Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Osnovne informacije o Uredu
 
Osnovne informacije o Uredu
 

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) (2011-2014) (Broj projekta: 516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES) i namijenjen je unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica sa posebnim potrebama (studenata s motoričkim poremećajima, s oštećenjem sluha, s oštećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, studenata s poremećajima govorno-jezičke komunikacije, s hroničnim bolestima, studenata s rizikom kakva je pripadnost etničkoj manjini, studenata koji se nalaze u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socio-ekonomskim statusom, studenata koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.) na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.
Studenti s posebnim potrebama čine heterogenu skupinu koja uključuje studente sa motoričkim poremećajima, s oštećenjem sluha, oštećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, studente s poremećajima govorno-jezičke komunikacije, hroničnim bolestima, studente sa rizikom kao što je pripadnost etničkim manjinama, studente u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socio-ekonomskim statusom, studente koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.
Ured za podršku predstavlja koordinacijsko tijelo na univerzitetu koje pridonosi stvaranju društva u kome svaka osoba pripada i učestvuje u potpunosti. Ured za podršku njeguje obrazovnu okolinu koja je inkluzivna i spremna podržati studente s posebnim potrebama kroz:

 • građenje i održavanje partnerstva s fakultetima i akademskim i neakademskim osobljem
 • promoviranje svjesnosti o invaliditetu između svih članova univerzitetske zajednice
 • osiguranje smjernica s obzirom na univerzitetske politike i procedure koje osiguravaju potpunu participaciju studenata s invaliditetom u svim aspektima univerzitetskog života.

Vizija
Jedinstveni i jednaki ( 'JJ' u obrazovanju) u ostvarivanju prava na obrazovanje.
Svako od nas je različit, jedinstven na svoj način. Obrazovanje za SVE, za naše bolje sutra.

Misija

Ured za osobe s posebnim potrebama na nivou Univerziteta, osnovan je s prvenstvenim ciljem pružanja podrške studentima s posebnim potrebama u visokoškolskom obrazovanju da na što adekvatniji način ova lica budu socijalno integrisana u akademsku zajednicu.  
Ured za podršku nudi različite informacije, podršku, resurse, savjete i stručnost u području studiranja po svim pitanjima koja se odnose na uvjete, prava i obaveze studenata s posebnim potrebama.

Ciljevi
Opći ciljevi:

 • Identifikacija i stalna aktualizacija baze podataka studenata s posebnim potrebama na nivou Univerziteta
 • Osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju studentima s posebnim potrebama
 • Obezbjeđenje podrške koja će biti okrenuta prema suradničkom procesu koji je osjetljiv prema jedinstvenom iskustvu pojedinca
 • Pružanje podrške studentima sa posebnim potrebama u njihovoj prilagodbi i potpunoj socijalnoj integraciji u akademsku zajednicu
 • Edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata o specifičnostima rada sa studentima s posebnim potrebama

Specifični ciljevi su:

 • Savjetovanje studenata sa posebnim potrebama prilikom planiranja i provedbe studija
 • Pruzanje podrške u svakodnevnici i u situacijama kod kojih se mogu pojaviti određene poteškoće (npr. prilikom polaganja ispita, stanovanja, odnosa sa drugim studentima, itd.)
 • Pružanje potrebnih informacija i podrške u prostorima ureda i u drugim prostorima Univerziteta (lično, telefonom, e-mailom te putem web-stranice i tiskane brošure)
 • Omogućen pristup asistivnoj tehnologiji i savjetovanju akademskog i neakademskog osoblja
 • Informiranje akademskog i neakademskog osoblja o utjecaju posebne potrebe na procese učenja i u skladu s tim njihovo prilagođavanje tim potrebama
 • Povezivanje i osiguranje društvenih resursa u boljoj i uspješnijoj podršci studentima sa posebnim potrebama
 • Kontinuirano informiranje Fakulteta o promjena u legislativama, kao i modelima podrške studentima sa posebnim potrebama
 • Diskusija i evaluacija pravnih i drugih sistemski uslovljenih poteškoća koji se odnose na visokoškolstvo (npr. izmjene Zakona s ciljem sto boljeg tretiranja osoba s posebnim potrebama)
 • Otklanjanje barijera i ostvarivanje ravnopravnosti kroz javni rad (npr. planiranje, organizacija, sprovedba projekata) u cilju poboljsanja polozaja osoba s posebnim potrebama
 • Otklanjanje predrasuda i razumijevanje problematike osoba s posebnim potrebama od strane nastavnog i nenastavnog osoblja i  studenata
 • Uspostavljanje saradnje s partnerima: nadležnim ministarstvima, gradom, udrugama studenata i osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te naučnicima i stručnjacima;

   početna stranica
webmaster