Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
9. sjednica Senata održana 28.12.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 08/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Doktorati nauka:
a) Mašinski fakultet - Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Elme Ekinović pod naslovom: "Određivanje utjecaja oštećenja na dinamičko ponašanje grednih struktura". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
b) Ekonomski fakultet - Donošenje odluke o imenovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Halila Gutošića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom: "Upravljanje kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, kao determinanta poslovne politike malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: Prof.dr.sc. Dževad Zečić
c) Pravni fakultet - Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sabita Subašića i podobnosti teme doktorske disertacije, pod naslovom: "Karakteristike djelovanja međunarodne zajednice pri rješavanju lokalnih konflikata u svijetu u nedavnoj prošlosti, sa posebnim osvrtom na diplomatske metode i tehnike korištene u Dejtonskom mirovnom procesu". Izvjestilac: doc.dr.sc. Salih Jalimam
3. Saglasnost na izdavanje Univerzitetske naučne knjige: - autora prof.dr.sc. Darke Petkovića, za naučnu knjigu pod naslovom "Tehnološki parkovi-Više od mjesta za tehnološki transfer i razvoj malih i srednjih preduzeća" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić 2
4. Donošenje odluke o rasporedu predmeta po integrisanim katedrama na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
5. Prijedlog projekata za sufinansiranje iz budžeta kantona. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
6. Bolonjski proces - donošenje Odluke o uslovima upisa studenata u ljetni semestar 2005/2006.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
7. Implementacija sistema kvaliteta na Univerzitetu u Zenici i donošenje odluke o imenovanju Menadžera za kvalitet na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
8. Izrada "Godišnjeg izvještaja Univerziteta u Zenici za 2005.godinu (Annual Report UNZE 2005). Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
9. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor; prof.dr.sc. Darko Petković, prorektor; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić, v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić, v.d.dekan Pravnog fakulteta doc.dr.sc. Salih Jalimam, v.d.dekan Zdravstvenog fakulteta doc.dr.sc. Sahib Muminagić, ovlašteni predstavnik Islamske pedagoške akademije.mr.sc. Mejra Softić, prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata, doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata, doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata, generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić
Prisutni izvjestioci: prof.dr.sc. Dušan Vukojević.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

8. sjednica Senata održana 01.12.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 07/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje odluke o izboru v.as.dr.sc. Nedima Hodžić, u zvanje docenta za nastavne predmete "Mehanika fluida" i "Hidraulika i pneumatika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
3. Donošenje odluke o izborima u odgovarajuća nastavna zvanja (po žalbama) na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Zdravstvenog fakulteta. a. dr.sc. Hajrudina Skendera u zvanje docenta za nastavni predmet "Higijena i zdravstvena ekologija", b. dr.sc. Miralema Musića u zvanje docenta za nastavni predmet "Psihijatrija sa njegom" c. prof.dr.sc. Ajnije Omanić u zvanje vanrednog profesora za nastavni predmet "Socijalna medicina i organizacija i ekonomika zdravstva", d. mr.sc. Suada Sivića u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Informatika" Izvjestilac: doc.dr.sc. Sahib Muminagić
4. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika na Pravnom i Zdravstvenom fakultetu. Izvjestioci: doc.dr.sc. Salih Jalimam doc.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Jusufa Durakovića, pod naslovom "Definisanje optimalnih tehnološko-termičkih parametara procesa proizvodnje opeka u protočnim pećima" Izvjestilac: prof.dr.sc. Asim Karić
6. Verifikacija Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Fuada Hadžikadunića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog razvoju metode vibrorelaksacije zaostalih napona na prostornom modelu zavarene čelične grede" Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
7. Saglasnost na izdavanje Univerzitetskih udžbenika: a) autora prof.dr.sc. Abdulaha Ahmića i Fahrudina Rahića,dipl.inž., za udžbenik pod naslovom "Primarna prerada nemetaličnih mineralnih sirovina" b) autora prof.dr.sc. Petra Petrovskog, za udžbenik pod naslovom "Uvod u rendgentsku difraktometriju sa osvrtom na rendgentsku analizu cementnog klinkera".
8. Usaglašavanje nastavnih planova i programa sa Univerzitetima u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Izvještaj sa sastanka grupe za praćenje Bolonjskog procesa i projekat uvođenja ECTS sistema na BiH univerzitetima. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
10. Prijedlog rješenja realizacije naučnoistraživačkih projekata koji se finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona i imenovanje Komisije za odabir projekata. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
11. Usvajanje Pravilnika o postdiplomskom studiju na Univerzitetu u Zenici, donošenje Odluke o organizovanju interdisciplinarnog magistarskog studija, Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na I (prvu) godinu interdisciplinarnog postdiplomskog studija i Odluke o izvođenju nastave postdiplomskog magistarskog studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
12. Informacija o zaključku Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici, po odluci Senata o formiranju integrisanih katedri na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
13. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Fuad Begovac, dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić, v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić, v.d.dekan Pravnog fakulteta doc.dr.sc. Salih Jalimam, v.d.dekan Zdravstvenog fakulteta doc.dr.sc. Sahib Muminagić, ovlašteni predstavnik Islamske pedagoške akademije.mr.sc. Mejra Softić, prof.dr.sc. Milan Tomljanović, član Senata, doc.dr.sc. Šefket Goletić, član Senata, doc.dr.sc. Edina Vejo, član Senata, generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav., predstavnik Unije studenata Amra Muslić.
Opravdano odsutani: prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević, prorektor prof.dr.sc. Darko Petković, doc.dr.sc. Damir Kukić.
Prisutni izvjestioci: prof.dr.sc. Dušan Vukojević, prof.dr.sc. Asim Karić i prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

