Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2011

Konkurs

Plan upisa

Kriteriji i mjerila

Vodič za brucoše

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini

Konkurs/natječaj (DRUGI UPISNI ROK) za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini je dostupan na ovom linku.
Na osnovu člana 53. stav 1. i 2. tačka m), članova 92., 95., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 6/09), i prethodno pribavljene saglasnosti Vlade Zedničko-dobojskog kantona, Zaključka broj 02-38-16561/11 od 15.06.2011. godine, Senat Univerziteta u Zenici objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ
za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici
u akademskoj 2011/2012. godini.

Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2011/2012.godini traje od 23.juna/ lipnja do 01. jula/srpnja, 2011.godine.

Prijemni ispiti, na fakultetima-organizacionim jedinicama  Univerziteta u Zenici,  obavit će se u terminu od 04.jula/srpnja do 08.jula/srpnja 2011.godine o čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od 29.avgusta/kolovoza do 09.septembra/rujna 2011.godine.

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2011/2012.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2011/2012.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na fakultete Univerziteta Zenica koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:

  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava  po Uredbi o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK br. 12/07 od 18 07.2007. godine) uz prethodno navedene dokumente prilažu i slijedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista;
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva;
  • kopija lične karte;
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 4. Uredbe.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom septembra/rujna 2011.godine. Pravo konkuriranja/natjecanja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom/rujanskom konkursnom/natječajnom roku imaju svi kandidati koji  konkurišu/natječu se prvi put za upis na fakultete, kao i kandidati koji su  konkurisali/natjecali se u junsko-julskom/lipanjsko-srpanjskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Plan upisa >>


   početna stranica
webmaster