Logo UNZE
 INFORMACIJSKI PAKET
 o uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Divider
 Uvod |  O Univerzitetu |  O programima studija |  Opšte informacije za studente |  Bolonja i ECTS |  Nastavni planovi |  Impressum |  Sponzori
Divider
Bosanski Bosanski English English
  Impressum
Uvod

O Univerzitetu

O programima studija

Opšte informacije za studente

Bolonja i ECTS

Nastavni planovi

Impressum

Sponzori

INFORMACIJSKI  PAKET
O uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS

Zenica, septembar, 2006.

Izdavač:
UNIVERZITET U ZENICI

Za izdavača:
Rektor prof.Dr Sci. Sabahudin Ekinović

Priredio:
Prorektor prof.Dr Sci. Darko Petković

Saradnici:
Prorektor prof.Dr Sci. Željko Škuljević
Arifa Čuruković, dipl.iur. generalni sekretar
Mr Sci. Selam Spužić, Ured za međunarodnu saradnju
Mr Sci. Ibrahim Plančić, menadžer za kvalitet UNZE
Edin Begović, ECTS koordinator UNZE
Amra Talić, Unija studenata UNZE

Naslovna strana
Deviš Dervišević

Fotografije:
Derviš Dervišević

DTP:
Mr Sabahudin Jašarević, dipl.inž.

Izdato u:
1500  primjeraka

Štampa:
GRAFOPRINT, Zenica,

Izdavanje ove publikacije osigurano je sredstvima Vlade Ze-Do kantona i sponzora čiji je pregled dat u prilogu.