Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti
11. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
15.12.2006

D N E V N I R E D
1. Procedure QMS na UNZE, tok izrade i nova zaduženja
2. Priprema za provođenje ankete studenata
3. Informacija o održavanju seminara /16.-19. 12. 2006 godine/ na UNZE
4. Razno

10. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
10.11.2006

Sastanak je upriličen sa prof. dr Cristofer MOSS-om sa Philips Univerziteta u Marburgu koji će u periodu 14.-16.11.2006. godine boraviti u radnoj posjeti Univerzitetu u Zenici.
Pošto se radi o gostu sa jednog od najstarijih njemačkih i europskih univerziteta (Philips Univertitat je osnovan 1527.godine) koji je član i ekspertskog tima EUA (European University Association) za akreditaciju univerziteta sastanak će se bazirati na prezentaciji iskustava u pogledu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim institucijama.

9. sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
01.11.2006

D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
2. Stanje aktivnosti na internoj evaluaciji stanja na UNZE u periodu 2004-2006.
3. Imenovanje novih članova Projektnog tima (Institut i Studentski centar)
4. Problematika nedolazaka na sastanke članova tima (predstavnik PF i Unije st.)
5. Izvještaj o održanoj konferenciji u Ljubljani (Izvjestilac: mr. Ibrahim Plančić)
6. Procedure sistema kvaliteta
7. Europska nedjelja kvaliteta u BiH
8. Razno

Otvaranje kancelarije za kvalitet
13.07.2006

U predvečernjim satima dana 12.07.2006. u Rektoratu Univerziteta u Zenici svečano je otvorena Kancelarija za kvalitet UNZE čija je opremanje realizovano kroz projekt Implementacija sistema kvaliteta na BIH univerzitetima koji vodi SUS Sarajevo. Uz prigodno obraćanje okupljenim novinarima menadžera SUS-a gosp. Asima Jusića, prorektora prof.Dr sci. Darka Petkovića i menadžera za kvalitet UNZE V.asist.Mr sci. Ibrahima Plančića, bilo je govora o dosadašnjim rezultatima ovog projekta te o internim rezultatima projekta "Implementacija sistema kvaliteta UNZE" kao i planiranim projektnim aktivnostima za mjesece septembar-oktobar. Prorektor Petković se zahvalio SUS-u na ovoj opremi te uputio riječi zahvale menadžerima za kvalitet za dosadašnju realizaciju aktivnosti na svojim fakultetima (provedene različite ankete i dr.). Svečanom činu otvaranja kancelarije prisustvovali su i menadžeri za kvalitet OJ-fakulteta u sastavu UNZE.

Sistem kvaliteta Univerziteta u Zenici
03.07.2006

Shodno planiranim aktivnostima na uspostavi QMS-a na UNZE, a nakon detaljne pripreme cjelokupnog procesa uključujući i usvajanje jedinstvene forme anketnog upitnika, tokom posljednje sedmice nastave (kraj maja i prva polovina juna) na svim organizacionim jedinicama UNZE provedena je evaluacija nastavnog procesa od strane studenata. Evaluacija je provedena kroz anketiranje studenata na svim godinama studija, uključujući sve predmete iz zimskog i ljetnog semestra šk. 2005/2006 godine. Evaluirani su ključni elementi nastavno-naučnog procesa (predavanja i vježbe), kao i dio procesa podrške koji uključuju aktivnosti studentske službe i biblioteke. Za sve operativne aktivnosti na provođenju studentske evaluacije zaduženi su odbori za kvalitet na organizacionim jedinicama UNZE. Isti će izvršiti analizu rezultata i njihovo prezentovanje na NNV-ima uz prijedlog mjera za poboljšanje specifično za svaku OJ, dok će sumarni rezultati za cijeli UNZE poslužiti strateškom pozicioniranju evaluacije unutar sistema upravljanja kvalitetom kao jednom od njegovih najznačajnijih elemenata.
Dana, 28. 06. 2006 godine, shodno planiranoj dinamici realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bi'H', izvršena je isporuka većeg dijela uglavnom informatičke opreme namjenjene za efikasnije funkcioniranje centra za kvalitet UNZE. Ukupna vrijednost isporučene opreme je 11780.99 KM, a ista će u narednim danima biti instalirana u kancelariji menadžera za kvalitet na UNZE nakon čega će koordinator projekta mr. Asim Jusić izvršiti svečanu primopredaju.

Hronologija aktivnosti na implementaciji QMS-a na UNZE
19.05.2006
15.05.2006 godine
U periodu od 07. 05. 2006 do 11. 05. 2006 godine, menadžer za kvalitet Univerziteta u Zenici mr. Ibrahim Plančić je učestvovao u radu seminara koji je dio realizacije TEMPUS projecta ''Strengthening Quality Assurance in Bosnia and Herzegovina'' UM_JEP_19074-2004. Seminar je održan na Karl-Franzens-Universität-u u Grazu. Učešće u radu seminara uzeli su koordinatori za osiguranje kvaliteta sa svih univerziteta u BiH, a dio atmosfere tokom posjete kancelariji za osiguranje kvaliteta na UNI Graz predstavljen je na slici. Inače rad se odvijao prema programu seminara koji možete pogledati ovdje.

