Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Edukacija za budućnost
PEDAGOŠKI FAKULTET FACULTY OF EDUCATION
IV MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
EDUKACIJA ZA BUDUĆNOST
4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EXPERT CONFERENCE
EDUCATION FOR THE FUTURE

Finalni program
U skladu sa programom naučnoistraživačke djelatnosti i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o opravdanosti održavanja Naučno-stručnog Skupa o edukaciji, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici obavještava naučnu i stručnu javnost da organizira naučno-stručni skup o edukaciji za sve nivoe obrazovanja.
Naziv Skupa: Edukacija za budućnost
Vrijeme i mjesto održavanja: 24. i 25. 05. 2012. godine u Zenici
Organizator: Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici
Karakter Skupa: međunarodni

U prvoj deceniji dvadeset prvog stoljeća naučna i tehnološka dostignuća u svijetu su rezultirala značajnim novinama koja omogućavaju razvijanje edukacije na nov i kreativan način. Takvo stanje daje povoda za sagledavanje dostignutog stepena razvoja, kao i istraživanja u pojedinim naučnim područjima, koja su osobito od značaja za odgajanje i obrazovanje današnjih i budućih generacija za vrijeme i prilike u kojima će živjeti i produktivno djelovati doprinoseći tako razvoju i nauke i društva u cjelini. Zato je implementacija novih znanja prioritetan zadatak na svim nivoima edukacije.
Motiviran takvim potrebama daljeg unapređenja odgoja i obrazovanja u skladu sa novim naučnim dostignućima, te daljim istraživanjima i proučavanjima pojedinih naučnih disciplina, koje se odnose na educiranje mladih generacija za savremeni i budući ambijent njihovog djelovanja i življenja, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici organizira Četvrti naučno-stručni skup pod nazivom Edukacija za budućnost. Na ovom susretu naučnika i stručnjaka doći će, svakako, do prezentacije pozitivnih naučnih dostignuća i dosad stečenih iskustava u pojedinim oblicima edukacije. Tako će Skup pridonijeti poznavanju inovacija i kreativnog educiranja na svim nivoima odgoja i obrazovanja u evropskom kontekstu i sistemu edukacije. Tom cilju, odnosno uključivanju u evropske naučne i obrazovne institucije, osobito teže zemlje južnoslavenskog regiona, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Cilj Skupa
Četvrti naučno-stručni skup sagledavat će dostignuti nivo naučnih disciplina i pojedinih struka, koji imaju neposredne refleksije na uspješnije ostvarivanje edukacije na svim nivoima odgoja i obrazovanja.

Program Skupa
Na Skupu bi se prezentirali radovi iz okvirnih tematskih područja:
 1. Nauka i edukacija
  - Naučnoistraživački rad na univerzitetima humanističkih nauka (svjetska i domaća iskustva)
  - Sinteza naučnoistraživačkog rada i obrazovanja (kompatibilnost nauke i edukacije)
  - Internetska revolucija i edukacija, jezik i internet
  - Standardizacija informacijskih znanja (svjetska i domaća)
  - Reforma univerzitetske edukacije, bolonjski proces, edukacija na daljinu
  - Međunarodne i domaće klasifikacije u nauci i edukaciji
  - Standardi i kriteriji za utvrđivanje svjetskog jezika
  - Svjetski i domaći standardi i kriteriji za književnohistorijsku periodizaciju
 2. Nove paradigme u edukaciji
  - Interkulturalnost u edukaciji, novi mediji i obrazovanje
  - Pedagoško-psihološka dostignuća, didaktičko-metodička iskustva
  - Južnoslavenski jezici štokavskog područja (bosanski, crnogorski, hrvatski, srpski)
  - Njegovanje kulture jezika i govora - primijenjena lingvistika
  - Strani jezici u edukaciji (inovacije, metode, iskustva, rano učenje)
  - Književnost u studijskim i nastavnim programima, status savremene književnosti u obrazovanju
  - Informatičko-matematičke inovacije i terminologija
  - Društveni aspekti obrazovanja, demokratija i ljudska prava
  - Dostignuća kultura u edukaciji (tjelesna, muzička, medijska, tehnička, ekološka)

Organizacija i održavanje Skupa
Skup će se održati u Zenici 24. i 25. maja 2012. godine. Trajanje i rad Skupa zavisi od prijava radova. Učesnici Skupa su naučnici i stručnjaci iz pojedinih naučnih oblasti. Jezici Skupa bit će bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik.

