Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Bolonjski proces!?
Bolonjski proces je naziv reforme visokog obrazovanja u Evropi kojoj je osnovni cilj da do 2010. godine izgradi jedinstveni EHEA - Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area). Ovako organiziran prostor evropskog visokog obrazovanja trebao bi da dovede do različitih sinergetskih efekata, povećanja konkurentnosti i veće pokretljivosti studenata. Reforma je započeta čuvenom Bolonjskom deklaracijom 19. juna 1999. godine, a počiva na nizu dokumenata i deklaracija u kojima se daju osnovni principi utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta. Naša zemlja Bolonjskom procesu zvanično je pristupila 19. septembra 2003. godine kada se obavezala da će raditi na ispunjavanju ciljeva Bolonjskog procesa u koji je do danas uključeno četrdeset i šest zemalja.

Najveći napredak u provedbi Bolonjskog procesa Bosna i Hercegovina postigla je usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, objavljenom u Službenom glasniku BiH 07. augusta 2007. godine, te usvajanjem sedam strateških dokumenata kojim se stvaraju pretpostavke za provedbu bolonjske reforme.

U praktičnom smislu, Bolonjski proces podrazumijeva:
  • Usvajanje sistema lako razumljivih i uporedivih akademskih zvanja
  • Usvajanje sistema sa dva glavna ciklusa (dodiplomski/postdiplomski)
  • Uspostavu kreditnog sistema - ECTS
  • Promovisanje mobilnosti  otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja
  • Promovisanje i unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih kriterija i metodologija
  • Promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju
  • Lifelong learning - cjeloživotno učenje
  • Aktivnije uključivanje studenata
  • Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti evropskog područja visokog obrazovanja.

<< Unija studenata

Šta je ECTS? >>


   početna stranica
webmaster