Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti
Informacija o 2. Forumu o osiguranju kvaliteta u organizaciji EUA, ENQA, EURASE i ESU, od 15-17.11.2007.godine na Sapienza Univerzitetu u Rimu
21.11.2007
Koordinatori za osiguranje kvaliteta sa osam javnih univerziteta u BIH i dva predstavnika WUS-a Austrija-Ured u Sarajevu su, u okviru realizacije aktuelnih projekata vezanih za QA na bh javnim univerzitetima prisustvovali 2. Forumu/Konferenciji o osiguranju kvaliteta koja je u organizaciji EUA, ENQA, EURASE i ESU odrzana na Univerzitetu Sapienza u Rimu od 15-17. novembra 2007. godine. UNZE je na ovoj konferenciji predstavljao QA menadžer mr Ibrahim Plančić. Otvaranju konferencije je pored rektora Sapienza univerziteta i četiri predsjednika tzv. ''4E'' (EUA, ENQA, EURASE i ESU) prisustvovao i gosp. Fabio Mussi italijanski ministar za visoko obrazovanje i istraživanje. Rad konferencije se odvijao kroz plenarna izlaganja najvećim dijelom posvećena implementaciji i daljnjem razvoju standarda i smjernica za QA u EHEA, kao i prezentaciji iskustava, dobrih praksi i preporuka sa razvijenih europskih univerziteta u pogledu pojedinih elemenata QA kroz rad u radnim grupama. Završnom sesijom konferencije najavljen je treći QA Forum koji će se održati na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti 2008. godine. Detaljnije informacije o samoj konferenciji, prezentacije i spisak učesnika se mogu preuzeti sa službene stranice EUA http://www.eua.be/.  
Studijska posjeta University College Cork - UCC, Irska
06.11.2007
Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof. Dr Darko Petković i QA menadžer Mr Ibrahim Plančić su zajedno sa po dva predstavnika Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta iz Mostara i WUS-a Austrija (uredi u Grazu i Sarajevu), boravili u studijskoj posjeti Univerzitetu o Korku, Irska (UCC - University College Cork).