7. sjednica Senata održana 19.10.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 06/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Informacija o početku nastave u akademskoj 2005/2006.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
3. Saglasnost na izbor  Dijane Hodžić,dipl.fizičar u zvanje asistenta za nastavni predmet "Fizika" - Fakultet za metalurgiju i materijale. Izvjestilac: doc.dr.sc. Suada Bikić
4. Saglasnost na izbor mr.sc. Semina Petrovića u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Osnovi procesne tehnike" Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
5. Saglasnost na izbor Edina Berberovića,dipl.inž.maš. u zvanje asistenta za nastavni premet "Osnovi procesne tehnike". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
6. Verifikacija izvještaja komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nedeljka Vukojevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Prilog procjeni integriteta i ponašanja debelostijenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ahmet Hadžipašić
7. Donošenje odluke o usvajanju nastavnih planova i programa dodiplomskog studija Univerziteta usklađenog sa ECTS bodovnim sistemom. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
8. Formiranje baze podataka o naučnom kadru u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Međunarodni programi za aplikacije UNZE. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
10. Implementacija bolonjskog procesa. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
11. Usvajanje institucionalnog plana razvoja Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
12. Donošenje odluke o formiranju integrisanih katedri Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
13. Usvajanje prijedloga Pravila (Statuta) Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr. Sabahudin Ekinović
14. Informacija o organizaciji promocije doktora i magistara nauka i svečanoj akademiji povodom 5-godišnjici Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
15. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: rektor prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr.sc. Željko Škuljević; dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Safet Brdarević; dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr.sc. Refik Ćatić; v.d.dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Dževad Zečić; v.d.dekan Pravnog fakulteta doc.dr.sc. Salih Jalimam; v.d.dekan Zdravstvenog fakulteta doc.dr.sc. Sahib Muminagić; dekan Islamske pedagoške akademije doc.dr.sc. Šukrija Ramić; predstavnik Fakulteta za metalurgiju i materijale doc.dr.sc. Suada Bikić; član Senata prof.dr.sc. Milan Tomljanović; član Senata doc.dr.sc. Šefket Goletić; član Senata doc.dr.sc. Edina Vejo; član Senata doc.dr.sc. Damir Kukić, generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav.; predstavnik Unije studenata Amra Muslić
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

