Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
8. sjednica Senata održana 06.12.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 07/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Usvajanje zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta.
3. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE:
a. Doc.dr.sc. Mirsade Oruč u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
PEDAGOŠKI FAKULTET:
b. V.prof.dr.sc. Refika Ćatića u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Pedagogija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Obrad Šarenac
c. Dr.sc. Hazeme Ništović u zvanje docenta za naučnu oblast "BHS jezik i književnost" Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
d. Dr.sc. Dženana Skelića u zvanje docenta za naučnu oblast "Psihologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
e. Mr.sc. Murisa Bajramovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Književnost". Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
f. Mr.sc. Shahab Yaar Khan u zvanje lektora za naučnu oblast "Engleski jezik i književnost" Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
g. Mersihe Škrgić,prof.njemačkog jezika i književnosti u zvanje asistenta za naučnu oblast "Njemački jezik i književnost" Izvjestilac: mr.sc. Memnuna Hasanica
EKONOMSKI FAKULTET:
h. Mr.sc. Amira Karalića, mr.sc. Nine Serdarevića, mr.sc. Amre Hadžić i mr.sc. Semina Kasuma u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Finansije" Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
PRAVNI FAKULTET:
i. Dr. Selima Hasovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Genc Trnavci
4. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na izbor Dr. Mejre Softić u zvanje docenta za naučnu oblast "Arapski jezik". Izvjestilac: doc.dr.sc. Bilal Hasanović
5. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Adnana Durakovića pod naslovom "Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Samira Zuparevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda" i davanje predhodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Genc Trnavci c. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Hamzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbaske banovine u periodu od 1918.do 1941.godine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Pedagoški fakultet:
a) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu" i davanje predhodne saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Tarika Obralića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (obrazovnom menadžmentu)". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ilhana Bušatlića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela termoelektrane Kakanj". Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Bože Vukoje i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga turizma u ekonomskom razvoju Hercegovačke ekonomske regije" Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na univerzitetski udžbenik/knjigu: a. autora doc.dr.sc. Halida Kurtovića i prof.dr.sc. Kadrije Hodžića za udžbenik pod naslovom "Ekonomske osnove države i prava". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje odluke o usvajanju nastavnog plana pokrivenosti nastave za akademsku 2006/2007.godinu-Pedagoški fakultet. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
8. Donošenje odluke o izmjeni naziva predmeta na odsjeku "Engleski jezik i književnost" na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: Prof.dr.sc. Lada Šestić
9. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostranih diploma više tehničke škole. Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
10. Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Ratifikacija Ugovora o međunarodnoj saradnji na istraživanju sa University of Western Ontario, London, Ontario, Canada Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
12. Evropske smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
13. Bolonjski proces u BiH i na Univerzitetu u Zenici.
a) Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
14. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević; prorektor prof.dr.sc. Darko Petković; dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; dekan Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc. Sahib Muminagić; dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić; dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc.dr.sc.Zuhdija Adilović; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Čurić, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; direktorica Studentskog centra Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata; i Dino Šaćirović, predstavnk Unije studenata Univerziteta u Zenici, član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., profdr. Fuad Begovac.
Odsutni: dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; Amra Muslić i Emin Biogradlija predstavnici Unije studenta
Prisutna: Almelina Krajišnik,dipl.prav., Koordinator općih i pravnih poslova.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
7. sjednica Senata održana 04.10.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 06/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
MAŠINSKI FAKULTET:
a. Nusreta Imamovića,dipl.inž. za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast "Inženjerska ekologija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
PEDAGOŠKI FAKULTET:
b. doc.Muhameda Bajramovića za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmet "Teorija likovne umjetnosti". Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
c. Dr.sc. Samre Mujačić za izbor u zvanje docenta za predmet "Obrazovanje na daljinu" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
d. Enesa Praske,dipl. žurnalist za izbor u zvanje asistenta za predmet "Medijska kultura". Izvjestilac: doc.dr.sc. Damir Kukić
e. Adaleta Bedak-Tahirović, profesor za izbor u zvanje asistenta za predmet "Diferencijalna geometrija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nedeljka Vukojevića pod naslovom "Prilog procjeni integriteta ponašanja debelostjenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
4. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.
5. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na univerzitetske udžbenike/knjige:
a. autora prof.dr.sc. Zakira Pašalića za udžbenik pod naslovom "Metalurgija praha".
b. autora prof.dr.sc. Ivana Viteza, doc.dr.sc. Mirsade Oruč i v.as.mr.sc. Raze Sunulahpašić za udžbenik pod naslovom "Ispitivanje metalnih materijala".
c. autora doc.dr.sc. Ishaka Mešića za knjigu pod naslovom "Tranzicija trgovine u Bosni i Hercgovini".
d. autora prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića i v.as.mr.sc. Nedeljka Vukojevića za udžbenik pod naslovoma "Sistemi podmazivanja-elementi, konstrukcije, proračuni". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje odluke o uvjetima i postupku prelaska sa vanrednog na redovni studij. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Željko Škuljević
7. Bolonjski proces u BiH i na Univerzitetu u Zenici.
7.1. Projekt: Jačanje visokog obrazovanja u BiH Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
8. Informacija o upisu studenata na I godinu studija u akademskoj 2006/2007.godini. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Željko Škuljević
9. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; v.d. dekan Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc. Sahib Muminagić; dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić; ovlašteni predstavnik Islamskog pedagoškog fakulteta doc.dr.sc. Mejra Softić; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Čurić, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata; direktorica Studentskog centra Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata; Amra Muslić, Emin Biogradlija i Dino Šaćirović, predstavnici Unije studenata Univerziteta u Zenici, članovi Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., Almelina Krajišnik,dipl.prav., Koordinator općih i pravnih poslova.
Odsutni: prorektor prof.dr.sc. Darko Petković;doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata i prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
6. sjednica Senata održana 07.09.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 05/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2006/2007.godini. Izvjestilac:prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Donošenje odluke o usvajanju nastavničkog tima za akademsku 2006/2007.godinu. Izvjestilac:prof.dr.sc. Željko Škuljević
4. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
PEDAGOŠKI FAKULTET:
a) Doc.dr.sc. Zilhada Ključanina u zvanje vanrednog profesora na predmete "Uvod u književnost" i "Književnost za djecu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Đorđe Slavnić
b) Doc.dr.sc. Nermina Sarajlića u zvanje vanrednog profesora na predmet "Operativni sistemi i računarske mreže". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
c) Dr.sc. Indire Meškić u zvanje docenta za predmet "Muzička kultura sa metodikom nastave". Izvjestilac:
d) As. mr.sc. Evela Subašića i Mr.sc. Samire Ćerim u zvanje višeg asistenta na predmete "Objektno-orjentisano programiranje i Baze podataka". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e) As.mr.sc. Larise Kasumagić u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast "Engleski jezik i književnost".
f) Amine Kaknjo, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Engleski jezik i književnost".
g) Merime Mahmić, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Engleski jezik i književnost".
h) Edine Rizvić, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Engleski jezik i književnost". Izvjestilac: prof.dr.sc. Đorđe Slavnić
i) Almine Lisičić, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Njemački jezik i književnost".
j) Danijele Čančar, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Njemački jezik i književnost".