15.05.2006 godine
Dana 12. 05. 2006. godine (petak) u 14, 00 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je peti radni sastanak menadžera za kvalitet svih organizacionih jedinica Univerziteta. Na sastanku je razmatrano nekoliko značajnih aktivnosti na implementaciji QMS-a i pri tome usvojeni: prijedlog projektnog zadatka i forma anketnog upitnika za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata (identična forma za sve OJ UNZE). Istovremeno je izvršeno imenovanje tri nova člana projektog tima iz reda studenata i to: Vedad Malkoč-Zdravstveni fakultet, Amra Muslić-Unija studenata, Bešić Alen-Mašinski fakultet. Sastanku je prisustvovao i ECTS koordinator UNZE as. Edin Begović koji je članove tima informisao o aktuelnostima u vezi sa kreditnim sistemom na Univerzitetu u Zenici.

15.05.2006 godine
U sklopu prvog dana održavanja manifestacije: ''Dani otvorenih vrata UNZE'', dana 15. 05. 2006 godine u sali 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale u 12,00 h održana je prezentacija na temu: ''Razvijanje svijesti o Bolonjskom procesu''. Prezentaciju je održao projekt koordinator Svjetskog Univerzitetskog Servisa (SUS) -Ured u Sarajevu mr. Asim Jusić. Pored osnovnih informacija vezanih za provedbu Bolonjskog procesa i projekata koji su s tim u vezi realizovani u organizaciji SUS-a BIH svim prisutnim podijeljena je brošura i CD ''Razvijanje svijesti o Bolonjskom procesu''. Nakon održane prezenztacije mr. Asim Jusić je posjetio kancelariju menadžera za kvalitet UNZE, a tom prilikom su dogovorene i daljnje aktivnosti na opremanju kancelarije za kvalitet kao dio TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bi'H'.
Sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
28.04.2006

Dana, 04. 05. 2006. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici će se održati sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici
Za sastanak je predložen sljedeći dnevni red:
1. Analiza i usvajanje prijedloga projektnog zadatka
2. Analiza anketnog upitnika za ocjenu nastavnog procesa od strane studenata
3. Imenovanje članova tima iz reda studenata
4. Razvijanje svijesti o Bolonjskom procesu
5. ECTS-na Univerzitetu u Zenici
6. Razno

Anketa za ocjenjivanja nastavnog osoblja
24.04.2006

Anketiranje je obavljeno na svih 7 visokoškolskih ustanova Univerziteta u Zenici u periodu septembar 2005 mart 2006 godine, na uzorku od 800 studenata.
Rezultate ankete možete pogledati ovdje.

Anketa za ocjenjivanja nastavnog osoblja
13.04.2006

U cilju nastavka realizacije projekta i kontinuiteta aktivnosti na njegovoj realizaciji dana 13. 04. 2006. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan radni sastanak menadžera za kvalitet Univerziteta u Zenici. Na sastanku su defininisani pravci daljnjih aktivnosti u pogledu obrazovanja /obuke za kvalitet kako menadžera tako i ostalih članova Odbora za kvalitet, kao i neophodne pripreme za provođenje evalucije nastavnog procesa od strane studenata na UNZE. S tim u vezi formirana je radna grupa za izradu prijedloga obuke za kvalitet i definisana lista mjera za izradu forme anketnog upitnika za ocjenu rada nastavnog osoblja i službi na svim OJ UNZE.

Treći radni sastanak menadžera za kvalitet
23.03.2006

Shodno planiranoj dinamici i usvojenom termin planu realizacije projekta uspostave sistema upravljanja kvalitetom (QMS-a) na UNZE dana 23. 03. 2006. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je treći radni sastanak menadžera za kvalitet svih organizacionih jedinica Univerziteta.
Na sastanku su analizirani rezultati provedene ankete studenata UNZE: ''Da li ste zadovoljni studiranjem na Univerzitetu u Zenici'' i razmatrane realizovane aktivnosti na uspostavi QMS-a prvenstveno u pogledu formiranja Odbora za kvalitet na svim OJ UNZE i koordinacije njihovog rada na univerzitetskom nivou.

Sastanak Radnog tima za implementaciju sistema kvaliteta
05.01.2006

Drugi sastanak Radnog tima za implementaciju sistema kvaliteta na Univerzitetu u Zenici, održan je 05.01.2006.godine sa početkom u 13,30 sati u Rektoratu Univerziteta u Zenici
Zapisnik sa sastanka >>

Najava ankete za ocjenjivanja nastavnog osoblja
27.12.2005
Na svim članicama Univerziteta u Zenici biće obavljena anketa za ocjenjivanje nastavnog osoblja po jedinstvenoj metodologiji za sve članice, u posljednjoj nedjelji predavanja u zimskom semestru

   početna stranica
webmaster