senata održana 25.04.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 04/12 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o izboru:
Politehnički fakultet
a) Doc.dr.sc. Samira Lemeša u zvanje docent za naučnu oblast Računarsko programiranje i simulacije Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Pedagoški fakultet
b) Doc.dr.sc. Dženana Skelića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c) Mr.sc. Naide Bikić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Burgić
d) Mevludina Mujića i Nedžada Cikotića u zvanje asistent za naučnu oblast Matematička analiza Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e) Produženje perioda za izbor saradnika Edine Kos-Burić u zvanje asistenta za predmet Pedagogija Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Pravni fakultet
f) dr.sc. Sabita Subašića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
g) dr.sc. Darka Samardžića u zvanje docenta za nastavni predmet Pravo Evropske unije Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Islamski pedagoški fakultet
h) mr.sc. Midhata Jugo u zvanje viši asistent za naučnu oblast Arapski jezik Izvjestilac: prof.dr.sc. Mejra Softić
i) mr.sc. Mensur Valjevac u zvanje viši asistent za naučnu oblast Tefsir Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Halilović
Zdravstveni fakultet
j) mr. Nizame Aliefendić-Rudić u zvanje viši asistent za nastavne predmete Zdravstvena njega u zajednici i patronaža I i Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
k) mr.sc. Ekreme Mujarić u zvanje viši asistent za nastavni predmet Patofiziologija Izvjestilac: doc.dr.sc. Besim Prnjavorac
l) mr.sc. Ekreme Mujarić u zvanje viši asistent za natavne predmete Interna medicina sa njegom i Interna medicina sa njegom II Izvjestilac: prof.dr.sc. Ekrem Ajanović
3. Doktorati nauka
Pedagoški fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alice Arnaut i podobnost teme doktorske disertacije pod naslovom "Funkcionalni stilovi u časopisu "Behar" i odluke o davanja saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Naide Osmanbegović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Kulturalnopoetički modeli u savremenoj poeziji Bosne i Hercegovine" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ibnela Rmića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Usmenoknjiževni podsticaji u razvojnim tokovima bošnjačke književnosti austrougarskog perioda" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Enes Kujundžić
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ante Ledića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Koncept menadžmenta u odnosima između bračnih partnera s ciljem poboljšanja život aobitelji" i odluke o davanju saglasnosti o imenovanju mentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Pravni fakultet
e) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti o izmjeni mentora kandidatu mr.sc. Sedžadu Milanoviću Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Ekonomski fakultet
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj i caisnkih i necarinskih mjera Evropske unije na vanjsku trgovinu i konkurentnost Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja EU" kandidata mr.sc. Safeta Agovića Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adalete Bedak-Tahirović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Teorija igara u funkciji analize i rješavanja ekonomskih problema" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifet Đogić
Zdravstveni fakultet
h) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Jasminke Serdarević-Durmišević i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jatrogeni uzroci antimikrobne rezistencije uzročnika ifekcije mokraćnog sistema kod djece" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
i) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Mersije Kasumović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Istraživanje korelacije ekspresija TIM-1 i MMP-1 gena i nekih specifičnih biomarkera kod pacijenata sa sistematskim eritemskim lupusom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Đemo Subašić
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavničkog tima za I (prvi) i II (drug) ciklus studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini Izvjestilac: dekani fakulteta
6. Donošenje Prijedloga odluka o:
a) visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
b) visini troškova školarine za studente strane državljane I (prvog) ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
c) visini troškova školarine i drugih usluga za studente II (drugog) ciklusa studija-magistarski studj na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
d) visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija-magistarski studj na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini i
e) visini troškova zakandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Harisa Rahmanovića Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pedagoškom, Ekonomskom i Zdravstveni fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: dekani fakulteta
9. Razmatranje Izvještaja analiza kadrova na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
10. Apsolventske ekskurzije
11. Tekuća pitanja.

4. sjednica Senata održana 28.03.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/12. sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2011/2012.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2011/2012.godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: doc.dr.sc. Sabahudin Jašarević
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima dodiplomskog studija i postdiplomskog studija u akademskoj 2011/2012.godini na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za akademsku 2011/2012.godinu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
6. Donošenje Odluke o izboru:
Zdravstveni fakultet
a) dr.sc. Merline Kalajdžija-Cero u zvanje docenta za nastavni predmet Intenzivna i postintenzivna njega Izvjestilac: prof.dr.sc. Smajil Durmišević
b) Oruč Mirza, ma. u zvanje viši asistent za nastavni predmet Tehnologija u medicini Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
c) Mr.sc. Čabrić Emir i mr.sc. Hodžić Enes u zvanje viši asistent za nastavne predmete Hirurgija sa njegom I i Hirurgija sa njegom II Izvjestilac: doc.dr.sc. Amir Denjalić
7. Doktorati nauka
Ekonomski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Tase i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Due diligence – Procjena solventnosti i vrijednosti osiguravajućeg društva" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Đenane Čolaković i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj primjene međunarodnog standarda ISO 26000:2010 u politikama državne pomoći na performanske malih i srednjih preduzeća" Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifat Đogić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ismete Elezović i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Holistički marketnig koncept kao imperativ konkurentnosti trgovinskih preduzeća kroz kvalitet usluge" Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
8. Donošenje Odluke o imenovanju ECTAS koordinatora Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Adrijane Nikić Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Emine Berbić Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje zre Beganović Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom, Pravnom, Ekonomskom, Politehničkom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestioci: dekani fakulteta
13. Prijedlog izmjene statusa fakultativnih predmeta na Univerzitetu u Zenici, a koji su matični na Katedri za opšte programske osnove Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
14. Tekuća pitanja.