6. sjednica Senata održana 21.09.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 05/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Izbor prorektora Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: rektor prof.dr. Sabahudin Ekinović
3. Usvajanje Kodesa nastavničke etike.
4. Donošenju odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2005/2006.godini na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prorektor prof.dr. Željko Škuljević
5. Donošenje odluke o upisu studenata u I godinu redovnog studija u akademskoj 2005/2006.godini iz kategorije porodica šehida/poginulih boraca i primaoca porodične penzije. Izvjestilac: rektor prof.dr. Sabahudin Ekinović
6. Donošenje odluke o izboru nastavnika i saradnika u odgovarajuća naučno-nastavnička i saradnička zvanja na Ekonomskom, Pravnom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: rektor prof.dr. Sabahudin Ekinović
7. Saglasnost na izbor u zvanja:
PEDAGOŠKI FAKULTET:
a) Mr.sc. Amela Alića u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast "Pedagogija". Izvjestilac: prof.dr. Refik Ćatić
8. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika u zvanje docenta za nastavne predmete "Mehanika fluida" i "Hidraulika i pneumatika". Izvjestilac: prof.dr. Safet Brdarević
9. Imenovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije Mr.sc. Fuada Hadžikadunića pod naslovom "Prilog razvoju metode vibrorelaksacije zaostalih napona na prostornom modelu zavarene čelične grede". Izvjestilac: prof.dr. Safet Brdarević
10. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: Rektor Univerziteta prof.dr. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr. Žejlko Škuljević; prorektor prof.dr. Darko Petković; Dekan Mašinskog fakulteta prof.dr. Safet Brdarević; Dekan Fakulteta za metalurigju i materijale prof.dr. Fuad Begovac; Dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr. Refik Ćatić; Dekan Islamske pedagoške akademije doc.dr. Šukrija Ramić, članovi Senata: prof.dr. Milan Tomljanović; doc.dr. Šefket Goletić; doc.dr. Edina Vejo; doc.dr. Damir Kukić; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav.; član Komisije za izbor prorektora doc.dr. Suada Bikić
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

5. sjednica Senata održana 13.07.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 04/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Saglasnost na izbor u zvanje:
MAŠINSKI FAKULTET:
a) dr.sc. Zećira Hadžiahmetovića,dipl.ecc., u zvanje redovnog profesora za predmet "Menadžment",Izvjestilac: prof.dr. Safet Brdarević
b) mr.sc. Almira Huskanovića,dipl.matematičar, u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Matematika", Izvjestilac: v.prof.dr. Dževad Zečić
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE:
c) doc.dr. Mirsade Oruč, u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Metalni materijali" i nastavni predmet "Ispitivanje metala", Izvjestilac: prof.dr. Fuad Begovac
d) višeg asistenta Diane Ćubela, u zvanje docenta za naučnu oblast "Fizika metala" Izvjestilac: prof.dr. Fuad Begovac
e) asistenta dr. Aide Mahmutović u zvanje docenta za naučnu oblast "Ekstraktivna metalurgija gvožđa i čelika", Izvjestilac: prof.dr. Zakir Pašalić
f) dr. Mevlide Operta u zvanje docenta za nastavni predmet "Kristalografija s mineralogijom", Izvjestilac: prof.dr. Mirsada Rizvanović
g) asistenta mr. Farzeta Bikića u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete "Fizikalna kemija" i "Anorganska kemija". Izvjestilac: prof.dr. Mirsada Rizvanović
h) asistenta mr. Behara Alića u zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Metalurgija zavarivanja" Izvjestilac: doc.dr. Suada Bikić
3. Imenovanje Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr. Ifeta Šišića, pod naslovom "Prilog razvoju metodologije za ocjenu i izbor mašina za usitnjavanje nemetalnih mineralnih sirovina". Izvjestilac: prof.dr. Jovan Sredojević
4. Verifikacija Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Muharema Šabića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilaz rekonstrukciji prostorne strukture sistema za održavanje letjelica". Izvjestilac: prof.dr. Safet Brdarević
5. Imenovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije mr. Nedeljka Vukojevića pod naslovom "Prilog procjeni integriteta i ponašanja debelostjenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom". Izvjestilac: prof.dr. Safet Brdarević
6. Saglasnost na izdavanje univerzitetskog udžbenika:
a. autora v.prof.dr. Refika Ćatića, za udžbenik "Osnovi didaktike",
b. autora doc.dr. Mirsade Oruč i asistenta mr. Raze Sunulahpašić, za udžbenik "Savremeni metalni materijali"
c. autora doc.dr. Sulejmana Meuhamedagića, za udžbenik "Metalurgija gvožđa - Visoka peć".
7. Prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja univerzitetskog interdisciplinarnog studija "Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima".
8. Formiranje Centra za društvena i interreligijska istraživanja, prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja Centra i formiranje nove Komisije za izradu Elaborata.
9. Organizaciona struktura Univerziteta u Zenici.
10. Institucionalni plan razvoja Univerziteta u Zenici.
11. Razmatranje radnog prijedloga dokumentacije koja prati usvajanje ECTS sistema na fakultetima članicama Univerziteta u Zenici
12. Izvještaj o prijavama na Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2005/2006. godine na Univerzitetu u Zenici.
13. Informacija o stanju usvajanja Krovnog Zakona o visokom obrazovanju i radu Bolonja grupe za BIH (izvjestilac prorektor v.prof.Dr Darko Petković)
14. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: Rektor Univerziteta prof.dr. Sabahudin Ekinović; prorektor prof.dr. Žejlko Škuljević; prorektor prof.dr. Darko Petković; Dekan Mašinskog fakulteta prof.dr. Safet Brdarević; Dekan Fakulteta za metalurigju i materijale prof.dr. Fuad Begovac; Dekan Pedagoškog fakulteta prof.dr. Refik Ćatić; Dekan Islamske pedagoške akademije doc.dr. Šukrija Ramić, članovi Senata: prof.dr. Milan Tomljanović; doc.dr. Šefket Goletić; doc.dr. Edina Vejo; doc.dr. Damir Kukić; generalni sekretar Univerziteta Arifa Čuruković,dipl.prav. i zapisničar Čeliković Indira.
Sjednici prisustvuju u svojstvu izvjestilaca: prof.dr. Zakir Pašalić, prof.dr. Mirsada Rizvanović, prof.dr Jovan Sredojević, prof.dr. Dževad Zečić i doc.dr. Suada Bikić.

Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

4. sjednica Senata održana 01.06.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/05. sjednice Senata Univerziteta.
2. Saglasnost na izbor u zvanje:
MAŠINSKI FAKULTET:
a) doc.dr. Dževad Zečić, u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Matematika". Izvjestilac: Prof.dr. Kemal Subašić
b) doc.dr. Darko Petković, u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Proizvodni sistemi i tehnološki procesi". Izvjestilac: Prof.dr. Safet Brdarević
c) Asistent mr. Ismara Alagića, u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Proizvodni sistemi i tehnologije". Izvjestilac: Prof.dr. Safet Brdarević
d) Denis Spahić,dipl.inž.maš., u zvanje asistenta za predmete: "Informatika i CAD tehnologije". Izvjestilac: doc.dr. Dževad Zečić
ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA:
e) Emina Mandra, prof. u zvanje asistenta za predmet "Engleski jezik". Izvjestilac: doc.dr. Šukrija Ramić
3. Saglasnost na izdavanje univerzitetskog udžbenika:
a) autora prof.dr. Sate Olevića i v.as.mr. Amre Talić-Čikmiš, za udžbenik pod naslovom "Tehnička dokumentacija"
4. Plan upisa studenata u prvu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Zenici u akademskoj 2005/2006.godini.
5. Imenovanje Komisije za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja univerzitetskog interdisciplinarnog postdiplomskog studija "Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima".
6. Usvajanje Pravilnika o postupku davanja saglasnosti na univerzitetska izdanja.
7. Usvajanje Kodeksa nastavničke etike na Univerzitetu u Zenici.
8. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: prof.dr. Sabahudin Ekinović, rektor; prof.dr. Željko Škuljević, prorektor;
doc.dr. Darko Petković, prorektor; prof.dr. Safet Brdarević; dekan Mašinskog fakulteta, prof.dr. Fuad Begovac, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale; prof.dr. Refik Ćatić, dekan Pedagoškog fakulteta; doc.dr. Šukrija Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije; prof.dr. Milan Tomljanović; doc.dr. Šefket Goletić; doc.dr. Edina Vejo; doc.dr. Damir Kukić; student Amra Muslić, predstavnik Unije studenata.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