k) Amera Hedžića, dipl.prof. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Njemački jezik i književnost". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
l) Naide Bikić,dipl.prof. u zvanje asistenta na predmet: "Metodika nastave matematike" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
m) Edine Solak,dipl.orijentalista, turkolog-arabista u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Turski jezik i književnost" Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
n) Alice Arnaut, dipl.prof. u zvanje asistenta na predmete "BHS jezik" i "Kultura govora". Izvjestilac: doc.dr.sc. Zilhad Ključanin
PRAVNI FAKULTET:
o) Prof.dr.sc. Nedžada Bašića u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
p) Dr.sc. Ferida Otajagića u zvanje docenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Genc Trnavci
q) Dr.sc. Suada Hamzabegovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Građansko pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Genc Trnavci
r) Dr.sc. Suda Kurtčehajića u zvanje docenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
s) Maje Sahadžić, dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
t) Emine Huseinspahić, dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Historija države i prava". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
u) Maše Alijević, dipl.prav. i Lane Deljkić, dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
v) Melihe Frndić, dipl.prav.; Semira Đulića, dipl.prav. i Šejle Husić, dipl.prav. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
EKONOMSKI FAKULTET:
w) Dr.sc. Sahrudina Sarajčića u zvanje docenta na predmetima: "Ekonomski razvoj" i "Međunarodna ekonomija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
x) Mr.sc. Fuada Hadžikadunića u zvanje višeg asistenta za predmet "Informatika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
y) Edin Berberović, dipl.inž. u zvanje asistenta za predmet "Informatika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
5. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fikreta Plevljaka i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Razvoj metode procjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene funkcije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
6. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emira Nurkića-Kačapor, i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
7. Donošenje odluke o izmjeni člana Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enesa Memića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog optimizaciji sistema granata-bacač" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8. Donošenje odluke o usvajanju nastavnog plana i programa i organizaciji postdiplomskog studija "Metrologija" na Mašinskom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarevića
9. Usvajanje Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Samira Mustafića, stečene ne Univerzitetu Frankfurt am Main-University of Applied Sciences,SR Njemačka. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
10. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
11. Tekuća Pitanja a) preporuka o upisu članova porodice šehida i poginulih boraca.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević; prorektor prof.dr.sc. Darko Petković; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; ovlašteni predstavnik Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc.Boriša Hrabač; dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić; dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc.dr.sc. Zuhdija Adilović; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Čurić, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, direktorica Studentskog centra Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav.; Emin Biogradlija i Dino Šaćirović, predstavnici Unije studenata Univerziteta u Zenici, članovi Senata.
Odsutni: doc.dr.sc. Šefket Goletić,član Senata, student Amra Muslić, član Senata.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
5. sjednica Senata održana 12.07.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 04/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o verifikaciji novih članova Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje odluke o izboru u zvanje:
a) V.as.dr.sc. Jusufa Durakovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Visokotemperaturni procesi u industrijskim pećima" Izvjestilac: prof.dr.sc. Asim Karić
b) Doc.dr.sc. Nađije Haračić u zvanje vanrednog profesora za naučne oblasti: "Materijali" i "Termička obrada" Izvjestilac: prof.dr.sc. Hamza Sijamija
c) V.as.dr.sc. Elme Ekinović u zvanje docenta za naučne oblasti "Kinematika" i "Dinamika i oscilacije" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
d) As.mr.sc. Ibrahima Plančića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Tehnologije obrade deformacijom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
e) Josipa Kačmarčika,dipl.inž. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Mehanike" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
f) V.as.dr.sc. Saliha Tandira u zvanje docenta za predmet "Epidemiologija" Izvjestilac:prof.dr.sc. Zlatko Puvačić
g) V.as.dr.sc. Salema Alajbegovića u zvanje docenta za predmet "Interna medicina s njegom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
h) V.as.dr.sc. Smajila Durmiševića u zvanje docenta za predmet "Higijena i zdravstvena ekologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
i) Doc.dr.sc. Šefika Kurdića za izbor u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Hadis" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Sedić
4. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nedeljka Vukojevića pod naslovom "Prilog procjeni integriteta i ponašanja debelostjenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
5. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enise Kadunić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Povezanost emocionalne i socijalne sigurnosti sa motivacijskim faktorima na planu uspješnosti ovladanja stranim jezikom". Izvjestilac: doc.dr.sc. Đorđe Slavnić
6. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Abaza Manđuke i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nafije Šehić-Mušić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Energijska efikasnost-indikator održivosti razvoja metalne industrije BiH" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
8. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nusrete Kepeš i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
9. Donošenje odluke o imenovanju komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Emira Nurkića-Kačapor i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštiti žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
10. Prijedlog za donošenje odluke o ispravci naziva odobrene teme doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amre Talić-Čikmiš. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za univerzitetske udžbenike/knjige:
a) autora prof.dr.sc. Jovana Sredojevića, za udžbenik pod naslovom "Reciklaža otpada";
b) autora prof.dr.sc. Sanjina Omanovića, za knjigu pod naslovom "Law of Evidence". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Imenovanje Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome:
a) kandidatkinje dr. Marine Polunić i
b) kandidata Samira Mustafića.
13. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja: Fakultet za metalurgiju i materijale, Ekonomski fakultet, Zdravstveni fakultet Izvjestioci: dekani fakulteta
14. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za upis na Postdiplomski magistarski studij na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić prof.dr.sc. Salih Jalimam
15. Informacija o usvojenim Standardima i Normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Izvjestilac: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
16. Informacija Komisije o opravdanosti osnivanja Odsjeka za biologiju i hemiju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
17. Tekuća pitanja.
Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević; prorektor prof.dr.sc. Darko Petković; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; dekan Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc.Sahib Muminagić;ovlašteni predstavnik Pedagoškog fakulteta doc.dr.sc. Faruk Kozić; dekan Islamskog pedagoškog fakulteta doc.dr.sc. Zuhdija Adilović; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Muhamed Čurić, član Senata; doc.dr.sc. Ishak Mešić, član Senata generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., ovlašteni predstavnik Aida Topalović, Emin Biogradlija i Dino Šaćirović, predstavnici Unije studenata Univerziteta u Zenici, članovi Senata.
Odsutni: prof.dr.sc. Genc Trnavci, član Senata i Miralema Bašić-Buzaljko,dipl.inž., član Senata.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
4. sjednica Senata održana 31.05.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata u I godinu studija akademske 2006/2007.godine na Univerzitetu u Zenici, sa prijedlogom participacije studenata u troškovima studija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom, Pravnom i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
4. Donošenje odluke o izboru kandidata dr.sc. Hajrudina Simčića u nastavno-naučno zvanje redovni profesor za predmete "Inženjering zaštite zraka" i "Inženjering zaštite voda". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sato Olević
5. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr.sc. Amre Talić-Čikmiš i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Analiza naprezanja i deformacije u procesu izvlačenja pravouglih tijela" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Suad Hasanbegović
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sabita Subašića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Karakteristike djelovanja međunarodne zajednice pri rješavanju lokalnih konflikata u svijetu u nedavnoj prošlosti sa osvrtom na diplomatske metode i tehnike korištene u Dejtonskom mirovnom procesu" i davanje saglasnosti na imenovanje mantora. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Genc Trnavci
7. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Halila Gutošića i podobnosti teme doktorske disertacije kandidata pod naslovom"Upravljanje kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Samira Zuparevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
9.Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odsjeka za kemiju na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
10.Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odsjeka za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
10. a. Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja studija "Proizvodni biznis" i studija "Opšte mašinstvo" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11.Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog magistarskog sudija i nastavnog plana i programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
12.Donošenje odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja postdiplomskog magistarskog studija i nastavnog plana i programa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac:prof.dr.sc. Salih Jalimam
13. Usvajanje Pravilnika o radu Katedri Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
14.Donošenje odluke o usvanju Izvještaja Komisije o nostrifikaciji inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Amira Salkanovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14.a. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o nostrifikaciji inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Enese Hasanović. Izvjestilac: doc.dr.sc. Damir Kukić
15.Donošenje odluke o verifikaciji Ugovora o akademskoj saradnji potpisanog između Primorskog Univerziteta Kopar i Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
16. Implementacija Bolonjskog procesa u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
17.Konstituisanje Katedri, Naučno-nastavnih vijeća i Senata Univerziteta u skladu sa Pravilima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