Studijski boravak je dio aktivnosti na realizaciji Tempus projekta ''Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju'', finansiran od strane vlade Lihtenštajna, a uz podršku Austrijske agencije za razvoj. Ovaj projekat predstavlja nastavak Tempus projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'' koji implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija zajedno sa svih osam javnih univerziteta u BiH.
UCC je jedan od četiri nacionalna univerziteta u Irskoj (ukupno sedam), sa cca 17 000 studenata.
Program studijskog boravka se odvijao prema agendi u prilogu, a imao je za cilj sagledavanje prakse, iskustava i dostignutog stepena u razvoju sistema za osiguranje kvaliteta na irskim univerizetima, a konkretno kroz praksu koja se provodi na UCC. Dvodnevni rad se odvijao kroz prezentacije iskustava, načina organizacije i aktivnosti koje se provode na UCC u smislu osiguranja kvaliteta. U diskusijama koje su vođene tokom ovih prezentacija u potpunosti je sagledan nacionalni sistem visokog obrazovanja u Irskoj i način na koji irski univerziteti provode aktivnosti na osiguranju kvaliteta. Kako je naglašeno Irska univerzitetska asocijacija (IUA) je 2003 godine publikovala Okvir za kvalitet na irskim univerzitetima. Ovim okvirom, pored uspostave nezavisnog nacionalnog Odbora za kvalitet irskih univerzita (Irish Universities Quality Board-IUQB), svaki univerzitet ima obavezu da uspostavi ured za osiguranje i unaprijeđenje kvaliteta u svim aspektima univerzitetske djelatnosti. Institucionlne aktivnosti na osiguranju kvaliteta na UCC su započete još 1999. godine kada je na nivou univerziteta formiran Komitet za promociju kvaliteta. U njegov sastav ulaze predstavnici nastavnog i administrativnog osoblja, studenata i lokalne zajednice. Pored toga, kao operativno tijelo za realizaciju definisanih aktivnosti formirana je posebna operativna jedinica/ćelija za kvalitet (Quality Promotion Unit-QPU). Aktuelni šef/direktor ove jedinice je Dr Norma Ryan koja ja bila naš glavni domaćin tokom ovog studijskog boravka. Pripadajućom dokumentacijom, uključujući i Statut UCC, su definisani ciljevi, uloge i zadaci ovih tijela, kao i neophodne procedure za QA/QI. Metodologija kojom se obezbjeđuje kvalitet na UCC se bazira na samoevaluacijama i periodičnim evaluacijama departmenata, jedinica podrške i akademskih programa na nacionalnom i internacionalnom nivou (svakih 6 godina).
Predstavnici UNZE prof. Dr. Darko Petković i mr. Ibrahim Plančić su se tokom boravka posebno interesovali za praktična riješenja i operacionalizaciju aktivnosti na UCC kojom se provodi:
  1. uloga i značaj menadžmenta UCC u razvoju i promociji kulture kvaliteta,
  2. način organizovanja, položaj i mjesto ureda za kvalitet na UCC i njegovo uključivanje u sve aktivnosti na UCC,
  3. evaluacija univerzitetske djelatnosti uključujući samu strukturu evaluacionih izvještaja i postupak sa istim,
  4. identifikacija mjerljivih parametara kvaliteta preko uspostave ključnih indikatora i postupak njihovog mjerenja, analize i poboljšanja,
  5. način kreiranja i usvajanja procedura za QA, kao i način njihovog usvajanja, odnosno uvođenja u primjenu i
  6. razvijanje i inoviranje nastavnih planova i programa (NPP).
U tom smislu predstavnici UNZE izražavaju svoje zadovoljstvo ovom studijskom posjetom, jer će iskustva sa UCC pomoći u daljnjim naporima na uspostavi QA na UNZE. Po povratku na UNZE putem e-maila ostvarili smo kontakt sa Dr Norma Ryan, directorom QPU u smislu davanja njenog stručnog mišljenja o sadržajnim elementima (strukturi) interne evaluacije koja je provedena na UNZE za period 2004-2006 godina. Njeno mišljenje sadržano je u povratnom mailu, a dio je predstavljen u nastavku ovog izvještaja: ''.. I had a look at the contents and it does seem to cover al the essential elements. It is of course difficult to judge without the full text but the core does seem to be there. I think the idea of an annual process is very useful, especially when the University wishes to drive an issue forward.''
Na kraju, a za izvrsnu organizaciju seminara u Irskoj učesnici sa UNZE žele i ovom prilikom da se zahvale gospodi iz WUSa-a Mr Dinu Mujkiću, Adiju Kovačeviću i Nini Lačević, te ponajviše Dr. Normi  Ryan, za odličnu i sadržajnu organizaciju ove studijske posjete.

Agenda studijskog boravka u Korku
:
22nd - 23rd October 2007
Venue for all meetings: Tower Room 1, North Wing, University College Cork.
  Monday 22nd October
10.00 - 12.00
(coffee at 10.30)
Dr Norma Ryan, QPU 
Overview of Quality Review Procedures in UCC
12.00 - 13.00 Mr Con O'Brien, Academic Secretary University structures; student services
13.00 - 14.15 Lunch
14.15 - 15.30 Mr Michael Farrell, Acting Secretary, UCC. University Statutes; legal framework of the University
15.30 - 15.45 Coffee
15.45 - 17.00 Ms Mary McNulty, Careers and Appointments Office, UCC Student Career Services
19.30 Dinner - Isaac's Restaurant
 
  Tuesday 23rd October
09.30 - 10.30             (coffee at 10.30) Dr Bettie Higgs, Lecturer, Department of Geology & Director of Ionad Baire (UCCs Teaching and Learning Centre) & Professor Grace Neville, Head, Department of French, Lecturer on Postgraduate Teaching and Chair of the Staff Enhancement and Professional Development Committee 
Support for teaching and learning in the University including certificate and diploma courses
10.30 - 11.00 Coffee
11.00 - 12.00 Tour of Campus by the Visitors Centre
12.00 - 13.00 Dr Ronan O'Dubhghaill, Director of Planning and Insitutional Research. 
Institutional Research
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Ms Eleanor Fouhy, Head of Office for Academic Programmes & Regulations 
Quality assurance/validation of new programmes
15.00 - 16.00 Dr Norma Ryan 
Wrap-up Q&A Session
19.30 Dinner - Jacobs on the Mall
16. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 06.11.2007
DNEVNI RED
1. Procedure QMS na UNZE, stepen realizacije
2. Interna evaluacija stanja, informacija o okončanim aktivnostima
3. Anketa studenata- problemi obrade i analize rezultata
4. Informacija o realizaciji Tempus projekta SCM C024A06: Quality management procedure for promoting university-enterprise cooperation i rezultati provedene ankete u okviru ovog projekta
5. Informacija, rezultati i preporuke studijskog boravka u Corku, Irska
6. Okvirni /novi/ zakon o visokom obrazovanju u BiH i QA
7. Razno
15. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 28.06.2007
DNEVNI RED
1. Procedure QMS na UNZE, stepen realizacije zaključka sa 14 sastanka
2. Anketa studenata-ljetni semestar, tok aktivnosti
3. Informacija o održanoj konferenciji Kvalitet 2007 u Neumu i aktivnostima Tempus projekata u Gentu i Ljubljani
4. Razno
14. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici 30.05.2007
DNEVNI RED
1. Procedure QMS na UNZE, tok izrade prema zaduženjima
2. Zaključak Kolegija UNZE u vezi sa usklađivanjem procedura Instituta
3. Informacija o održanom seminaru /30.03.2007 godine/ na UNZE
4. Razno
Seminar "Uloga osiguranja kvaliteta u Bolonjskom procesu u Bosni i Hercegovini"
28.05.2007