3. sjednica Senata održana 19.04.2005. godine

DNEVNI RED:
1. Verifikacija člana Senata Univerziteta.
2. Usvajanje zapisnika sa 02/05. sjednice Senata Univerziteta.
3. Verifikacija Izvještaja i imenovanje Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr. Nedima Hodžića pod naslovom "Numerička analiza procesa strujanja ulja kroz razvodne elemente hidrauličnih sistema"
Izvjestilac: Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
4. Verifikacija Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidatkinje mr. Marine Jovanović i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Strukturne i fazne promjene gline u toku procesa sinterovanja".
Izvjestilac: Prof.dr. emeritus Sulejman Drljević
5. Imenovanje Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme doktorske disertacije mr. Muharema Šabića pod naslovom "Prilaz rekonstrukciji prostorne strukture radionice za održavanje letjelica".
Izvjestilac: Prof.dr. Safet Brdarević
6. Saglasnost na izdavanje univerzitetskih udžbenika:
a) autora Doc. dr. Šefketa Goletića i prof.dr. Rifeta Terzića za udžbenik pod naslovom "Ekološka edukacija",
b) autora Doc.dr. Dževada Zečića, Mr. Almira Huskanovića i Asis.Hermine Alajbegović za udžbenik pod naslovom "Elementi teorije sa zbirkom urađenih zadataka iz Matematike I",
c) autora Prof.dr. Zijada Pašića za udžbenik pod naslovom "Staklo-materijali".
7. Saglasnost na Elaborat o društvenoj i naučnoj opravdanosti otvaranja postdiplomskog studija pod naslovom "Savremene tendencije istraživanja u društvenim humanističkim znanostima" na Pedagoškom fakultetu u Zenici.
Izvjestilac: Prof.dr. Željko Škuljević
8. Saglasnost na Elaborat o prerastanju dvogodišnjeg studija matematike i informatike u četverogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu u Zenici.
Izvjestilac: Prof.dr. Refik Ćatić
9. Saglasnost na Nastavni plan i program odsjeka Turski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Zenici.
Izvjestilac: Doc.dr. Salih Jalimam
10. Saglasnost na Elaborat o osnivanju odsjeka za socijalnu pedagogiju na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici.
Izvjestilac: Doc.dr. Šukrija Ramić
11. Godišnji izvještaj Univerziteta u Zenici za 2004.g.
12. Inicijativa za formiranje Centra za društvena i interreligijska istraživanja.
Izvjestilac: Doc.dr. Darko Petković
13. Izvještaj sa Bolonja konferencije o Okviru za kvalifikacije (EFQ) u
Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).
14. Funkcionalni pregled javne uprave u sektoru obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
15. Organizaciona struktura Univerziteta u Zenici.
Izvjestilac: Prof.dr. Sabahudin Ekinović
16. Sistematsko kreiranje WEB stranice Univerziteta.
17. Tekuća pitanja.

Sjednici prisustvovali: v.prof.dr. Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta, r.prof.dr. Željko Škuljević, prorektor za nastavu, doc.dr. Darko Petković, prorektor za naučno-istraživački rad, r.prof.dr. Safet Brdarević, v.prof.dr. Fuad Begovac, v.prof.dr. Milan Tomljanović, doc.dr. Šukrija Ramić, doc.dr. Šefket Goletić, doc.dr. Edina Vejo, doc.dr. Salih Jalimam, umjesto dekana Pedagoškog fakulteta,doc.dr. Damir Kukić, Arifa Čuruković,dipl.prav., generalni sekretar.
Zapisnik vodila Čeliković Indira

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

2. sjednica Senata održana 01.04.2004. godine

Sjednici prisustvuju: r.prof.dr. Safet Brdarević, v.d. rektor Univerziteta u Zenici, r.prof.dr. Asim Karić, dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici, van.prof.dr. Refik Ćatić,dekan Pedagoškog fakulteta u Zenici, v.prof.dr. Sabahudin Ekinović, predstavnik Mašinskog fakulteta u Zenici, red.prof.dr. Ahmet Gavranović, red.prof.dr. Sato Olević, red.prof.dr. Muhamed Pašić, red.prof.dr. Dušan Vukojević, doc.dr. Mirsada Oruč, direktor Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović", doc.dr. Šukrija Ramić, dekan Islamske pedagoške akademije u Zenici, v.d. generalni sekretar Velida Mahovkić, dipl. pravnik i Indira Čeliković, zapisničar.