18. Tekuća pitanja.
NAPOMENA: Dostava izmijenjenih prijedloga broja kandidata za upis u I godinu studija akademske 2006/2007.godine Pedagoškog i Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; prodekan za nastavu Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc. Boriša Hrabač; prodekan Islamskog pedagoškog fakulteta dr.sc.Mejra Softić; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić. Odsutan: prorektor prof.dr.sc. Darko Petković
Odsutan: prorektor prof.dr.sc. Darko Petković
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
3. sjednica Senata održana 19.04.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 02/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Prijedlog odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na
- Fakultetu za metalurgiju i materijale,
- Mašinskom fakultetu,
- Pedagoškom fakultetu,
- Zdravstvenom fakultetu.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Pokretanje inicijative za otvaranje novih studijskih odsjeka:
- Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici: Odsjek za hemiju sa dva smjera, Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
- Pedagoški fakultet: Odsjek za BHS jezike i književnost. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
- Mašinski fakultet: Odsjek za proizvodni biznis. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
4. Razmatranje prijedloga Fakulteta za metalurgiju i materijale za dopunu nastavnog plana i programa dodiplomskog studija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
5. Donošenje odluke o saglasnosti na imenovanje mentora kod izrade doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Durakovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
6. Donošenje odluke o imenovanju komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Amre Talić-Čikmiš i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Analiza naprezanja i deformacija u procesu izvlačenja pravouglih tijela". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisija za nostrifikaciju inostranih diploma dodiplomskog studija:
- Kandidat Amir Salkanović,
- Kandidat Hasanović Enesa.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
8. Donošenje odluke o imenovanju šefova Katedri na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Smjernice za naučnu i tehnološku politiku u Bosni i Hercegovini - Izvještaj ekspertne komisije UNESCO. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
10. Nauka, tehnologija i ekonomski razvoj jugoistočne Evrope - materijal na engleskom jeziku. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
11. Analiza naučno-istraživačkog i stručnog rada na Univerzitetu u Zenici u 2005.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
12. Godišnji izvještaj Univerziteta u Zenici za 2005.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13. Bolonjski proces.
a) Izvještaj sa sastanka Bolonja grupe u Mostaru - mart 2006.godine
b) Definisanje termina predavanja seminara za studente prve godine o Bolonja procesu.
c) Iskustvo u primjeni Bolonja procesa Njemačkih univerziteta (prezentacija na CD) Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14. Pripreme za raspisivanje Konkursa za upis studenata u akademskoj 2006/2007.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
15. Verifikacija Ugovora između Bahcesehir Univerziteta Republika Turska i Univerziteta u Zenici Bosna i Hercegovina o saradnji na visokoškolskom programu prava sa dvojakom diplomom
16. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Salih Jalimam; v.d.dekan Zdravstvenog fakulteta prof.dr.sc. Sahib Muminagić; dekan Islamske pedagoške akademije doc.dr.sc.Šukrija Ramić; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić.