U organizaciji Odjela za obrazovanje Misije OSCE-a u BiH je u periodu od 23.-25. maja 2007 godine u hotelu ''Maršal'' na Bjelašnici održan je seminar pod nazivom "Uloga osiguranja kvaliteta u Bolonjskiom procesu u Bosni i Hercegovini".
Učesnici seminara su bili predstavnici studenata, nastavnog i administrativnog osbolja sa osam javnih univerziteta u BiH i nekoliko privatnih univerziteta i fakulteta koji su zainteresovani za visoko obrazovanje u BiH i provedbu Bolonjskog procesa.
Glavni predavač na seminaru je bila g-đa Patricia Bogomilova Georgieva, izvršni direktor Državne agencije za evaluaciju i akreditaciju u Bugarskoj, dok je moderator seminara bio Zoran Selesković , generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu.
Ispred Univerziteta u Zenici ovom seminaru je prisustvovao menadžer za kvalitet UNZE mr. Ibrahim Plančić i studenti Aldijana Mešanović, Izudin Botić i Seid Muslić.
Cilj seminara bio je podizanje svijesti o osiguranju kvaliteta na univerzitetima, a posebno o ulozi studenata u njegovom internom i eksternom segmentu.
Tokom seminara naglašeno je da je Bolonjski proces ozbiljna obaveza koja će uključivati 12 miliona studenata i 4.000 univerziteta širom Europe do 2010.godine. Reforma obrazovanja, na tolikom nivou, nikada ranije nije pokušana.
Stoga će zajednički zaključci i preporuke učesnika seminara koji su proistekli tokom dvodnevnog seminara u predivnom ambijentu Bjelašnice biti objavljeni i upućeni univerzitetima i nadležnim institucijama BiH, entiteta, kantona i Brčko Distrikta.
Učesnicima seminara je uručen certifikat o učešću.

SEMINAR "OSIGURANJE KVALITETE NA UNIVERZITETU U ZENICI"
30.03.2007

09:00-10:00

Dobrodošlica i prezentacije: 09:00 do 09:10 Prof. dr Sabahudin Ekinović, Rektor Univerziteta u Zenici Pozdravna riječ učesnicima seminara 09:10 do 09:30 mr. Lejla Huskić, SUS BIH, Šef Odjeljenja Prezentacija TEMPUS projekta: "Strengthening Quality Assurance in B&H - Jačanje osiguranja kvaliteta u BiH" 90:30 do 90:45 mr. Dino Mujkić, WUS Austria, Regionalni menadžer Prezentacija projekta: "Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju" 09:45 do 10:00 Karen Roberts, Vijeće Evrope, Projekt coordinator Prezentacija projekta "Jačanje visokog obrazovanja u BIH"

10,00-10:15

Pauza (kafa)

 

10:15 do 10:45 mr. Jašarevic Sabahudin, QA manager MF UNZE: Iskustva Mašinskog fakulteta UNZE u implemetaciji i održavanju sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2000 10:45 do 11:15 mr. Ibrahim Plančić, QA manager UNZE: Primjena procesnog pristupa u izgradnji QA sistema 11:15 do 11:45 Prof. dr Darko Petković, prorektor UNZE Implementacija sistema kvaliteta na Univerzitetu u Zenici, tok realizacije projekta i pravci daljnjih aktivnosti