Opravdano odsutni: red.prof. dr.Zakir Pašalić, red.prof.dr. Sreto Tomašević.
Izvjestilac: v.prof.dr. Nagib Neimarlija.
Sa sjednice odsutan: r.prof.dr. Željko Škuljević.

Za sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1/04 sjednice Senada Univerziteta.
2. Plan rada Univerziteta u Zenici za 2004.godinu.
Izvjestilac: v.d. rektor,r.prof.dr. Safet Brdarević
3. Saglasnost za izbor v.prof.dr. Nermine Zaimović-Uzunović u zvanje redovnog profesora.
Izvjestilac: r.prof.dr. Dušan Vukojević
4. Saglasnost na izbor dr. Aleksandra Karača u zvanje docenta.
Izvjestilac: r.prof.dr. Sato Olević
5. Saglasnost na izbor mr. Sabahudina Jašarevića u zvanje višeg asistenta.
Izvjestilac: r.prof.dr. Safet Brdarević
6. Saglasnost na izbor mr. Mirjane Mađarević u zvanje predavača.
Izvjestilac: v.prof.dr. Refik Ćatić
7. Formiranje Komisije za izdavačku djelatnost.
Izvjestilac: r.prof.dr. Safet Brdarević
8. Saglasnost na Nastavni plan i program Mašinskog fakulteta u Zenici.
Izvjestilac: v.prof.dr. Sabahudin Ekinović
9. Prijedlog sastava Komisije za ocjenu uslova kandidata i podobnosti disertacije mr. Envera Đidića.
Izvjestilac: v.prof.dr. Nagib Neimarlija
10. Prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona
za rješavanje statusa Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović".
11. Informacije.
12. Razno.

Ad.1.
red.prof.dr. Safet Brdarević: izvijestio prisutne o realizaciji odluka o zaključaka sa 1/04. sjednice Senata Univerziteta:
- upućeno pismo Univerzitetu u Tuzli,
- upućeno pismo Koordinacionom odboru za visoko obrazovanje u BiH,
- održan sastanak Komisije za rješavanje prostornog smještaja Pedagoškog fakulteta i Islamske pedagoške akademije u Zenici,
- upućeno pismo premijeru Vlade, ministru za privredu i mininstru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, za rješavanje statusa Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović"
- održan sastanak radne grupe za uključivanje Islamske pedagoške akademije u Univerzitet u Zenici. Jedan dio posla je već odrađen, dobijena je saglasnost od Rijaseta islamske zajednice o uključivanju Islamske pedagoške akademije u Univer zitet, potrebno je sačiniti ugovor o udruživanju.

Zapisnik sa 1/04. sjednice Senata Univerziteta jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Shodno izloženom Planu rada Univerziteta u Zenici i diskusija prisutnih, donešene su slijedeće

O D L U K A
1. Prihvata se Plan rada Univerziteta za 2004.godinu.

O D L U K A
2. Potrebno je napraviti Elaborat o osnivanju novog fakulteta društvenih nauka.
3. Imenuje se Tim za izradu Elaborata o osnivanju Fakulteta društvenih nauka odsjek ekonomija i pravu u slijedećem sastavu:
- van.prof.dr. Zećir Hadžiahmetović,predsjednik
- r.prof.dr. Safet Brdarević
- v.prof.dr. Kemal Subašić
- doc.dr. Salih Jalimam
- mr. Nedžad Polić
- mr. Damir Dizdarević
- mr. Selver Keleštura
- Maid Pračić,dipl.prav.
- Velida Mahovkić,dipl.prav.

O D L U K A
1.Napraviti Elaborat o osnivanju Visoke zdravstvene škole
2.Imenuje se Tim za izradu Elaborata o osnivanju Visoke zdravstvene škole u slijedećem sastavu:
a. v.prof.dr. Refik Ćatić, predsjednik
b. dr. Mišo Kuzmanović
c. doc.dr.sci. Sahib Muminagić
d. Rasim Bajrić, profesor
e. dr. Alija Strika
f. dr.sci. Lejla Ibrahimagić
g. mr.sci. Dženan Skelić

Ad.3.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

ODLUKU

O davanju saglasnosti na izbor v.prof.dr. Nermine Zaimović Uzunović u zvanje redovnog profesora za naučne oblasti "Mjerenja u mašinstvu" i "Mehanika-Statika, Otpornost materijala i Dinamika" i predmet "Proračun i oblikovanje konstrukcija", jer ispunjava uslove za izbor.