3. sjednica Senata održana 29.02.2012. godine
DNEVNI RED:
1.Usvajanje Zapisnika sa 01/12 i 02/12. sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Univerziteta u Zenici u 2011. godini Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada Univerziteta u Zenici u 2012. godini Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
4. Izvještaj o radu za 2011.godinu Odbora i Ureda za QA Univerziteta. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
5. Plan rada Odbora i Ureda za QA Univerziteta. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
6. Donošenje Odluke o uvajanju izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Mediha Arnaut, dipl.pravnik
7. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8. Donošenje odluke o Izmjeni Odluke o početku i trajanju nastave na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/12. godine Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
9. Donošenje Odluke o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa dodiplomskog studija na OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Isak Mešić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa za II (drugi) ciklus studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
11. Informacija o izvršenim dopunama Elaborata o osnivanju akademije umjetnosti Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
12. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavničkog tima I ciklusa studija za akademsku 2011/2012. godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac:prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
13. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavničkog tima I ciklusa studija za ljetnji semestar akademske 2011/2012. godinu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac:prof.dr.sc. Halid Kurtović 14. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet
a) doc.dr.sc. Indire Meškić u zvanje vanredni profesor za predmete: Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) doc.dr.sc. Faruka Kozića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Demokratija i ljudska prava Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
c) v.as.dr.sc. Nebojše Vasića u zvanje docent za užu naučno oblast Metodika nastave engleskog jezika Izvjestilac: doc.dr.sc. Nadira Aljović
d) v.a.dr.sc. Edine Solak u zvanje docent za naučnu oblast Lingvistika Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
e) a,mr.sc.Alice Arnaut u zvanje viši asistent za naučnu oblast B/H/S jezik Izvjestilac: prof.dr.sc. Hazema Ništović
f) mr. Maide (Bešić) Mujčić u zvanje viši asistent za naučnu oblast Njemački jezik Izvjestilac: doc.dr. Memnuna Hasanica
g) prijedlog Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistent za predmet Pedagogija kandidata as. Amera Ćare. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
Zdravstveni fakultet
h) mr.sc. Jasminke Durmišević-Serdarević u zvanje viši asistent za nastavne predmete Pedijatrija sa njegom i Pedijatrija sa njegom II Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
Ekonomski fakultet
i) prijedlog Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistent za predmet Sociologija kandidata as. Bernard Harbaš,prof.filozofije i sociologije Izvjestilac:prof.dr.sc. Dževad Zečić
Mašinski fakultet
j) doc.dr.sc. Nedjeljka Vukojevića u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast: Mašinski elementi i konstrukcije Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Islamski pedagoški fakultet
k) dr.sc. Amne Ćatić u zvanje docenta za nastavne predmete Osnove Kineziologije i Kineziološka metodika I i II Izvjestilac: doc.dr.sc. Anela Hasanagić
15. Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Halime Hadžiahmetović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Doprinos modeliranju procesa erozije cjevovoda u pneumatskom transportu" i odluke o davanju saglasnosi za imenovanje mantora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senada Alića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog poboljšanju održavanja procesnih ventilatora sa izborom optimalne strategije održavanja". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Zdravstveni fakultet
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senada Ljuce i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Antibiotska profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora. Izvjesilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Saše Mitrića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Marketing bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nerme Čolaković-Prguda i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Ekonomska kriza:izazov za ekonomsku teoriju i politiku" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Jasmin Halebić
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nedžada Šaranovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Postizanje poslovne izvrsnosti razvojem novog modela sistema za menadžment dokumentima i njegove integracije u bolnički informacioni sistem" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
Fakultet za metalurgiju i materijale
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Asima Gradinčića pod naslovom "Izdržljivost bentonitnog kapula primjenom modela aktivnog ekspermenta i simulacija stanja prije livenja sivog liva". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Pedagoški fakultet
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Biljane Vrbić Mačak pod naslovom "Od umjetničkog ka dječijem stvaralaštvu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
i) Donošenje Odluke o izamjeni člana Komisije i imenovanju zamjenika člana Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nezira Halilovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "Doprinos informacijskih tehnologija (IT) kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
16. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis autora prof.dr.sc. Lade Šestić, pod naslovom "Forme sa nastavkom –ing u engleskom tehničkom registru i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom/hrvatskom/srpskom" prihvati kao univerzitetsko izdanje (stručna monografija) uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici
b) rukopis autora doc.dr.sc. Nine Serdarević pod naslovom "Determinante kvaliteta računovodstvene informacije" prihvati kao univerzitetsko izdanje (stručna monografija) uz pravo i obavezu upotrebe zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Azemina Klobodanović, dipl.ing. Prof.dr.sc. Safet Brdarević
17. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Serkana Daglija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Elma Ekinović
18. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
19. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
20. Donošenje odluka o odobrenju angažmana na drugim univerzitetima nastavnicima Mašinskog fakulteta prof. dr. sc Sabahudinu Ekinoviću i doc.dr. Samiru Lemešu Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
21. Imenovanje koordinatora ECTS sistema
22. Tekuća pitanja.