11,45-12:00

Pitanja i diskusije

12,00-12:30

Pauza (kafa) - Pres konferencija/Rektorat UNZE

12,30-14:00

12:30 do 13:15 Prof. dr. Slavko Dolinšek, ROSE i kvalitet na univerzitetima 13:15 do 14:00 Mag. Karmen Kern Pipan, EFQM Excellence model, EU i SLO iskustva

14,00-15:00

Ručak za učesnike seminara

15,00-15:45

15:00 do 15:45 Aleksander Janeš, Interna i eksterna evaluacija na univerzitetima

15,45-17:00

Pitanja i diskusije

Seminar "Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Zenici"
23.03.2007
Univerzitet u Zenici, Svjetski univerzitetski servis BiH - SUS BiH i World University Service Austria - WUS Austria pozivaju vas da prisustvujete seminaru "Osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Zenici" koji će se održati u petak, 30. marta 2007. godine s početkom u 09:00 sati u sali br.10 Fakulteta za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici, Travnička cesta br.1, Zenica.

Konferencija za štampu će se održati u terminu od 10:30 do 11:00 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici, Fakultetska br.3, Zenica.

Na seminaru će biti prisutni predstavnici organizacionih jedinica Univerziteta kao i predstavnici unije studenata. Predavači će biti eksperti za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju iz Slovenije i to prof. dr. Slavko Dolinšek, mag. Karmen Kern Pipan i Aleksander Janeš sa Univerziteta u Kopru, kao i stručnjaci sa Univerziteta u Zenici: Prof. dr Darko Petković, prorektor Univerziteta u Zenici, mr. Ibrahim Plančić, menadžer za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu i mr. Jašarević Sabahudin, menadžer za osiguranje kvaliteta na Mašinskom fakultetu. Seminar će oficijelno otvoriti rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr Sabahudin Ekinović.

Budući da je jedan od primarnih ciljeva BiH visokog obrazovanja postati punopravnim članom Evropskog prostora visokog obrazovanja, SUS BiH i WUS Austria pokrenuli su inicijative i projekte kako bi doprinijeli poboljšanju osiguranja kvaliteta na univerztetima u BiH.
Riječ je o dva povezana projekta čiji su partneri svi javni univerziteti u BiH.
  • "Jačanje osiguranja kvaliteta u BiH" - je projekat kojeg implementira SUS BiH, a koji je finansiran od strane TEMPUS programa Evropske unije. Vrijednost projekta iznosi 286.000,00 EUR, a za cilj ima uspostavljanje i opremanje samoodrživih kancelarija za osiguranje kvaliteta na svih 8 univerziteta u BiH, te obuku osoblja u praksama osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju.
  • "Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju" je projekat kojeg implementira WUS Austria ured u Sarajevu uz finansijsku podršku Vlade Lihtenštajna i Austrijske agencije za razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 143,520.00 EUR. Cilj projetka jeste obezbijediti dodatnu podršku stvaranju sistema osiguranja kvaliteta u BiH kroz dodatnu edukaciju, studijske posjete koordinatora na EU univerzitete, podršku međunarodnoj saradnji, izradu vodiča za osiguranje kvaliteta i savjetovanje.
Osnivanjem pomenutih centara, uz ostale aktivnosti, BiH visokom obrazovanju pružiti će se značajna podrška na putu stvaranja sistema za osiguranje kvaliteta po uzoru na EU univerzitete.

Detaljnije iformacije u vezi sa programom i satnicom seminara možete pogledati na sljedećem linku: (MS Word doc, 853 kB ili PDF, 157 kB).
13. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
20.03.2007

D N E V N I R E D
1. Priprema za organizaciju seminara: ''Osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Zenici''koji će se održati 30.03.2007 godine
2. Razno
Napomena u vezi sa tačkom 1:
U okviru realizacije Tempus projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', 30. marta 2007 predviđeno je održavanje jednodnevnog seminara na UNZE. Seminar je dio planiranih aktivnosti na realizaciji projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini'' koji koordinira Svjetski Univerzitetski Servis (SUS) BiH1 i WUS Austrija. U toku trajanja projekta planirano je održavanje internih seminara s ciljem podizanja svijesti akademske zajednice o kvalitetu u visokom obrazovanju na svim univerzitetima u BiH. Do sada su održani jednodnevni seminari na svim ostalim univerzitetima u BiH, a seminar u Zenici je posljednji u ovom nizu. Shodno strukturalnoj uspostavi sistema osiguranja kvaliteta na UNZE predviđeno je da seminaru obavezno prisustvuju članovi Odbora za kvalitet svih OJ, a ostali zaposlenici mogu prisustvovati po želji.

