Logo UNZE
 INFORMACIJSKI PAKET
 o uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Divider
 Uvod |  O Univerzitetu |  O programima studija |  Opšte informacije za studente |  Bolonja i ECTS |  Nastavni planovi |  Impressum |  Sponzori
Divider
Bosanski Bosanski English English
  Najvažniji elementi bolonjskog procesa i ECTS-a na Univerzitetu u Zenici
Uvod

O Univerzitetu

O programima studija

Opšte informacije za studente

Bolonja i ECTS
- Najvažnije o bolonjskom procesu
- Opšte o ECTS-u
- Mali rječnik ECTS-a
- Dokumentacija ECTS-a u upotrebi na UNZE

Nastavni planovi

Impressum

Sponzori
Najvažnije o bolonjskom procesu

Bolonjska deklaracija ili tačnije Bolonjski proces svakako se danas u univerzitetskim krugovima i šire jako često spominje. Zvanično započet Bolonjskom deklaracijom od 19. juna 1999. godine, Bolonjski proces počiva na nizu dokumenata i deklaracija, počevši od Magna Charta Universitatum od 18. septembra 1988. godine, u kojoj se daju osnovni principi utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta, pa preko Lisabonske konvencije, Sorbonske deklaracije, Bolonjske deklaracije, Salamanske konvencije, Praškog i Berlinskog komunikea, do konferencije u Bergenu (Norveška) u maju 2005. godine.

Suština Bolonjskog procesa iskazana je Bolonjskom deklaracijom, kojom se 29 evropskih ministara obavezalo da će uspostaviti Evropsko područje visokog obrazovanja do 2010. godine, te da će promovirati evropski sistem visokog obrazovanja širom svijeta. Samo ovakav evropski obrazovni sistem može ostvariti željeni sinergijski efekt, kojim bi se omogućilo podizanje konkurentnosti i u ekonomskom i u kulturno-obrazovnom domenu spomenutog područja.

Provođenje ove ideje u praksu bi se trebalo, a u skladu sa već spomenutom Bolonjskom deklaracijom, ostvariti kroz:

  1. Usvajanje sistema lako razumljivih i uporedivih akademskih zvanja
  2. Usvajanje sistema sa dva glavna ciklusa (dodiplomski/postdiplomski)
  3. Uspostavu kreditnog sistema - ECTS
  4. Promoviranje mobilnosti otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja
  5. Unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih kriterija i metodologija
  6. Promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju

Kao dopunu ove liste, Praški komunike je naglasio sljedeće elemente bitne za područje visokog obrazovanja:

  1. Lifelong learning - cjeloživotno učenje
  2. Uključivanje studenata
  3. Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti evropskog područja visokog obrazovanja drugim dijelovima svijeta.

Samit u Bergenu (Norveška) u maju 2005. godine potcrtao je nove strateške odrednice za rad u periodu od 2005. do 2007. godine, koje su ukratko navedene u nastavku.

Opšte o ECTS-u >>