Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
16.04.2005, Mašinski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Mustafa Imamović, dipl. inž. maš.
Mentor:
Prof.dr.Ahmet Hadžipašić,dipl.inž.met.

Naslov teme:
Konstrukcioni aspekti izbora i proračuna pouzdanosti osnovnih dijelova valjačkih stanova

Rezime
Ograničenje i ciljevi u procesu konstruisanja su mnogobrojni. Zahtijeva se minimalna masa i zapremina dijelova sistema, minimalne cijene, maksimalna pouzdanost i dr. Razvoj efikasne metodologije procesa konstruisanja uz zadovoljenje ovih zahtijeva predstavlja veliki izazov u oblasti razvoja metoda i procesa konstruisanja.
Pouzdanost sistema kao jedna od njegovih karakteristika ima poseban značaj kako za sisteme u eksploataciji, tako i za one koji se nalaze u procesu razvoja. Složenost postupka utvrđivanja i predviđanja nivoa pouzdanosti povezana je sa složenim proračunom i dugotrajnim istraživanjima istih ili sličnih sistema.
Dosadašnji deterministički (klasičan) proračun dijelova koji je podrazumijevao nepromjenljivost konstrukcijskih parametara nije adekvatan, pa su stalni pokušaji da se primjeni tačniji probabilistički (stohastički) proračun koji uvažava promjenljivost parametara. U ovom radu je dat prilog kako se može taj koncept proračuna na osnovu pouzdanosti primijeniti u procesu konstruisanja na osnovne dijelove valjačkih stanova, a time i na kompletan sistem.
Ovaj rad je struktuiran u deset poglavlja. U radu su izvršena teoretska i eksperimentalna istraživanja parametara koji su neophodni za uvođenje metodologije i proračun dijelova valjačkih stanova na osnovu pouzdanosti. U prvom poglavlju ovog rada je dat opis problema, ciljevi i ograničenja u istraživanju.
Drugo i treće poglavlje obrađuje teoretska razmatranja pouzdanosti kao i metode ugrađivanja pouzdanosti dijelovima u procesu konstruisanja. Predložen je numerički postupak određivanja vjerovatnoće otkaza dijelova kod različitih raspodjela radnih i kritičnih opterećenja.
U četvrtom i petom poglavlju su definisani načini određivanja mjerodavnih opterećenja u toku procesa valjanja, pojave koje utiču na nivo opterećenja, te metoda formiranja spektra radnih opterećenja pri promjenljivom toku opterećenja.
U šestom poglavlju je data analiza kritičnih opterećenja dijelova (radne dinamičke čvrstoće) te njeni osnovni elementi kao što su interval rasipanja, raspodjela radne čvrstoće i oblik raspodjele.
Kroz sedmo poglavlje su provedena eksperimentalna istraživanja. Praćenjem ponašanja sistema valjačkih stanova i njegovih osnovnih dijelova utvrđene su funkcije pouzdanosti, te definisani kriteriji pouzdanosti i intenziteta otkaza u procesu konstruisanja. Istražena su radna opterećenja valjačkih stanova kod različitih uslova valjanja i predložen je metoda utvrđivanja mjerodavnog spektra opterećenja za radni vijek. Nakon toga su eksperimentalnim putem istražene radne dinamičke čvrstoće čelika P-18A i Č.4732 kao materijala koji se upotrebljavaju za izradu osnovnih dijelova valjačkih stanova.
Utvrđeni elementi probabilističkog proračuna kroz ova eksperimentalna istraživanja su testirani na valjcima valjačkog stana Srednje profilne valjaonice. Rezultat istraživanja u ovom radu je jedan novi princip praćenja preostale pouzdanosti koji je moguće primijeniti u eksploataciji ovakvih sistema. Kroz istraživanja u ovom radu su dokazane postavljene hipoteze i definisan jedan drugačiji koncept proračuna dijelova valjačkih stanova u procesu konstruisanja na bazi pouzdanosti. Koncept je bliži realnosti jer uvažava promjenljivost radnih i kritičnih opterećenja i njihov uticaj na nivo pouzdanosti.

Ključne riječi:
pouzdanost, valjački stan, proračun, radna opterećenja, kritična opterećenja

Prezentacija:
download PowerPoint presentation, 7 MB >>

 


   početna stranica
webmaster