Seminar "Procedure sistema upravljanja kvalitetom za promociju saradnje univerzitet-preduzeća" 06.03.2007
Program seminara:
09.30-10.00: Conclusions of first day
10.00-11.00: Quality assurance in student placements (André Govaert, Quality Manager/ Chris Van Keer, Vice Rector, Univerzitet KHL of Gent, Belgium)
11.00-11.15: Coffee break
11.15-12.15: How to carry out a survey towards industry and graduated students : the Flemish example (André Govaert/ Chris Van Keer)
12.15-13.00: How to carry out a survey towards industry and graduated students : the Polish example (Adam Pawelczyk, Wroclaw University of Technology, Poland )
Seminar "Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu"
23.02.2007
U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, 22. 02. 2007. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu održan je interni seminar pod nazivom ''Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu''. Seminar je dio planiranih aktivnosti  na realizaciji projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini'' koji koordinira Svjetski Univerzitetski Servis (SUS) BiH. Projekat je finansiran putem TEMPUS programa Europske Unije za podršku visokom obrazovanju s osnovnim ciljem uspostavljanja samoodrživih centara za osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH, a u toku trajanja projekta planirano je održavanje internih seminara na svim univerzitetima u BiH.
Program seminara u Istočnom Sarajevu se odvijao prema agendi u prilogu, a učesnici su, pored brojnih članova-predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu, bili  koordinatori za osiguranje kvaliteta sa nekoliko BiH univerziteta koji učestvuju u ovom projektu (Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banja Luci i Sveučilište u Mostaru). Poseban aspekt je posvećen programima i metodama osiguranju kvaliteta na univerzitetima, a iskustva Univerziteta u Ljubljani u ovoj sferi prezentovao j prof. dr. Bogomir Mihevc, koordinator za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Ljubljani. Koordinator za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prezentirao je iskustva i planirane aktivnosti  ovog univerziteta u pogledu QA.
Učesnicima seminara je uručen certifikat o učešću, a prisutni koordinatori za kvalitet, članovi SUS BiH i WUS su održali kraći radni sastanak s ciljem daljnje koordinacije projekata i realizacije planiranih aktivnosti. Zaključeno je da se do 01. aprila 2007 godine po jedinstvenoj strukturi pripremi materijal na  izradu internih brošura za osiguranje kvaliteta na bh univerzitetima.
Ispred Univerziteta u Zenici ovom seminaru je prisustvovao menadžer za kvalitet UNZE mr. Ibrahim Plančić. Tempus projektom je planirano da se interni seminar za UNZE održi krajem marta 2007 godine.
Pored SUS-a BiH kao koordinatora projekta, projektni konzorcij čine Karl-Franzens-Univerzitet Graz, World University Service (WUS) Austria, Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet Istočno Sarajevo, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Zenici.

AGENDA

SEMINAR "OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU"
Četvrtak, 22. februar 2007.
10:00-11:00 Dobrodošlica i prezentacije:
10:00 do 10:10
Prof. dr Mitar Novaković, Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Pozdravna riječ učesnicima seminara
10:10 do 10:30
mr
Lejla Huskić, SUS BIH, Šef Odjeljenja
Prezentacija TEMPUS projekta "Strengthening Quality Assurance in B&H - Jačanje osiguranja kvaliteta u BiH"
10:30 do 10:45
mr Dino Mujkić, WUS Austria, Regionalni menadžer