2. sjednica Senata održana 10.02.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o pomjeranju realizacije ispita u februarskom ispitnom terminu i početku nastave u ljetnjem semestru akademske 2011/12. godine na Univerzitetu u Zenici

1. sjednica Senata održana 25.01.2012. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 13/11 sjednice Senata Univerziteta u Zenici
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima dodiplomskog studija u akademskoj 2011/2012.godini na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
3. Donošenje Odluke o izmjeni Nastavnog plana i programa magistarskog studija (drugi ciklus) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti statusnih promjena OJ Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavnog plana i programa Odsjeka za arapski jezik i književnost (I ciklus studija) na Islamskom pedagoškom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
6. Donošenje Odluke o izboru:
Mašinski fakultet
a) dr.sc. Fuada Hadžikadunića u zvanje docent za naučnu oblast Mašinske konstrukcije Izvjestilac: doc.dr.sc. Nedeljko Vukojević
b) mr.sc. Fuada Klisure i mr.sc. Alana Lisice u zvanje viši asistent za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Ekonomski fakultet
c) doc.dr.sc. Faruka Kozića u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast "Sociologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
Zdravstveni fakultet
d) dr.sc. Larise Gavran u zvanje docenta za nastavne predmete "Porodična medicina", Zdravstvena njega u zajednici i patronaža I" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II" Izvjestilac: doc.dr.sc. Suad Sivić
e) mr.sc. Haruna Hodžića u zvanje viši asistent za nastavne predmete "Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Islamski pedagoški fakultet
f) doc.dr.sc. Mejre Softić u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Arapski jezik" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mehmed Kico
g) dr.sc. Almire Isić u zvanje docent za naučnu oblast "Psihologija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Anela Hasanagić
7. Doktorati nauka
Mašinski fakultet
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komsije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Željke Stapića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Analiza temperaturnih polja i generiranja topline polarizacijom dielektrika u polju visoke frekvencije pri proizvodnji MDF ploča" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nedim Hodžić
Zdravstveni fakultet
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Merija Kasumovića i podobnost teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Istraživanje korelacije ekspresije TIMP-1 i MMP-1 Gena i nekih specifičnih biomarkera kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Đemo Subašić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Senke Balorda i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Tuberkuloza nekad, danas i sutra" Izvjestilac: prof.dr.sc. Ekrem Ajanović
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Jasminke Durmišević-Serdarević i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Jatrogeni uzroci antimikrobne rezistencije uzročnika infekcija mokraćnog sistema kod djece" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emira Čabrića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Značaj koncepta dnevne hirurgije katarakte" Izvjsestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Haruna Hodžića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Klinički značaj prognostičkih faktora kod karcinoma bubrežnog parenhima i mogućnost predikcije ishoda liječenja" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini" kandidata mr.sc. Djane Husaković Izvjestilac: prof.dr.sc. Bahrija Umihanić
h) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Savremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine" kandidata mr.sc. Dubravke Bošnjak Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
i) Donošenje Odluke o izmjeni predsjednika Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sretena Tešanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Strategijsko upravljanje marketingom farmaceutskoj djelatnosti" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
j) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ognjena Ridžića i podobnosi teme doktorske disertacije pod naslovom "Unapređenje ključnih erformansi zdravstvene zaštite kreiranjem i primjenom modela inovativnog menadžmenta" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
k) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amera Kopića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u Bosni i Hercegovini" i odluke o davanju saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
l) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adalete Bedak-Tahirović i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Teorija igara u funkciji analize i rješavanja ekonomskih problema" Izvjestilac: prof.dr.s. Dževad Zečić
8. Donošenje Odluke o izlaznim akademskim titulama, naučnim i stručnim zvanjima na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Akademije umjetnosti Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Bojana Budeše. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Majde Čengić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Dine Arnauta. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Berine Dedić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i sradnika na Mašinskom, Ekonomskom, Zdravstvenom, Pravnom, Politehničkom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izjvestilac: dekani fakulteta
15. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman doc.dr.sc. Almina Alihodžića na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
17. Inicijativa za oslobađanje zaposlenika Univerziteta u Zenici trošova školarine na I, II i III ciklusu studija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
18. Ratifikacija Sporazuma sa Univerzitetom Priština. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
19. Informacija o rezultatu Konkursa za upis na II ciklus studija na UNZE u 2012.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
20. Informacija-pokazatelji opterećenja nastavnog osoblja na Univerzitetu u Zenici u 2011/2012.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
21. Tekuća pitanja.

Prethodne sjednice Senata
2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005

   početna stranica
webmaster