Odsutna: doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
2. sjednica Senata održana 16.03.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/06. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru:
a. V.prof.dr.sc. Jasenka Karamehića u zvanje redovnog profesora za predmet Farmakologija sa toksikologijom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Faruk Dilberović
b. Doc.dr.sc. Sahiba Muminagića u zvanje vanrednog profesora za predmet "Hirurgija sa njegom" Izvjestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
c. r.prof.dr.sc. Dževdete Ajanović u isto zvanje redovni profesor za predmet "Metodika odgojnog rada". - Izvjestilac: prof.dr.sc. Ismet Dizdarević
3. Poništenje odluke o izboru broj 698/05 - Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Durakovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama" Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
5. Imenovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Safeta Agovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj direktnih i indirektnih mjera Evropske unije na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine" - Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Usvajanje Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidatkinje mr.sc. Amre Hadžić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
7. Saglasnost na izdavanje univerzitetskog udžbenika:
a. autora prof.dr.sc. Salima Ibrahimefendića za udžbenik pod naslovom "Papir i informatika"
b. autora prof.dr.sc. Petra Petrovskog i v.as.mr.sc. Ilhana Bušatlića za udžbenik pod naslovom "Cementi i druga neorganska mineralna veziva" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Implementacija Bolonjskog procesa u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
9. Analiza provedene ankete studenata Univerziteta u Zenici "Da li ste zadovoljni studiranjem na Univerzitetu u Zenici" Izvjestilac: mr.sc. Ibrahim Plančić-Menadžer za kvalitet
10. Razmatranje i usvajanje Plana institucionalnog razvoja Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
11. Donošenje odluke o vanrednom aprilskom ispitnom roku u akademskoj 2005/2006.godini.
12. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta pro.dr.sc. Salih Jalimam; v.d.dekan Zdravstvenog fakultetadoc.dr.sc. Sahib Muminagić; ovlašteni predstavnik Islamske pedagoške akademije doc.dr.sc.Mejra Softić; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata; doc.dr.sc. Damir Kukić, član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić.
Opravdano odsutan: dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić.
Izvjestioci: prof.dr.sc. Faruk Dilberović; prof.dr.sc. Jasenko Karamehić; doc.dr.sc. Halid Kurtović; prof.dr.sc. Ismet Dizdarević
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

Delimiter
1. sjednica Senata održana 25.01.2006. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 09/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o početku i trajanju nastave u ljetnjem semestru i usvajanju nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2005/2006.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. Salih Jalimam u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Historijske nauke", Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
b) dr. Genc Trnavci u zvanje vanrednog profesora za predmet "Kriminologija", Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
c) Josip Kačmarčik,dipl.inž.maš. u zvanje asistenta za predmete "Inženjering zaštite zraka", "Inženjering zaštite voda" i "Ekološka zaštita u industriji", Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
4. Saglasnost na izbor u zvanja:
a) Adnan Tufekčić, prof. u zvanje asistenta za predmet: "Porodična pedagogija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
b) Amra Efendić, prof. u zvanje asistenta za predmet "Uvod u sociologiju" Izvejstilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
c) dr. Đorđe Slavnić u zvanje vanrednog profesora za predmete: "Društvena i kulturna historija Velike Britanije i SAD" i "Engleska književnost I", Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
d) Vahdeta Ćatić, prof. u zvanje asistenta za predmet: "Metodika nastave prirode i društva". Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Jalimam
e) Anela Hasanagić,dipl.psiholog u zvanje asistenta za predmet "Opća psihologija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Edina Vejo
5. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Enise Kadunić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj stavova studenata na proces učenja stranih jezika na univerzitetu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
6. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Adnana Durakovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovm "Pravni aspekti menadžmenta u kriznim situacijama" Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Jalimam
7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju diplome magistarskog studija mr. Amre Hadžić. Izvjestilac: Arifa Čuruković,dipl.prav.
8. Informacija o otpočinjanju Interdisciplinarnog postdiplomskog magistarskog studija iz oblasti društveno-humanističkih znanosti. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
9. Bolonjski proces - Informacija o planiranim seminarima. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
10. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac; dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta doc.dr.sc. Salih Jalimam; ovlašteni predstavnik Zdravstvenog fakulteta prof..dr.sc. Boriša Hrabaš; dekan Islamske pedagoške akademije doc.dr.sc. Šukrija Ramić; prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata; doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata; doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić.
Opravdano odsutan: prorektor prof.dr.sc. Darko Petković.
Izvjestilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>


   početna stranica
webmaster