Prijava za učešće na Skupu
Potencijalni učesnici Skupa mogu prijaviti učešće sa temom i sažetkom (na B/H/S jeziku i engleskom jeziku) do 31. 03. 2012. godine. Prijava, koja je u prilogu ove obavijesti, šalje se u elektronskoj formi na navedenu adresu Naučnog skupa Edukacija za budućnost (naucni.skup.pfz@gmail.com) .
Učesnik Skupa može prijaviti samo jedan autorski rad. Autori imaju obavezu dati i Izjavu o autorstvu i originalnosti rada, koju će poslati zajedno sa radom.
Rad napisan prema Uputstvu autorima, koji je u prilogu ove obavijesti, treba dostaviti, zajedno sa Izjavom o autorstvu, u elektronskoj i pisanoj formi do 01. 05. 2012. godine na e-mail adresu Naučnog skupa (naucni.skup.pfz@gmail.com) i na adresu Pedagoškog fakulteta u Zenici:
Pedagoški fakultet u Zenici
72000 Zenica, Zmaja od Bosne, broj 56
sa naznakom ZA NAUČNI SKUP EDUKACIJA ZA BUDUĆNOST

Kontakt osoba je Ahmet Šabić (brojevi telefona Fakulteta i mobilni 062 / 337 415)
Učesnici sami snose troškove putovanja i boravka u Zenici tokom održavanja Skupa.

Predsjednik Programskog savjeta Skupa
Prof.dr. sc. Damir Kukić


Download prijave >>          
Download Izjave o autorstvu i originalnosti rada >>

Uputstvo autorima učesnicima Skupa Edukacija za budućnost:

Redakcija Skupa Edukacija za budućnost recenzirat će sve prispjele radove. Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju bit će objavljeni u Zborniku radova Naučnog skupa.
Uz konačnu verziju rada autor je obavezan priložiti popunjenu Izjavu o autorstvu i originalnosti rada (vidi obrazac Izjave u prilogu).
Autor rada treba da poštuje sljedeće standarde:
- Rad treba da bude pisan u sistemu Microsoft Word, nikako u sistemu PDF, zbog tehničkog uređenja publikacije Zbornika radova.
- Obim rada treba da bude do 10 stranica ili 20000 znakova (teorijski, pregledni istraživački radovi), do 6 stranica ili 10000 znakova (stručni radovi), do 3 stranice ili 5000 znakova (saopćenja, prikazi).
- Rad kucati fontom Times New Roman (TNR), veličina fonta je 12 tačaka, prored 1,5, poravnanje na obje strane.
- Ime i prezime autora, naučno ili stručno zvanje, pisati iznad naslova na početku reda. U sljedećem redu pisati instituciju u kojoj autor radi. U narednom redu pisati adresu (e-mail, telefon, grad i državu).
- Naslov rada pisati velikim slovima (verzalom), font 12 tačaka, boldirano i centrirano.
- Rad treba da ima naslov, sažetak na B/H/S jeziku i na engleskom jeziku, ključne riječi, glavni tekst. Stranice bi trebalo numerisati.
- Sažetak se nalazi na početku rada, prvo na B/H/S jeziku a iza toga na engleskom jeziku (ili obrnuto ukoliko je tekst rada na engleskom jeziku). Sažetak sadrži cilj rada, osnovne rezultate i zaključke. Sažetak treba da bude veličine jednog pasusa do 300 riječi, font TNR, 11 tačaka, italic.
- Ključne riječi navode se iza sažetka, može ih biti do pet, font TNR, 11 tačaka, italic.
- Glavni tekst rada treba da ima dijelove sa podnaslovima (ne bi ih trebalo numerisati). Istraživački rad treba da sadrži uvod sa isticanjem problema, primijenjenu metodu, izlaganje postignutih rezultata, diskusiju, zaključna razmatranja, literaturu.
- Na kraju rada treba navesti popis upotrijebljene literature prilikom izrade rada. Bibliografska jedinica treba da sadrži prezime i ime autora, godinu izdanja, naslov publikacije (kurzivom), mjesto izdanja, ime izdavača. Navođenje poglavlja u knjizi, članka u časopisu i web dokumenta ostvariti prema uobičajenim standardima.
- Pri citiranju treba poštovati standarde citiranja.
- Radovi će biti štampani u crno-bijeloj tehnici i zato su ilustracije u boji suvišne. Slike i tabele treba da budu razumljive, da imaju numeraciju i legende. Suvišno je prezentirati podatke i tabelarno i grafički.
Fusnote i skraćenice u radu trebalo bi izbjegavati. Napomene izložiti na kraju rada, iza literature.
Rad treba biti lektorisan. Treba navesti ime i prezime lektora, kao i potpis u Izjavi.
Radovi koji ne budu pripremani prema uputstvu neće biti prihvaćeni.

Organizacioni odbor Skupa


Treći međunarodni naučno-stručni skup Edukacija nastavnika za budućnost >>

 


   početna stranica
webmaster