Ad.4.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

O D L U K U

O davanju saglasnosti na izbor dr. Aleksandra Karača u zvanje docenta za predmet "Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija", jer ispunjava uslove za izbor.


Ad.5.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

O D L U K U

O davanju saglasnosti na izbor mr. Sabahudina Jašarevića u zvanje višeg asistenta na naučnu oblast "Upravljanje i projektovanje proizvodnih sistema", jer ispunjava uslove za izbor.


Ad.6.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

O D L U K U

O davanju saglasnosti na izbor mr. Mirjane Mađarević u zvanje predavača za predmet "Tjelesni odgoj" na Odsjeku engleski jezik i književnost, jer ispunjava uslove za izbor.

Ad.7.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

O D L U K U

Formira se Komisija za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici u slijedećem sastavu:
1. doc.dr. Dževad Zečić, predsjednik, Mašinski fakultet u Zenici
2. r.prof.dr. Željko Škuljević, član, Pedagoški fakultet u Zenici
3. v.prof.dr. Fuad Begovac, član, Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici
4. doc.dr. Edina Vejo, Islamska pedagoška akademija u Zenici
5. me. Arif Salkić, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" u Zenici.


Ad.8.
Članovi Senata jednoglasno su donijeli

O D L U K U

Obrazuje se Komisija za ocjenu uslova kandidata mr. Envera Đidića i podobnosti teme doktorske disertacije "Prilog određivanju termodinamičkih osobina realnih fluida iz brzine prosiranja zvuka" u slijedećem sastavu:

1. Dr.sci. Nagib Neimarlija, vanredni profesor, predsjednik
2. Dr.sci. Muhamed Bijedić, vanredni profesor, član
3. Dr.sci. Suada Bikić, docent, član.

Ad.9.
Na osnovu izloženog članovi Senata donijeli su slijedeću

O D L U K U

O saglasnosti za prijedlog Nastavnih planova i programa diplomskog i dodiplomskog studija na Mašinskom fakultetu u Zenici kako slijedi:

1. Elaborat o prerastanju smjerova:Konstrukcioni, Proizvodni i Inženjerska ekologija u odsjeke: Inženjerski dizajn proizvoda, Menadžment proizvodnim tehnologijama i Inženjerska ekologija i objedinjavanje odsjeka Mašinstvo u metalurgiji i Mašinstvo u rudarstvu u odsjek Održavanje.
2. Elaborat o osnivanju studija II stepena (studij VII/I) pod naslovom "Privredno inženjerstvo".
3. Elaborat o inoviranju nastavnog plana i programa studija prvog stepena odsjek "Opšte mašinstvo".
4. Elaborat o osnivanju studija stepena (studij VI/I) pod naslovom "Biznis malih i srednjih preduzeća".


Ad.10.
v.d.rektor, r.prof.dr. Safet Brdarević: upoznao prisutne da je na predhodnoj sjednici Senata Univerziteta formiran tim za rješavanje statusa Metalurškog instituta, pa predlaže da se prijedlog Ministarstva obrazovanja dostavi pomenutom timu radi realizacije i rješavanja istog.

Članovi Senata jednoglasno su donijeli

ZAKLJUČAK

1. Prijedlog rješavanje statusa Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" dostavljen od strane Ministarstva obrazovanja, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, dostaviti Komisiji za rješavanje statusa Metalurškog instituta.
2. Predložiti Vladi ZE-DO kantona da preuzme prava osnivača.


Ad.11.

v.d.rektor, r.prof.dr. Safet Brdarević: upoznao prisutne o izvršenim radnjama. Urađene su table Univerziteta i iste su postavljene, pečati Univerziteta, Web stranica Univerziteta, dostavljena obavijest o izmjeni E-mailova članicama Univerziteta, odštampan je upisni materijal, semestralni listovi i prijave za ispit, a indeksi su u fazi štampanja. a sav materijal će biti distribuiran preko Knjižare na Mašinskom fakultetu u Zenici. Urađen je i koristi se memorandum Univeziteta u Zenici


   početna stranica
webmaster