Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Oblici i pristup podršci
 
Oblici i pristup podršci
 
Ko sve može tražiti usluge Ureda:
Studenti/ice sa oštećenjem sluha; Studenti/ice sa oštećenjem vida; Studenti/ice sa motoričkim
oštećenjem; Studenti/ice sa specifičnim teškoćama učenja; Studenti/ice sa mentalnim
poremećajima; Studenti/ice sa hroničnim bolestima: dijabetes, astma, epilepsija i dr. Bolesti;
Studenti/ice sa oštećenjem govorno-jezičke komunikacije; Studenti/ice u riziku, kao što su
etničke manjine, poremećaji u ponašanju, problemi sa zakonom, konzumiranje psihoaktivnih
supstanci: droge, alkohol, cigarete; različite fobije, strahovi, depresija; Studenti/ice sa niskim
socio-ekonomskim statusom; Studenti/ice koji imaju iskustvo traume, nasilja; Studenti/ice sa
bulimijom, anoreksijom; Studenti/ice sa strahom i tremom ili stresom pred ispitnim situacijama.
Koje usluge nudimo:
Savjetovanje i podrška studiranju
Podrška tutora ili tutorstvo
Iznajmljivanje opreme i materijala
Kako dobiti usluge Ureda
Korak 1: Kontaktirajte Ured za podršku putem dostupne mail adrese, facebook grupe ili
telefona i dogovorite sastanak.
Korak 2: Na sastanku će Vas Koordinator Ureda kratko upoznati sa osnovnim područjima
rada i mogućim oblicima podrške
Korak 3: Popunite Identifikacijski obrazac
Korak 4: Ured će napraviti Vaš lični profil i sistem podrške, koji će biti dostupan samo Vama i
Uredu
Korak 5: Ured kreira prilike za osiguranje podrške uz korištenje svih raspoloživih resursa
Korak 6: Konstantno evaluirate podršku koju Vam nudi Ured sa ciljem postizanja kvalitete
iste
KAKO DOĆI DO PODRŠKE
Kampus UNZE, Sportska dvorana MF, Ulazno predvorje prva vrata sa desne strane
tel. 032 444 420
mail adresa: uredzapodrsku.unze@gmail.com
Facebook: Ured za podrsku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici

   početna stranica
webmaster