Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00), a u vezi sa Programom raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport objavljuje

P O Z I V

za predlaganje projekata u oblasti izdavačke djelatnosti za 2005. godinu

I
Za dodjelu finansijskih sredstava po osnovu ovog poziva aplikaciju podnose izdavači.

II
Sredstva za izdavačke projekte predviđena su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2005. godinu i koristiti će se u skladu sa Zakonom o Budžetu, Zakonom o izvršenju Budžeta i Programom raspodjele sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, a koji će na temelju ocjena, uslova i kriterija iz ovog poziva kao i prispjelih prijava resorno ministarstvo predložiti Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

III
Uslovi za korištenje ovih sredstava su:
- da izdavač ima sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
- da izdavač sa područja Federacije Bosne i Hercegovine predlaže djelo autora koji ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona

IV
Izbor korisnika sredstava za izdavaštvo će se za slijedeće vrste izdavačke djelatnosti:

Tekuća književnost:
- nova djela pisaca (prva izdanja) iz domaće autorske produkcije sa relevantnom estetskom, kritičko-teorijskom i kulturnom vrijednošću,

Prevodilaštvo:
- naslovi kojima se smanjuje zaostatak u recepciji važnih djela i trendova tekuće književnosti u svijetu;
- djela iz oblasti teorijskih razmatranja problematike građanskog društva i etničkih identiteta;
- djela koja pružaju kompetentan uvid u savremene tokove književne, društvene i kulturne teorije;
- prijevodi djela izuzetne vrijednosti iz domaće književnosti na strane jezike.

Periodika u kojoj se njeguje autorska produkcija iz tekuće književnosti i prevodilaštva, u skladu sa kriterijima za te oblasti:
- afirmirani časopis;
- novi projekti koji imaju dobro osmišljenu programsku orijentaciju.

Kulturno naslijeđe:
- izvorni tekstovi i istraživanja o dosad malo ili nikako objavljenim i vrednovanim pojavama s područja nacionalnih kultura;
- rezultati bazičnih projekata i istraživanja, koji se po prvi puta objelodanjuju;
- naučno utemeljeni rezultati kritičkih reinterpretacija i revalorizacija tradicionalnih tumačenja kulturno-historijskih fenomena.

Dizajnerski projekti u oblasti knjige i elektronskog izdavaštva.

IV
Prijedlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona sa naznakom: Komisiji za provođenje Poziva za dodjelu sredstava za izdavačke projekte.
Prijedloge – aplikacije popuniti prema izrađenom aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti neposredno u Ministarstvu odnosno na WEB stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).


V
Prijedloge projekata pripremljenih u skladu sa sadržajem ovog poziva dostaviti na adresu Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Zenica, Kučukovići br.2, sa naznakom "PRIJAVA NA POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA IZDAVAČKE PROJEKTE".
Rok za dostavljanje je 15 dana od dana objavljivanja. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Prijedlozi koji ne budu dostavljeni u skladu sa ovim pozivom neće biti uzeti u razmatranje.
Izbor korisnika sredstava obavit će se u skladu sa Kriterijima Komisije za sprovođenje Javnog poziva, koja će o rezultatima pojedinačno obavijestiti predlagače projekata.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport zadržava pravo da navedeni poziv poništi bez navođenja razloga, odnosno davanja dodatnih pojašnjenja za takvu odluku.

Aplikacijski obrazac (MS Word dokument, 27 kB) >>

M I N I S T A R

Sreto Tomašević


početna stranica