Prezentacija projekta "Strukturalni razvoj                                              osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju"
10:45 do 11:00
Karen Roberts, Vijeće Evrope, Projekt coordinator
Prezentacija projekta "Jačanje visokog obrazovanja u BIH"
11:00-11:30 Pauza (kafa) -
Presss konferencija
11:30-12:50 11:30 do 11:50
Marković Nenad, "Metode osiguranja kvaliteta"
11:50 do 12:10
Prof. dr Ranko Božičković, "Primjena ISO 9001:2000 na uspostavljanje sistema kvaliteta"
12:10 do 12:30
Dr Dejan Bokonjić, "Primjena EFQM metode na uspostavljanje sistema kvaliteta"
12:30 do 12:50
Vlado Prorok, "Osiguranje kvaliteta iz studentske perspektive"
12:50 - 13:40  Ručak za učesnike seminara
13:40 - 14:30 Prof. dr Bogomir Mihevc, "Osiguranje kvaliteta na visokoškolskim institucijama - ko, šta, kako i zašto - iskustva ljubljanskog univerziteta"
14:30 - 15:00 Pitanja i diskusija
Seminar "Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Tuzli"
29.01.2007
U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, 26. 01. 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Tuzli održan je interni seminar pod nazivom ''Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Tuzli''. Seminar je dio planiranih aktivnosti na realizaciji projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini'' koji koordinira Svjetski Univerzitetski Servis (SUS) BiH. Projekat je finansiran putem TEMPUS programa Europske Unije za podršku visokom obrazovanju s osnovnim ciljem uspostavljanja samoodrživih centara za osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH, a u toku trajanja projekta planirano je i održavanje internih seminara na svim univerzitetima u BiH.
Program seminara u Tuzli se odvijao prema agendi u prilogu, a učesnici su, pored brojnih članova-predstavnika Univerziteta u Tuzli, bili koordinatori za osiguranje kvaliteta sa nekoliko BiH univerziteta koji učestvuju u ovom projektu (Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Banja Luci i Sveučilište u Mostaru). Poseban aspekt je posvećen osiguranju kvaliteta nastavnog osoblja, a sadržaj ove teme obradila je dr. Patricia Georgieva, izvršni direktor National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA) iz Bugarske i član ENQA, dok je dr. Edin Delić, koordinator za kvalitet na Univerzitetu u Tuzli prezentirao iskustva, mogućnosti i izazove Univerziteta u Tuzli u pogledu QA.
Učesnicima seminara je uručen certifikat i knjiga ''Interno osiguranje kvaliteta'', a prisutni koordinatori za kvalitet, članovi SUS BiH i WUS su održali kraći radni sastanak sa Karen Roberts iz Vijeća Europe u smislu dalje koordinacije projekata iz oblasti QA na univerzitetima u BiH.
Ispred Univerziteta u Zenici ovom seminaru je prisustvovao menadžer za kvalitet UNZE mr. Ibrahim Plančić. Tempus projektom je planirano da se interni seminar za UNZE održi krajem marta 2007 godine.
10:00-11:00
Amfiteatar
Filozofski fakultet
Univerziteta u Tuzli
Dobrodošlica i prezentacije:
10:00 do 10:15
Prof. dr. Džemo Tufekčić, Rektor Univerziteta u Tuzli
Pozdravna riječ učesnicima seminara
10:15 do 10:45
mr
. Lejla Huskić, SUS BIH, Šef ureda
Prezentacija TEMPUS projekta "Strengthening Quality Assurance in B&H - Jačanje osiguranja kvalitete u BiH"
10:45 do 11:00
mr. Dino Mujkić, WUS Austria, Regionalni menadžer

Prezentacija projekta "Strukturalni razvoj osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju"
11:00-11:30
Rektorat
Pauza (kafa) -
Presss konferencija u Rektoratu Univerziteta u Tuzli
11:30-13:00
Amfiteatar
Filozofski fakultet
Univerziteta u Tuzli
11:30 do 12:15 - Dr. Patricia Georgieva, National Evaluation and Accreditation Agency (NEAA), Sofia, Bulgaria, PREZENTACIJA "Osiguranje kvaliteta nastavnog osoblja"
12:15 do 12:30 - Dr. Edin Delić, Univerzitetu u Tuzli
PREZENTACIJA "Osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli - mogućnosti i izazovi"
12:30 do 12:45 - M.Sc. Enes Osmnačević, Univerzitet u Tuzli, PREZENTACIJA "Značaj informiranja u provođenju Bolonjskog procesa"
12:45 - 13:00  Pitanja i diskusije
13:00 - 14:00
Hol ispred amfiteatra
Ručak za učesnike seminara
14:00 - 15:00
Amfiteatar Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Promocija knjige "Interno osiguranje kvaliteta"
15.00 - 16.00 Diskusija, pitanja, zaključci
12. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
24.01.2007

D N E V N I R E D
1. Procedure QMS na UNZE, tok izrade prema zaduženjima
2. Tok aktivnosti na provođenju ankete studenata
3. Informacija o održanom seminaru /16.-19.01.2007 godine/ na UN u Banja Luci
4. Konferencija ''Kvalitet 2007'', učešće i aktivnosti članova projektnog tima
5. Razno


   početna stranica
webmaster